Kwetsbare gebouwen en locaties (KGL)

Wat zijn KGL's

Wat zijn KGL’s – Kwetsbare Gebouwen en Locaties.

Met de komst van de omgevingswet veranderen er een aantal dingen rondom het beleid externe veiligheid. Zo zijn aandachtsgebieden een nieuwe manier van omgaan met het groepsrisico, maar worden er ook nieuwe categorieën toegevoegd aan het REV.
Kwetsbare gebouwen en locaties (KGL’s) worden als nieuwe categorie toegevoegd aan het REV.  Dit zijn  gebouwen die overheden extra moeten beschermen tegen externe veiligheidsrisico’s.

De kwetsbaarheid van gebouwen of locaties is afhankelijk van een aantal criteria:

 • het aantal personen dat gelijktijdig aanwezig is,
 • de aanwezigheidsduur van personen,
 • in hoeverre personen zichzelf in veiligheid kunnen brengen bij een incident.

Deze specificaties per categorie zijn volgens artikel 5.3 van het Besluit kwaliteit leefomgeving in bijlage VI te vinden.

Drie categorieën gebouwen en locaties
Zeer kwetsbare gebouwen en locaties
Een ‘zeer kwetsbaar’ gebouw is een gebouw waar verminderd zelfredzame personen verblijven, dat wil zeggen mensen die zichzelf niet op tijd in veiligheid kunnen brengen. Denk daarbij aan ziekenhuizen, verpleeghuizen, bassischo­len, dagverblijven voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, kinderopvang en gevangenissen.

Kwetsbare gebouwen en locaties
Kwetsbare gebouwen zijn gebouwen met een woonfunctie en bestemd voor nacht­verblijf (voor zover het niet gaat om een beperkt kwetsbaar of een zeer kwetsbaar gebouw). Gebouwen en locaties zijn ook kwetsbaar als er veel personen een groot deel van de dag aanwezig zijn. Een voorbeeld van een kwetsbare locatie is een locatie voor evenementen in de open lucht voor ten minste 5.000 personen of een hotel waar meer dan 50 personen verblijven.

Beperkt kwetsbare gebouwen en locaties
De overige gebouwen en locaties zijn beperkt kwetsbaar. Voorbeelden zijn verspreid liggende woningen in het buitengebied en locaties voor recrea­tief nachtverblijf waar niet meer dan 50 personen kunnen verblijven.

Wat moet de gemeente doen met KGL’s?
De gemeente kan met behulp van de externeveiligheidlagen in de Atlas Leefomgeving een goede verantwoording afleggen over de risico's van een activiteit met gevaarlijke stoffen in relatie tot de aanwezige KGL's.  Zijn KGL's voldoende beschermt bij een calamiteit met gevaarlijke stoffen. Hiervoor worden door de gemeente  regels opnemen in het omgevingsplan om deze gebouwen en locaties te beschermen vanwege externe veiligheidsrisico's.

 

Voor Bronhouders

Aan alle omgevingsmanagers van Nederlandse Gemeenten is een brief gestuurd over KGL's.  
Klik hier om deze brief te lezen. 

In deze brief wordt om 4 acties gevraagd. 

Actie 1: REV-KGL-beheerder benoemen en doorgeven
Omdat gemeenten voor KGL bevoegd gezag zijn, is aan u de vraag wie de KGL gegevens in het REV gaat beheren. Doet u dat als gemeente zelf of vraagt u dat aan uw Omgevingsdienst of Veiligheidsregio.  Vraag een account aan zoals onder actie 3, dan wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rond de KGL module van het REV. 

Actie 2: aanvragen e-Herkenning
De door uw aangewezen beheerder heeft een account nodig voor e-Herkenning. Met e-Herkenning krijgt u straks toegang tot het REV-portaal.

Actie 3: aanvragen REV account Data in eigendom nemen
Vanaf eind oktober 2023 staan de bekende KGL-locaties voor u klaar in de Bevoegd Gezag Module (BGM), inclusief een voorinvulling van de kwetsbaarheidstypering (kwetsbaar, zeer kwetsbaar, beperkt kwetsbaar). De BGM is de invoermodule van het REV.  U kunt hier inloggen. Heeft u nog geen account? Vraag deze hier aan.

U hoeft niet direct alle data te controleren en aan te passen. Wij vragen u een vinkje te zetten, waarmee de (gecorrigeerde) basisdata in het REV komt te staan en zodat wij weten dat u toegang heeft en uw data heeft gevonden. U kunt de data op elk willekeurig tijdstip aanvullen. 

Actie 4: Kies een beheervariant
In de BGM kiest u voor een beheervariant. In de automatische beheervariant kiest u voor een automatische verwerking van wijzigingen in de basisregistraties in het REV conform het algoritme. Kiest u voor handmatig, dan moet u zelf periodiek de wijzigingen updaten. In beide gevallen kunt u altijd zelf correcties doorvoeren op uw KGL.

Overzicht 28 juni  2024 gemeenten met een account voor het REV

 

In vorige versies van het overzicht werden ook gemeenten met een contactpersoon maar zonder account weergegeven in dit overzicht. Als u wel contactpersoon bent maar geen account heeft wordt u geadviseerd een account aan te maken. Communicatie zal vanaf dit moment plaatsvinden via de accounthouders van uw organisatie. 

Na het valideren en publiceren van de KGL data zal deze openbaar op de Atlas Leefomgeving worden getoond. De KGL kaart vindt u hier

Inloggen

Inloggen in de BGM module kan via de link op de hoofdpagina van de website RegisterExterneveiligheid.nl
Op de hoofdpagina staan dezelfde knoppen als hier onder. 

Direct naar de productieomgeving van het REV 

U komt dan in het login scherm van de BGM KGL module terecht. Hier kunt u met uw login naam en wachtwoord inloggen. 

Heeft u nu nog geen login, dan kunt u via de knop "Een account aanvragen" een account aanvragen.

Een account aanvragen

Via deze knop vindt u alle stappen die u moet doen om een account te krijgen. 

 

Keuzes vastleggen

Op dit moment wordt nog gewerkt aan het ontwerp van de BGM - KGL module.  Zodra meer bekend is hoe de module om keuzes vast te leggen er uit gaat zien kunt u deze informatie hier vinden. 

In de nieuwe module wordt als eerste gevraagd om de basisdataset in eigendom te nemen. 
In navolging hiervan wordt gevraagd of u als gemeente maandelijks zelf de wijzigingen wilt goedkeuren alvorens deze in het REV worden opgenomen of dat u de keuzes automatisch laat doorvoeren. 
In beide gevallen ontvangt u een rapportage met alle wijzigingen in uw gemeente. 

Hierboven is dit schematisch weergegeven. 

Aanpak basisvulling

proces selectie gegevens

 

Het REV-team staat voor een stapsgewijze invoer van de KGL. Daarbij ondersteunt het REV-Team het bevoegd gezag (i.c. gemeenten) met een KGL basisvulling in de BGM. Zo wordt invoer van KGL behapbaar.  De eerste fase van deze invoer zijn de gebouwen.

