Kwetsbare gebouwen en locaties (KGL)

Wat zijn KGL's

Wat zijn KGL’s – Kwetsbare Gebouwen en Locaties.

Met de komst van de omgevingswet veranderen er een aantal dingen rondom het beleid externe veiligheid. Zo zijn aandachtsgebieden een nieuwe manier van omgaan met het groepsrisico, maar worden er ook nieuwe categorieën toegevoegd aan het REV.
Kwetsbare gebouwen en locaties (KGL’s) worden als nieuwe categorie toegevoegd aan het REV.  Dit zijn  gebouwen die overheden extra moeten beschermen tegen externe veiligheidsrisico’s.

De kwetsbaarheid van gebouwen of locaties is afhankelijk van een aantal criteria:

  • het aantal personen dat gelijktijdig aanwezig is,
  • de aanwezigheidsduur van personen,
  • in hoeverre personen zichzelf in veiligheid kunnen brengen bij een incident.

Deze specificaties per categorie zijn volgens artikel 5.3 van het Besluit kwaliteit leefomgeving in bijlage VI te vinden.

Drie categorieën gebouwen en locaties
Zeer kwetsbare gebouwen en locaties
Een ‘zeer kwetsbaar’ gebouw is een gebouw waar verminderd zelfredzame personen verblijven, dat wil zeggen mensen die zichzelf niet op tijd in veiligheid kunnen brengen. Denk daarbij aan ziekenhuizen, verpleeghuizen, bassischo­len, dagverblijven voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, kinderopvang en gevangenissen.

Kwetsbare gebouwen en locaties
Kwetsbare gebouwen zijn gebouwen met een woonfunctie en bestemd voor nacht­verblijf (voor zover het niet gaat om een beperkt kwetsbaar of een zeer kwetsbaar gebouw). Gebouwen en locaties zijn ook kwetsbaar als er veel personen een groot deel van de dag aanwezig zijn. Een voorbeeld van een kwetsbare locatie is een locatie voor evenementen in de open lucht voor ten minste 5.000 personen of een hotel waar meer dan 50 personen verblijven.

Beperkt kwetsbare gebouwen en locaties
De overige gebouwen en locaties zijn beperkt kwetsbaar. Voorbeelden zijn verspreid liggende woningen in het buitengebied en locaties voor recrea­tief nachtverblijf waar niet meer dan 50 personen kunnen verblijven.

Wat moet de gemeente doen met KGL’s?
De gemeente kan met behulp van de externeveiligheidlagen in de Atlas Leefomgeving een goede verantwoording afleggen over de risico's van een activiteit met gevaarlijke stoffen in relatie tot de aanwezige KGL's.  Zijn KGL's voldoende beschermt bij een calamiteit met gevaarlijke stoffen. Hiervoor worden door de gemeente  regels opnemen in het omgevingsplan om deze gebouwen en locaties te beschermen vanwege externe veiligheidsrisico's.

 

Voor Bronhouders

Aan alle omgevingsmanagers van Nederlandse Gemeenten is een brief gestuurd over KGL's.  
Klik hier om deze brief te lezen. 

In deze brief wordt om 4 acties gevraagd. 

Actie 1: REV-KGL-beheerder benoemen en doorgeven
Omdat gemeenten voor KGL bevoegd gezag zijn, is aan u de vraag wie de KGL gegevens in het REV gaat beheren. Doet u dat als gemeente zelf of vraagt u dat aan uw Omgevingsdienst of Veiligheidsregio. Geef de contactgegevens van de KGL-beheerder door via dit formulier. Vanuit het REV benaderen wij de KGL-beheerder met informatie over de ontwikkelingen bij de KGL-invoer en de updates.

Actie 2: aanvragen e-Herkenning
De door uw aangewezen beheerder heeft een account nodig voor e-Herkenning. Met e-Herkenning krijgt u straks toegang tot het REV-portaal.

Actie 3: aanvragen REV account Data in eigendom nemen
Vanaf eind oktober 2023 staan de bekende KGL-locaties voor u klaar in de Bevoegd Gezag Module (BGM), inclusief een voorinvulling van de kwetsbaarheidstypering (kwetsbaar, zeer kwetsbaar, beperkt kwetsbaar). De BGM is de invoermodule van het REV.  U kunt hier inloggen. Heeft u nog geen account? Vraag deze hier aan.

U hoeft niet direct alle data te controleren en aan te passen. Wij vragen u een vinkje te zetten, waarmee de (gecorrigeerde) basisdata in het REV komt te staan en zodat wij weten dat u toegang heeft en uw data heeft gevonden. U kunt de data op elk willekeurig tijdstip aanvullen. 

Actie 4: Kies een beheervariant
In de BGM kiest u voor een beheervariant. In de automatische beheervariant kiest u voor een automatische verwerking van wijzigingen in de basisregistraties in het REV conform het algoritme. Kiest u voor handmatig, dan moet u zelf periodiek de wijzigingen updaten. In beide gevallen kunt u altijd zelf correcties doorvoeren op uw KGL.

Inloggen en keuzes vastleggen

Hoe log je in ?

 

Welke keuzes zijn er en  hoe leg je deze vast in de BGM module

 

Algoritme

Per categorie van kwetsbare gebouwen is een algoritme uitgewerkt. 

Onderwijsfunctie

<tekst met uitleg waar de data vandaan komt>

 

 

planning KGL oplevering

hier staat informatie over de verschillende mijlpalen specifiek voor kgl

bijeenkomsten komen en hier te staan en in de agenda.