Het vullen van het REV vindt in fasen plaats. In fase 1 ligt de focus op gebouwen

Fase 1:

 •  Gerealiseerde zeer kwetsbare gebouwen 
 • Gerealiseerde Kwetsbare gebouwen
 • Gerealiseerde beperkt kwetsbare gebouwen

Fase 2:

 • Vergunde Zeer Kwetsbare, Kwetsbare en Beperkt Kwetsbare gebouwen
 • zeer kwetsbare en kwetsbare locaties 

Op dit moment wordt hard gewerkt aan fase 1.  Per categorie van kwetsbare gebouwen is een algoritme uitgewerkt. 

Per gebruiksfunctie is er uitleg over het algoritme, de aannames en de onzekerheden. Daarmee kan het bevoegd gezag sneller een oordeel vellen over de kwetsbaarheid.

De uitleg is gespecificeerd naar gebruiksfunctie, zoals ook in de BGM selecties op gebruiksfunctie kunnen plaatsvinden. Allemaal hulpmiddelen waarmee gemeenten hun KGL stapsgewijs kunnen inzien en zo nodig corrigeren.

In de stapsgewijze aanpak onderscheiden we de negen gebruiksfuncties waarvan een label van kwetsbaarheid moet worden gevalideerd:

a. woonfunctie
b. bijeenkomstfunctie
c. kantoorfunctie
d. industriefunctie
e. logiesfunctie
f. sportfunctie
g. winkelfunctie
h. onderwijs 
i. Overige gebruiksfuncties

Wat wordt bedoelt met "een groot deel van de dag een groot aantal mensen aanwezig " ?
Voor het REV is gekozen dat meer dan 50 mensen aanwezig veel mensen aanwezig is. 
Een groot deel van de dag, is in een groot deel van de uren tussen 07:00 uur en 18:00 uur.

 

In de hoofdstukken hierna wordt per gebruiksfunctie ingegaan op de wettekst, de basisvulling, het stroomdiagram en de gedane aannames. 

 

Woonfunctie

Wettekst Woonfunctie

De wetteksten zijn afkomstig uit Bijlage VI van het BKL. Deze bijlage hoort bij artikel 5.3 van het BKL. 

Bkl, Bijlage VI, Onderdeel E:  Definitie Zeer kwetsbare gebouwen. 
E. Zeer kwetsbare gebouwen 
Een gebouw met een van de volgende gebruiksfuncties, alleen voor zover het gaat om die gebruiksfunctie en nevengebruiksfuncties daarvan: 
a.    een woonfunctie voor 24-uurszorg; 

Bkl, Bijlage VI, Onderdeel C:  Definitie Kwetsbare gebouwen
C. Kwetsbare gebouwen 
Een gebouw met een van de volgende gebruiksfuncties, alleen voor zover het gaat om die gebruiksfunctie en voor zover het niet gaat om een beperkt kwetsbaar gebouw of een zeer kwetsbaar gebouw: 
a.    een woonfunctie; 

Bkl, Bijlage VI, Onderdeel A:  Definitie Beperkt kwetsbare gebouwen
A. Beperkt kwetsbare gebouwen 
Een gebouw met een van de volgende gebruiksfuncties, alleen voor zover het gaat om die gebruiksfunctie:
a.    een woonfunctie, met uitzondering van een woonfunctie in een woongebouw en een woonfunctie voor 24-uurszorg, als het gaat om een woonfunctie: 
1.    op een locatie met een dichtheid van ten hoogste twee woningen, woonschepen of woonwagens per ha; 
2.    om te worden gebruikt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf; of 
3.    die onderdeel is van lintbebouwing die loodrecht of nagenoeg loodrecht is gelegen op een buisleiding als bedoeld in artikel 3.101, eerste lid, onder a tot en met d, van het Besluit activiteiten leefomgeving, voor zover het gaat om het risico op een ongewoon voorval veroorzaakt door die activiteit; 

Bbl, Bijlage I, onderdeel B: Begrippen
woonfunctie: gebruiksfunctie voor het wonen; 
woonfunctie voor kamergewijze verhuur: niet-gemeenschappelijk deel van een woonfunctie waarin zich vijf of meer wooneenheden bevinden; 
woonfunctie voor particulier eigendom: woonfunctie die wordt gebouwd in particulier opdrachtgeverschap of die wordt bewoond door de eigenaar; 
woonfunctie voor zorg: woonfunctie waarbij aan de bewoners professionele zorg wordt verleend met een vanuit het zorgaanbod georganiseerde koppeling tussen wonen en zorg; 
woongebouw: gebouw of gedeelte daarvan met alleen woonfuncties en nevengebruiksfuncties daarvan, waarin meer dan een woonfunctie ligt die is aangewezen op een gemeenschappelijke verkeersroute; 
woonwagen: woonfunctie op een locatie bestemd voor het plaatsen van een woonwagen; 
zorgclusterwoning: woonfunctie in een cluster van meer dan drie aan elkaar grenzende woonfuncties voor zorg.

Basisvulling woonfunctie

De KGL basisvulling voor woonfuncties komt vanuit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).  Alle gebouwen met een woonfunctie waar nog een tweede gebruiksfunctie in de BAG is aangeduid, worden beoordeeld als zijnde mogelijk “uitoefening van beroep”. Daarmee kunnen als “beperkt kwetsbaar” vooringevuld worden. 

Voor de gebouwen waar 24-uurszorg is gevestigd kijken we naar de SBI-codes in het Register van de KvK. Dit betreft de codes 87.2 en 87.3 en xx. Deze woningen hebben het label “zeer kwetsbaar” gekregen in de voorinvulling.

Voor de nabijheid van andere woningen is een ruimtelijke analyse gedaan. De wet zegt: alleen als er minder dan twee woningen per hectare zijn, kan de woonfunctie worden afgeschaald naar beperkt kwetsbaar. Omdat de vorm van de oppervlakte niet is gedefinieerd, is gewerkt met de gevelafstand. De aanname is dus dat panden waarvan de gevels verder dan 76 meter uit elkaar liggen, geen hectare delen. 

Lintbebouwing is niet gedefinieerd. We konden daarom geen voorinvulling geven van de nagenoeg loodrechte kruising met een buisleiding. Daarom vragen we bevoegd gezag (BG) om indien sprake is van lintbebouwing in uw gemeenten, zelf te kijken of er een kruising is met een buisleiding. U kunt daarvoor de REV-buisleidingkaart in de Atlas Leefomgeving gebruiken.
De aanpak is zichtbaar gemaakt in het volgende stroomdiagram.
 

 Stroomdiagram Woonfunctie

 

Aannames bij kwetsbaarheidstoekenning woonfunctie

De woonfunctie is in principe kwetsbaar. Maar er zijn uitzonderingen.
De volgende aannames in de voorinvulling zijn gedaan bij de kwetsbaarheidstoekenning van de gebruiksfunctie “woonfunctie”.

 • Woningen met 24-uurszorg zijn zeer kwetsbaar. Deze zijn ingevuld op basis van de informatie bij de Kamer van Koophandel: SBI-codes 87.2 en 87.3 en 87.9
  Let op: KvK-adressen betreffen soms alleen de hoofdvestiging. Individuele vestigingen voor 24-uurszorg worden dan gemist. Wij vragen aan BG om in voorkomende gevallen de kwetsbaarheid zelf op te waarderen naar zeer kwetsbaar.
 • Woningen waar een beroep wordt uitgeoefend zijn beperkt kwetsbaar. Maar, landelijk kunnen we niet vaststellen of sprake is van de uitoefening van een beroep of bedrijf in een woning. Alle woningen met een dubbele gebruiksfunctie worden daarom als beperkt kwetsbaar gelabeld.
 • Woningen in een concentratie van minder dan twee woningen per hectare zijn beperkt kwetsbaar. Er is ruimtelijke analyse gedaan om de afstand tussen de gevels van twee dichtstbijzijnde woningen te bepalen. Zodra die afstand groter is dan 76 meter gaan we uit van een concentratie van minder dan twee woningen per hectare. De kwetsbaarheidskwalificatie in de voorinvulling is vervolgens aangepast naar beperkt kwetsbaar.
 • Woningen in lintbebouwing bijna haaks op buisleidingen zijn beperkt kwetsbaar. ‘Bijna haaks’ is vertaald naar een hoek van 45-135 graden. We konden echter geen ruimtelijke analyse doen, omdat ‘lintbebouwing’ niet gedefinieerd is. Vooralsnog zijn deze woningen dus nog niet afgewaardeerd naar beperkt kwetsbaar. We vragen u als bevoegd gezag om zelf de kwetsbaarheid aan te passen in de KGL-module indien in uw gemeente sprake is van lintbebouwing.

   

Bevoegd gezag

We hebben als REV-team aangegeven hoe we tot de basisvulling zijn gekomen. U kunt als bevoegd gezag zelf op elk moment de kwetsbaarheid in het REV aanpassen in onze zg. KGL-module. Uitleg over deze module en de toegang daartoe vind u

Niet alle informatie die nodig is voor de kwetsbaarheid labels was landelijk beschikbaar in basisregistraties of registers. Zo konden we bij de woonfunctie de lintbebouwing niet landelijk definiëren en daardoor zijn ook woningen in een lintbebouwing die een buisleiding bijna loodrecht kruisen in de basisvulling gekwalificeerd als kwetsbaar. En bij de combinatie met de KvK-gegevens zijn vaak niet alle lokale vestigingen ingevuld.

Let op: u kunt in het REV alleen de kwetsbaarheid van gebouwen aanpassen. De gebruiksfuncties van gebouwen kunt u niet aanpassen in het REV, daarvoor moet u in de BAG zijn. Wijzigingen in de BAG worden automatisch verwerkt in het REV. U krijgt periodiek een update van alle wijzigingen met het verzoek om deze te valideren. Want alleen u, zijnde het bevoegd gezag, kan de data in het REV wijzigingen.

Als u als bevoegd gezag (gemeenten!) zelf een registratie heeft of u wilt assistentie bij het gebruik van de KGL-module, dan kunt u hulp vragen bij REV@RWS.nl of tijdens een van onze inloopspreekuren. Voor actuele informatie kunt u terecht op de pagina die u nu bekijkt. 

Bijeenkomst functie

Wettekst

De wetteksten zijn afkomstig uit Bijlage VI van het BKL. Deze bijlage hoort bij artikel 5.3 van het BKL en bijlage I van het BBL. 

BKL. Bijlage VI Onderdeel E: Definitie Zeer kwetsbare gebouwen

Een gebouw met een van de volgende gebruiksfuncties, alleen voor zover het gaat om die gebruiksfunctie en nevengebruiksfuncties daarvan:

b.een bijeenkomstfunctie:
1°.voor kinderopvang; of
2°.voor dagverblijf van personen met een lichamelijke of geestelijke beperking;

BKL. Bijlage VI Onderdeel C: Definitie kwetsbare gebouwen

Een gebouw met een van de volgende gebruiksfuncties, alleen voor zover het gaat om die gebruiksfunctie en voor zover het niet gaat om een beperkt kwetsbaar gebouw of een zeer kwetsbaar gebouw:

b. een bijeenkomstfunctie;

BKL. Bijlage VI Onderdeel A onder sub B: Definitie Beperkt kwetsbare gebouwen

een bijeenkomstfunctie, met uitzondering van een bijeenkomstfunctie:
1°.voor kinderopvang;
2°.voor dagverblijf van personen met een lichamelijke of geestelijke beperking;
3°.waarin doorgaans een groot aantal personen gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig is; of
4°.die een nevengebruiksfunctie is van een gebruiksfunctie als bedoeld onder E;

BBL, Bijlage I, onderdeel B: Begrippen
bijeenkomstfunctie: gebruiksfunctie voor het samenkomen van personen voor kunst, cultuur, godsdienst, communicatie, kinderopvang, het verstrekken van consumpties voor het gebruik ter plaatse, ontspanning of het aanschouwen van sport;
bijeenkomstfunctie voor kinderopvang: bijeenkomstfunctie voor het bedrijfsmatig opvangen, verzorgen, opvoeden en begeleiden van kinderen die het basisonderwijs nog niet hebben beëindigd, maar geen gastouderopvang als bedoeld in de Wet kinderopvang;
bijeenkomstgebouw: gebouw of gedeelte daarvan met alleen een of meer bijeenkomstfuncties en nevengebruiksfuncties daarvan;

Basisvulling 

 • De basisvulling komt vanuit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
 • Voor de kinderdagopvang hebben we de “landelijke registratie kinderdagopvang” gebruikt. Alle adressen waar een kinderdagopvang is, hebben het label zeer kwetsbaar gekregen in de voorinvulling.
 • Bijeenkomstgebouwen waar een dagverblijf is gevestigd voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking krijgen het label zeer kwetsbaar in de voorinvulling. Om deze gebouwen te vinden is een combinatie gemaakt met de adressen uit de KvK met de SBI- codes 87.2 (Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten) ,87.3 (huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten en verzorgingshuizen),  en 87.9 (Jeugdzorg en maatschappelijke opvang met overnachting).
 • Aannames zijn gedaan voor kwalitatieve formuleringen.

Meer dan 50 personen wordt gezien als “een groot aantal personen”. Omdat niet bekend is hoeveel mensen op enig moment in een gebouw aanwezig zijn, is gekeken naar het gebruiksoppervlak. Het gebruiksoppervlak is ook in de BAG opgenomen. Voor de gebruiksfunctie “bijeenkomst” wordt uitgegaan van 5 m2 per persoon <verwijzing naar PGS? Robby?>, dus bij een gebruiksoppervlak van meer dan 250 m2 is de capaciteit groter dan 50 personen. Het gebouw wordt dan ingeschaald als kwetsbaar.

 • De kwalificatie “een groot deel van de dag” wordt geïnterpreteerd als meer dan een dagdeel, dus meer dan zes uur per dag.  Bij de voorinvulling is aangenomen dat als een gebouw de gebruiksfunctie “bijeenkomst” heeft gekregen dat dat meer dan zes uur per dag is. U kunt als bevoegd gezag de kwetsbaarheid afschalen naar beperkt kwetsbaar als de werkelijke situatie anders is.

Stroomdiagram

schematische keuzeweergave van gemaakte keuzes voor vullen van de bijeenkomst functie

aannames bij kwetsbaarheidstoekenning 

De bijeenkomstfunctie is in principe kwetsbaar. Maar er zijn uitzonderingen.

De volgende aannames in de voorinvulling zijn gedaan bij de kwetsbaarheidstoekenning van de gebruiksfunctie “bijeenkomstfunctie”.

 • Kinderdagopvang valt onder bijeenkomstfunctie en is zeer kwetsbaar. De voorinvulling naar zeer kwetsbaar van de kinderdagverblijven is gedaan aan de hand van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)
 • Gebouwen met een dagverblijf voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking zijn zeer kwetsbaar. Locaties van dagverblijven voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking halen we landelijk uit een combinatie met de KvK (SBI- codes 87.2, 87.3 en 87.9).
 • Let op: KvK-adressen betreffen soms alleen de hoofdvestiging. Individuele vestigingen voor dagopvang worden dan gemist. Wij vragen aan BG om in voorkomende gevallen de kwetsbaarheid zelf op te waarderen naar zeer kwetsbaar.
 • Indien u als gemeenten zelf een registratie heeft van (kinder)dagopvang kan die informatie worden geüpload. Als u daar hulp bij wilt, kunt u contact opnemen via REV@RWS.nl.
 • Voor de indeling in beperkt kwetsbaar of gewoon kwetsbaar, is het belangrijk te weten of een “groot deel van de dag” een “groot aantal personen” aanwezig is. De volgende aannames zijn gebruikt:
 • Bij de voorinvulling is aangenomen dat de gebouwen met een bijeenkomstfunctie meer dan zes uur per dag in gebruik zijn, namelijk een dagdeel. Hierdoor zijn alle gebouwen met een bijeenkomstfunctie bij de voorinvulling als kwetsbaar gelabeld. Als het gebruik minder is, kan worden afgeschaald naar beperkt kwetsbaar.
 • Een groot aantal personen is gedefinieerd als meer dan 50. Bij de voorinvulling is aangenomen dat er meer dan 50 personen aanwezig zijn indien het gebruiksoppervlak van het gebouw meer dan 250 m2 bedraagt. Als u dat lager inschat, kan worden afgeschaald naar beperkt kwetsbaar.

Bevoegd gezag

We hebben als REV-team aangegeven hoe we tot de basisvulling zijn gekomen. U kunt als bevoegd gezag zelf op elk moment de kwetsbaarheid in het REV aanpassen in onze zg. KGL-module. Uitleg over deze module en de toegang daartoe is te vinden op: https://www.registerexterneveiligheid.nl/kglinfo .

Niet alle informatie die nodig is voor de kwetsbaarheidslabels was landelijk beschikbaar in basisregistraties of registers. Zo verwachten we bij de bijeenkomstfunctie dat vanuit de combinatie met de KvK-gegevens niet alle lokale dagopvang wordt gevonden, waardoor de kwetsbaarheid te laat is ingeschat. Wij vragen daarvoor uw speciale aandacht bij de controle in de KGL-module.

Let op: u kunt in het REV alleen de kwetsbaarheid van gebouwen aanpassen. De gebruiksfuncties van gebouwen kunt u niet aanpassen in het REV, daarvoor moet u in de BAG zijn. Wijzigingen in de BAG worden automatisch verwerkt in het REV. U krijgt periodiek een update van alle wijzigingen met het verzoek om deze te valideren. Want alleen u, zijnde het bevoegd gezag, kan de data in het REV wijzigingen.

Als u als bevoegd gezag (gemeenten!) zelf een registratie heeft of u wilt assistentie bij het gebruik van de KGL-module, dan kunt u hulp vragen bij REV@RWS.nl of tijdens een van onze inloopspreekuren. 

 

Kantoorfunctie

Wettekst

De wetteksten zijn afkomstig uit Bijlage VI van het BKL. Deze bijlage hoort bij artikel 5.3 van het BKL. 

Bkl, Bijlage VI, Onderdeel C:  Kwetsbare gebouwen

Een gebouw met een van de volgende gebruiksfuncties, alleen voor zover het gaat om die gebruiksfunctie en voor zover het niet gaat om een beperkt kwetsbaar gebouw of een zeer kwetsbaar gebouw:

e.  een kantoorfunctie;

Bkl, Bijlage VI, Onderdeel A:  Beperkt kwetsbare gebouwen

Een gebouw met een van de volgende gebruiksfuncties, alleen voor zover het gaat om die gebruiksfunctie:

b. een kantoorfunctie met een bruto-vloeroppervlakte van ten hoogste 1.500 m2;

Bbl, Bijlage I, onderdeel B: Begrippen: gebruiksfuncties

kantoorfunctie: gebruiksfunctie voor administratie;
kantoorgebouw: gebouw of gedeelte daarvan met alleen een of meer kantoorfuncties en nevengebruiksfuncties daarvan.

Basis vulling 

De basisvulling voor de gebouwen met een kantoorfunctie komen uit het Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Er is gekeken naar het gebruiksoppervlak van het gebouw om het criterium “bruto vloeroppervlak” in te vullen. Als het gebruiksoppervlak groter is dan 1500 m2 is het gebouw als kwetsbaar geregistreerd en indien het totale oppervlak kleiner is dan 1500m2 is het gebouw als beperkt kwetsbaar geregistreerd.

Stroomdiagram

De wetteksten zijn vertaald in een algoritme waarmee de kwetsbaarheid is vooringevuld in het bestand wat voor u klaar staat in de BGM van het REV. De aanpak is zichtbaar gemaakt in het volgende stroomdiagram.

kantoorfunctie kgl

Aannames bij kwetsbaarheidstoekenning 

Kantoren met een oppervlak groter dan 1.500 m2 zijn kwetsbaar. Het grondoppervlak is ingevuld met de BAG-waarde: gebruiksoppervlak.
Als slechts een deel van het gebouw wordt gebruikt, kan worden afgeschaald naar beperkt kwetsbaar.

Bevoegd gezag

We hebben als REV-team aangegeven hoe we tot de basisvulling zijn gekomen. U kunt als bevoegd gezag zelf op elk moment de kwetsbaarheid in het REV aanpassen in onze zg. KGL-module. Uitleg over deze module en de toegang daartoe is te vinden op: https://www.registerexterneveiligheid.nl/kglinfo .

Let op: u kunt in het REV alleen de kwetsbaarheid van gebouwen aanpassen. De gebruiksfuncties van gebouwen kunt u niet aanpassen in het REV, daarvoor moet u in de BAG zijn. Toekomstige wijzigingen in de BAG worden automatisch verwerkt in het REV. U krijgt periodiek een update van alle wijzigingen met het verzoek om deze te valideren. Want alleen u, zijnde het bevoegd gezag, kan de data in het REV wijzigingen.

Als u als bevoegd gezag (gemeenten!) zelf een registratie heeft of u wilt assistentie bij het gebruik van de KGL-module, dan kunt u hulp vragen bij REV@RWS.nl of tijdens een van onze inloopspreekuren. 

 

Industriefunctie

Wettekst

De wetteksten zijn afkomstig uit Bijlage VI van het BKL. Deze bijlage hoort bij artikel 5.3 van het BKL. 

Bkl, Bijlage VI, Onderdeel C:  Kwetsbare gebouwen

Een gebouw met een van de volgende gebruiksfuncties, alleen voor zover het gaat om die gebruiksfunctie en voor zover het niet gaat om een beperkt kwetsbaar gebouw of een zeer kwetsbaar gebouw:

c. een industriefunctie als bedoeld in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving;

Bkl, Bijlage VI, Onderdeel A:  Beperkt kwetsbare gebouwen

Een gebouw met een van de volgende gebruiksfuncties, alleen voor zover het gaat om die gebruiksfunctie:

c. een industriefunctie als bedoeld in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, met uitzondering van gebouwen waarin doorgaans een groot aantal personen gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig is;

Bbl, Bijlage I, onderdeel B: Begrippen: gebruiksfuncties

industriefunctie: gebruiksfunctie voor het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materialen en goederen, of voor bedrijfsmatige agrarische doeleinden;
lichte industriefunctie: industriefunctie waarin activiteiten plaatsvinden, waarbij het verblijven van personen een ondergeschikte rol speelt;
lichte industriefunctie voor het houden van dieren: lichte industriefunctie waarin dieren als bedoeld in bijlage II bij het Besluit houders van dieren, bedrijfsmatig worden gehouden.

Basisvulling 

De volgende aannames in de voorinvulling zijn gedaan bij de kwetsbaarheidstoekenning van de gebruiksfunctie “industriefunctie”. Dit betreft vooral de kwalitatieve formuleringen.

 • De kwalificatie “een groot deel van de dag” wordt geïnterpreteerd als meer dan een dagdeel, dus meer dan zes uur per dag.  Bij de voorinvulling is aangenomen dat als een gebouw de gebruiksfunctie “industrie” heeft gekregen dat dat meer dan zes uur per dag is. U kunt als bevoegd gezag de kwetsbaarheid afschalen naar beperkt kwetsbaar als de werkelijke situatie anders is.
 • Meer dan 50 personen wordt gezien als “een groot aantal personen”. Omdat niet bekend is hoeveel mensen op enig moment in een gebouw aanwezig zijn, is gekeken naar de soort industriefunctie (glastuinbouw, distributiecentra en lichte/zware industrie) en eventueel het gebruiksoppervlak.
 • Glastuinbouw is beperkt kwetsbaar. Met de Basisregistratie Topografie (BRT) hebben we bepaald of sprake is van glastuinbouw.
 • In Distributiecentra (SBI-code 51.1) wordt in de PGS-1 (deel 6) aangenomen dat er 250 m2 per persoon is. Dus indien het gebruiksoppervlak van het distributiecentrum meer dan 12.500 m2 bedraagt, verwachten we er meer dan 50 personen. In dat geval heeft het distributiecentrum in de voorinvulling de kwalificatie kwetsbaar gekregen.
 • Het onderscheid tussen lichte en zware industrie is moeilijk te maken. Daarom hanteren we 100 m2  per persoon, opnieuw op basis van PGS-1 (deel 6). Een “groot aantal personen” hadden we gedefinieerd als meer dan 50 personen. Het label kwetsbaar wordt derhalve toegekend aan industriegebouwen met een gebruiksoppervlak van meer dan 5.000 m2.

Stroomdiagram

De wetteksten zijn vertaald in een algoritme waarmee de kwetsbaarheid is voor ingevuld in het bestand wat voor u klaar staat in de BGM van het REV. De aanpak is zichtbaar gemaakt in het volgende stroomdiagram.

Industriefunctie KGL

In voorkomende gevallen zullen meerdere gebruiksfuncties samenkomen op een bedrijfsterrein of zelfs in een gebouw. Zo komt de combinatie industriefunctie en kantoorfunctie in het land 60.000 keer samen in een gebouw. Als bevoegd gezag kiest u welke functie het zwaarst moet wegen voor het kwetsbaarheidslabel.

Aannames bij kwetsbaarheidstoekenning 

De industriefunctie is in principe beperkt kwetsbaar. Maar er zijn uitzonderingen.

 • Voor de indeling in beperkt kwetsbaar of gewoon kwetsbaar, is het belangrijk te weten of een “groot deel van de dag” een “groot aantal personen” aanwezig is. De volgende aannames zijn gebruikt:
 • Bij de voorinvulling is aangenomen dat de gebouwen met een industriefunctie meer dan zes uur per dag (namelijk een dagdeel) als industrie in gebruik zijn. Als het gebruik minder is, kan worden afgeschaald naar beperkt kwetsbaar.
 • Glastuinbouw is beperkt kwetsbaar.
 • Een groot aantal personen is gedefinieerd als meer dan 50.
 • Bij distributiecentra is aangenomen dat er meer dan 50 personen aanwezig zijn indien het gebruiksoppervlak meer dan 12.500 m2 bedraagt. Het gebouw wordt dan kwetsbaar. Als u de aanwezigheid lager inschat, kan worden afgeschaald naar beperkt kwetsbaar.
 • Bij lichte en zware industriecomplexen wordt het label kwetsbaar toegekend indien het gebruiksoppervlak meer dan 5.000 m2 bedraagt.

Bevoegd gezag

We hebben als REV-team aangegeven hoe we tot de basisvulling zijn gekomen. U kunt als bevoegd gezag zelf op elk moment de kwetsbaarheid in het REV aanpassen in onze zg. KGL-module. Uitleg over deze module en de toegang daartoe is te vinden op: https://www.registerexterneveiligheid.nl/kglinfo .

Niet alle informatie die nodig is voor de kwetsbaarheidslabels was landelijk beschikbaar in basisregistraties of registers. Bij de industriefunctie hebben we diverse aannames gedaan rond het aantal mogelijk aanwezige personen op een locatie.  Indien u de werkelijke situatie anders inschat, kunt u de kwetsbaarheid wijzigen.

Let op: u kunt in het REV alleen de kwetsbaarheid van gebouwen aanpassen. De gebruiksfuncties van gebouwen kunt u niet aanpassen in het REV, daarvoor moet u in de BAG zijn. Toekomstige wijzigingen in de BAG worden automatisch verwerkt in het REV. U krijgt periodiek een update van alle wijzigingen met het verzoek om deze te valideren. Want alleen u, zijnde het bevoegd gezag, kan de data in het REV wijzigingen.

Als u als bevoegd gezag (gemeenten!) zelf een registratie heeft of u wilt assistentie bij het gebruik van de KGL-module, dan kunt u hulp vragen bij REV@RWS.nl of tijdens een van onze inloopspreekuren. 

Logiefunctie

Wettekst

De wetteksten zijn afkomstig uit Bijlage VI van het BKL. Deze bijlage hoort bij artikel 5.3 van het BKL. 

Bkl, Bijlage VI, Onderdeel C: Kwetsbare gebouwen

Een gebouw met een van de volgende gebruiksfuncties, alleen voor zover het gaat om die gebruiksfunctie en voor zover het niet gaat om een beperkt kwetsbaar gebouw of een zeer kwetsbaar gebouw:

f.  een logiesfunctie een logiesfunctie als bedoeld in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving;

Bkl, Bijlage VI, Onderdeel A: Beperkt kwetsbare gebouwen

Een gebouw met een van de volgende gebruiksfuncties, alleen voor zover het gaat om die gebruiksfunctie:

e.  een logiesfunctie als bedoeld in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving:

 1. op een locatie met een dichtheid van ten hoogste twee logiesfuncties per ha, en met ten hoogste 5 logiesverblijven als bedoeld in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving per gebouw; of
 2. met een bruto-vloeroppervlakte van ten hoogste 1.500 m2;

Basisvulling 

 • De basisvulling komt vanuit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
 • Gebouwen met een logiesfunctie met een gebruiksoppervlak van minder dan 1.500 m2 zijn beperkt kwetsbaar.
 • Bij gebouwen met meerdere logiesfunctie (maximaal 5) wordt de oppervlakte van de individuele logiesfunctie opgeteld. Zolang het totale gebruiksoppervlak onder de 1.500 m2 blijft, is de kwalificatie nog steeds: beperkt kwetsbaar.
 • Voor de nabijheid van andere logiefuncties is een ruimtelijke analyse gedaan. Het criterium is: alleen als er minder dan twee logiefuncties per hectare zijn, is de kwalificatie beperkt kwetsbaar. Omdat de vorm van de oppervlakte niet is gedefinieerd, is gewerkt met gevelafstand. De aanname is dat logiefunctiepanden waarvan de gevels verder dan 76 meter uit elkaar liggen, geen hectare delen en dus niet hoeven te worden opgeschaald naar kwetsbaar.

Stroomdiagram

De wetteksten zijn vertaald in een algoritme waarmee de kwetsbaarheid is voor ingevuld in het bestand wat voor u klaar staat in de BGM van het REV. De aanpak is zichtbaar gemaakt in het volgende stroomdiagram.

kgl logiefunctie

 

 

Aannames bij kwetsbaarheidstoekenning 

Gebouwen met een logiesfunctie zijn in principe kwetsbaar. Alleen kleine aantallen (maximaal 5 logiefuncties) met een totaal oppervlak van minder dan 1.500 m2 zijn beperkt kwetsbaar. Het gebruiksoppervlak is uit de BAG gehaald.

Er is een ruimtelijke analyse gedaan om een concentratie van minder dan twee gebouwen met een logiesfunctie per hectare te scheiden van de rest van gebouwen met een logiesfunctie.

Gebouwen met een logiesfunctie waarvan er meer dan twee per hectare staan of meer dan 5 verblijfsobject per gebouw hebben zijn kwetsbaar.

Bevoegd gezag

We hebben als REV-team aangegeven hoe we tot de basisvulling zijn gekomen. U kunt als bevoegd gezag zelf op elk moment de kwetsbaarheid in het REV aanpassen in onze zg. KGL-module. Uitleg over deze module en de toegang daartoe is te vinden op: https://www.registerexterneveiligheid.nl/kglinfo .

Let op: u kunt in het REV alleen de kwetsbaarheid van gebouwen aanpassen. De gebruiksfuncties van gebouwen kunt u niet aanpassen in het REV, daarvoor moet u in de BAG zijn. Toekomstige wijzigingen in de BAG worden automatisch verwerkt in het REV. U krijgt periodiek een update van alle wijzigingen met het verzoek om deze te valideren. Want alleen u, zijnde het bevoegd gezag, kan de data in het REV wijzigingen.

Als u als bevoegd gezag (gemeenten!) zelf een registratie heeft of u wilt assistentie bij het gebruik van de KGL-module, dan kunt u hulp vragen bij REV@RWS.nl of tijdens een van onze inloopspreekuren. Voor aanvullende informatie kunt u terecht op: https://www.registerexterneveiligheid.nl/kglinfo.

Sportfunctie

Wettekst

De wetteksten zijn afkomstig uit Bijlage VI van het BKL. Deze bijlage hoort bij artikel 5.3 van het BKL. 

Bkl, Bijlage VI, Onderdeel C:  Kwetsbare gebouwen
Een gebouw met een van de volgende gebruiksfuncties, alleen voor zover het gaat om die gebruiksfunctie en voor zover het niet gaat om een beperkt kwetsbaar gebouw of een zeer kwetsbaar gebouw:
h.   en sportfunctie als bedoeld in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving;

Bkl, Bijlage VI, Onderdeel A:  Beperkt Kwetsbare gebouwen
Een gebouw met een van de volgende gebruiksfuncties, alleen voor zover het gaat om die gebruiksfunctie:
g.  
een sportfunctie als bedoeld in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, met uitzondering van een sportfunctie:
1. waarin doorgaans een groot aantal personen gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig is; of
2. die een nevengebruiksfunctie is van een gebruiksfunctie als bedoeld onder E;

Bbl, Bijlage I, onderdeel B: Begrippen: gebruiksfuncties
Sportfunctie: gebruiksfunctie voor het beoefenen van sport.

Basisvulling 

 • Groot deel van de dag is meer dan 6 uur. Groot aantal mensen is meer dan 50 mensen.
 • Of er een groot aantal mensen aanwezig is wordt bepaald aan de hand van PGS-1 (deel 6). Deze richtlijn stelt dat bij een sportfunctie 20 m2 per persoon gebruikelijk is. Indien het gebruiksoppervlak van het sportcomplex meer dan 1000 m2 bedraagt wordt de aanname gedaan er meer dan 50 mensen aanwezig zijn.

Stroomdiagram

De wetteksten zijn vertaald in een algoritme waarmee de kwetsbaarheid is voor ingevuld in het bestand wat voor u klaar staat in de BGM van het REV. De aanpak is zichtbaar gemaakt in het volgende stroomdiagram.

Algoritme sportfunctie

Aannames bij kwetsbaarheidstoekenning 

 • Bij een sportcomplex groter dan 1000m2 wordt de aanname gedaan dat hier een groot deel van de dag een groot aantal mensen aanwezig is. Dit betekent dat wanneer dit het geval is, het sportcomplex als kwetsbaar wordt toegewezen.

Bevoegd gezag

We hebben als REV-team aangegeven hoe we tot de basisvulling zijn gekomen. U kunt als bevoegd gezag zelf op elk moment de kwetsbaarheid in het REV aanpassen in onze zg. KGL-module. Uitleg over deze module en de toegang daartoe is te vinden op: https://www.registerexterneveiligheid.nl/kglinfo .

Let op: u kunt in het REV alleen de kwetsbaarheid van gebouwen aanpassen. De gebruiksfuncties van gebouwen kunt u niet aanpassen in het REV, daarvoor moet u in de BAG zijn. Toekomstige wijzigingen in de BAG worden automatisch verwerkt in het REV. U krijgt periodiek een update van alle wijzigingen met het verzoek om deze te valideren. Want alleen u, zijnde het bevoegd gezag, kan de data in het REV wijzigingen.

Als u als bevoegd gezag (gemeenten!) zelf een registratie heeft of u wilt assistentie bij het gebruik van de KGL-module, dan kunt u hulp vragen bij REV@RWS.nl of tijdens een van onze inloopspreekuren.

Winkelfunctie

Wettekst

De wetteksten zijn afkomstig uit Bijlage VI van het BKL. Deze bijlage hoort bij artikel 5.3 van het BKL. 

Bkl, Bijlage VI, Onderdeel C:  Kwetsbare gebouwen

Een gebouw met een van de volgende gebruiksfuncties, alleen voor zover het gaat om die gebruiksfunctie en voor zover het niet gaat om een beperkt kwetsbaar gebouw of een zeer kwetsbaar gebouw:

i.  een winkelfunctie als bedoeld in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Bkl, Bijlage VI, Onderdeel A:  Beperkt Kwetsbare gebouwen

Een gebouw met een van de volgende gebruiksfuncties, alleen voor zover het gaat om die gebruiksfunctie:

h. een winkelfunctie als bedoeld in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, met uitzondering van een winkelfunctie in een gebouw waarin een supermarkt of warenhuis is gevestigd, als het gaat om een winkelfunctie:

1. met meer dan vijf winkels en met een totale bruto-vloeroppervlakte van meer dan 1.000 m2; of

2. met een winkel met een bruto-vloeroppervlakte van meer dan 2.000 m2 .

Bbl, Bijlage I, onderdeel B: Begrippen: gebruiksfuncties

Winkelfunctie: gebruiksfunctie voor het verhandelen van materialen, goederen of diensten.

Basisvulling 

 • Gebouwen met een winkelfunctie zijn beperkt kwetsbaar, maar er zijn twee uitzonderingen waar een gebouw met een winkelfunctie kwetsbaar wordt.
 • Gebouwen met meer dan vijf winkels en een totaal vloeroppervlak van meer dan 2.000 m2 zijn kwetsbaar.
 • Gebouwen met één winkel met een vloeroppervlak van meer dan 1.000 m2 zijn kwetsbaar.
 • Voor het bepalen van het oppervlak van het gebouw met winkelfunctie wordt het gebruiksoppervlak van het gebouw uit de BAG gehaald.
 • Voor het bepalen of er een sprake is van een supermarkt of warenhuis is het gebouw met winkelfunctie worden KvK-gegevens gebruikt (SBI-code 47.1 m.u.v. 47.19.2)

Stroomdiagram

De wetteksten zijn vertaald in een algoritme waarmee de kwetsbaarheid is voor ingevuld in het bestand wat voor u klaar staat in de BGM van het REV. De aanpak is zichtbaar gemaakt in het volgende stroomdiagram.

winkelfunctie KGL

 

Bevoegd gezag

We hebben als REV-team aangegeven hoe we tot de basisvulling zijn gekomen. U kunt als bevoegd gezag zelf op elk moment de kwetsbaarheid in het REV aanpassen in onze zg. KGL-module. Uitleg over deze module en de toegang daartoe is te vinden op: https://www.registerexterneveiligheid.nl/kglinfo .

 

Let op: u kunt in het REV alleen de kwetsbaarheid van gebouwen aanpassen. De gebruiksfuncties van gebouwen kunt u niet aanpassen in het REV, daarvoor moet u in de BAG zijn. Toekomstige wijzigingen in de BAG worden automatisch verwerkt in het REV. U krijgt periodiek een update van alle wijzigingen met het verzoek om deze te valideren. Want alleen u, zijnde het bevoegd gezag, kan de data in het REV wijzigingen.

Als u als bevoegd gezag (gemeenten!) zelf een registratie heeft of u wilt assistentie bij het gebruik van de KGL-module, dan kunt u hulp vragen bij REV@RWS.nl of tijdens een van onze inloopspreekuren. V

Onderwijsfunctie

Wettekst

De wetteksten zijn afkomstig uit Bijlage VI van het BKL. Deze bijlage hoort bij artikel 5.3 van het BKL. 

Bkl, Bijlage VI, Onderdeel E:  Zeer Kwetsbare gebouwen
Een gebouw met een van de volgende gebruiksfuncties, alleen voor zover het gaat om die gebruiksfunctie en nevengebruiksfuncties daarvan:
e.  een onderwijsfunctie;
1. voor basisonderwijs; of
2. 
voor onderwijs aan minderjarigen met een lichamelijke of geestelijke beperking.

Bkl, Bijlage VI, Onderdeel C:  Kwetsbare gebouwen
Een gebouw met een van de volgende gebruiksfuncties, alleen voor zover het gaat om die gebruiksfunctie en voor zover het niet gaat om een beperkt kwetsbaar gebouw of een zeer kwetsbaar gebouw:
f..  een onderwijsfunctie;

Bkl, Bijlage VI, Onderdeel A:  Beperkt kwetsbare gebouwen
Een gebouw met een van de volgende gebruiksfuncties, alleen voor zover het gaat om die gebruiksfunctie:
e.  een onderwijsfunctie voor volwassenenonderwijs, met uitzondering van een onderwijsfunctie waarin doorgaans een groot aantal personen gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig is;

Bbl, Bijlage I, onderdeel B: Begrippen: gebruiksfuncties
onderwijsfunctie: gebruiksfunctie voor het geven van onderwijs.

Basisvulling 

 • De basisvulling voor de zeer kwetsbare gebouwen komt vanuit het scholenregister van DUO.
 • Volwassenenonderwijs met een groot deel van de dag een groot aantal mensen aanwezig worden de volgende cijfers gebruikt: Groot deel van de dag is meer dan 6 uur. Groot aantal personen is meer dan 50.

Stroomdiagram

De wetteksten zijn vertaald in een algoritme waarmee de kwetsbaarheid is voor ingevuld in het bestand wat voor u klaar staat in de BGM van het REV. De aanpak is zichtbaar gemaakt in het volgende stroomdiagram.

Onderwijsfunctie KGL

Aannames bij kwetsbaarheidstoekenning 

 • Voor een groot deel van de dag is geïnterpreteerd als meer dan een dagdeel (6 uur/ dag) en aangenomen dat dit geldt als het gebouw in het BAG benoemd is als “onderwijsfunctie”.
 • Voor een groot aantal personen is de aanname gedaan dat dit meer dan 50 personen zijn.

Bevoegd gezag

We hebben als REV-team aangegeven hoe we tot de basisvulling zijn gekomen. U kunt als bevoegd gezag zelf op elk moment de kwetsbaarheid in het REV aanpassen in onze zg. KGL-module. Uitleg over deze module en de toegang daartoe is te vinden op: https://www.registerexterneveiligheid.nl/kglinfo .

Let op: u kunt in het REV alleen de kwetsbaarheid van gebouwen aanpassen. De gebruiksfuncties van gebouwen kunt u niet aanpassen in het REV, daarvoor moet u in de BAG zijn. Toekomstige wijzigingen in de BAG worden automatisch verwerkt in het REV. U krijgt periodiek een update van alle wijzigingen met het verzoek om deze te valideren. Want alleen u, zijnde het bevoegd gezag, kan de data in het REV wijzigingen.

Als u als bevoegd gezag (gemeenten!) zelf een registratie heeft of u wilt assistentie bij het gebruik van de KGL-module, dan kunt u hulp vragen bij REV@RWS.nl of tijdens een van onze inloopspreekuren.

Gezondheidsfunctie

Wettekst

De wetteksten zijn afkomstig uit Bijlage VI van het BKL. Deze bijlage hoort bij artikel 5.3 van het BKL. 

Bkl, Bijlage VI, Onderdeel E:  Zeer Kwetsbare gebouwen
Een gebouw met een van de volgende gebruiksfuncties, alleen voor zover het gaat om die gebruiksfunctie en nevengebruiksfuncties daarvan:
d. een gezondheidszorgfunctie met bedgebied;

Bkl, Bijlage VI, Onderdeel C:  Kwetsbare gebouwen
Een gebouw met een van de volgende gebruiksfuncties, alleen voor zover het gaat om die gebruiksfunctie en voor zover het niet gaat om een beperkt kwetsbaar gebouw of een zeer kwetsbaar gebouw:
d. een gezondheidszorgfunctie;

Bbl, Bijlage I, onderdeel B: Begrippen: gebruiksfuncties
Gezondheidszorgfunctie: een gebruiksfunctie voor medisch onderzoek, verpleging, verzorging of behandeling.

Basisvulling 

 • Indien er sprake is van een bedgebied wordt het gebouw met Gezondheidsfunctie kwetsbaar.
 • Om te bepalen of er sprake is van een bedgebied is de BAG-informatie gecombineerd met adresinformatie uit de KvK (SBI-codes 96.3.4 en 87.3.2)

Stroomdiagram

Aannames bij kwetsbaarheidstoekenning 

Alle KvK adressen die vallen onder de SBI-codes 96.3.4 en 87.3.2 worden aangewezen als kwetsbaar.

Let op: KvK-adressen betreffen soms alleen de hoofdvestiging. Individuele zorgvestigingen worden dan gemist. Wij vragen aan BG om in voorkomende gevallen de kwetsbaarheid zelf op te waarderen naar kwetsbaar.

Beleidskeuze Bevoegd Gezag
In voorkomende gevallen zullen meerdere gebruiksfuncties samenkomen op een bedrijfsterrein of zelfs in een gebouw. Zo komt de combinatie gezondheidszorgfunctie vaker voor met andere gebruiksfuncties in een gebouw. Als bevoegd gezag kiest u welke functie het zwaarst moet wegen voor het kwetsbaarheidslabel.

Bevoegd gezag

We hebben als REV-team aangegeven hoe we tot de basisvulling zijn gekomen. U kunt als bevoegd gezag zelf op elk moment de kwetsbaarheid in het REV aanpassen in onze zg. KGL-module. Uitleg over deze module en de toegang daartoe is te vinden op: https://www.registerexterneveiligheid.nl/kglinfo .

Let op: KvK-adressen betreffen soms alleen de hoofdvestiging. Individuele zorgvestigingen worden daardoor soms gemist. Verzoek aan het bevoegd gezag om in de voorkomende gevallen de kwetsbaarheid zelf op te waarderen naar zeer kwetsbaar.

Let op: u kunt in het REV alleen de kwetsbaarheid van gebouwen aanpassen. De gebruiksfuncties van gebouwen kunt u niet aanpassen in het REV, daarvoor moet u in de BAG zijn. Toekomstige wijzigingen in de BAG worden automatisch verwerkt in het REV. U krijgt periodiek een update van alle wijzigingen met het verzoek om deze te valideren. Want alleen u, zijnde het bevoegd gezag, kan de data in het REV wijzigingen.

Als u als bevoegd gezag (gemeenten!) zelf een registratie heeft of u wilt assistentie bij het gebruik van de KGL-module, dan kunt u hulp vragen bij REV@RWS.nl of tijdens een van onze inloopspreekuren.

Celfunctie

Wettekst

De wetteksten zijn afkomstig uit Bijlage VI van het BKL. Deze bijlage hoort bij artikel 5.3 van het BKL. 

Bkl, Bijlage VI, Onderdeel E:  Zeer Kwetsbare gebouwen

Een gebouw met een van de volgende gebruiksfuncties, alleen voor zover het gaat om die gebruiksfunctie en nevengebruiksfuncties daarvan:

c. een celfunctie als bedoeld in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving

Bbl, Bijlage I, onderdeel B: Begrippen: gebruiksfuncties

celeenheid: voor een enkel persoon of een afzonderlijke groep personen bestemd gedeelte van een celfunctie;

celfunctie: gebruiksfunctie voor dwangverblijf van personen;

celgebouw: gebouw of gedeelte daarvan met alleen een of meer celfuncties en nevengebruiksfuncties daarvan.

Basisvulling 

Gebouwen met een celfunctie staan geregistreerd in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Alle gebouwen met een celfunctie zijn zeer kwetsbaar.

Stroomdiagram

De wetteksten zijn vertaald in een algoritme waarmee de kwetsbaarheid is voor ingevuld in het bestand wat voor u klaar staat in de BGM van het REV. De aanpak is zichtbaar gemaakt in het volgende stroomdiagram.

Celfunctie KGL

Aannames bij kwetsbaarheidstoekenning 

Geen

 

Bevoegd gezag

Alle gebouwen met een celfunctie zijn zeer kwetsbaar.

Veel gestelde vragen

De veel gestelde vragen sectie over kwetsbare gebouwen en locaties is te vinden op onze veel gestelde vragen pagina. 
Klik hier om naar de veel gestelde vragen te gaan.