De naam risicokaart komt voort uit de Regeling provinciale risicokaart. De beschikbaarheid van de risicokaart(externe link) is in november 2022 al komen te vervallen.  De ontsluiting van de data vindt nu plaats via de Atlas Leefomgeving(externe link). In 2024 zal de Atlas Leefomgeving en met name de externe veiligheid data in de meer onder de aandacht worden gebracht van gebruikers. 

Door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt een basis dataset aangeleverd. De gemeente neemt deze dataset in beheer, en hoeft zelf geen data aan te leveren. Wel moet worden gecontroleerd of bij KGL’s de juiste kwetsbaarheid is toegekend. 

Ja, onder de Omgevingswet veranderen de definities voor het toekennen van een kwetsbaarheid aan gebouwen en locaties. Ook is er een kwetsbaarheidsklasse toegevoegd namelijk de zeer kwetsbare gebouwen. De bestaande indeling van gebouwen en locaties voldoet daarom niet meer.

Op dit moment nemen we alleen verblijfsobjecten en panden mee die in gebruik zijn. 

Bij het samenstellen van basisset wordt de data opnieuw opgebouwd. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van de gegevens uit de Risicokaart. Zie ook vraag 3.

Op de pagina over kwetsbare gebouwen en locaties op onze website komt het schema te staan met de keuzes op basis waarvan de kwetsbaarheid van gebouwen is bepaald. Met dit schema en de bijbehorende uitleg beschikken gemeenten over een handleiding waarmee zij de kwetsbaarheid van de gebouwen kunnen bepalen. De handleiding zal tegelijkertijd met de basisset beschikbaar komen. 

In de Omgevingswet is een overgangstermijn van 1 jaar opgenomen. Dit betekent dat de KGL’s uiterlijk 1 januari 2025 in het REV moeten staan. De basisset en een werkende module om de basisset aan te passen zal zoals het er nu naar uitziet in februari / maart 2024 beschikbaar komen.

Voor het beheer van de KGL’s zijn meerdere disciplines nodig. De gebruiksfuncties van gebouwen komt veelal uit het BAG. De BAG krijgt de gegevens weer van vergunningverlening toezicht en handhaving en Bouw & Wonen. Voor het bepalen van de kwetsbaarheid van gebouwen en locaties is het van belang dat een adviseur externe veiligheid wordt geraadpleegd eventueel in bepaalde gevallen aangevuld met kennis van externen (veiligheidsregio, brandweer). Als gemeente bent u vrij deze keus zelf te maken. Er is geen diepgaande kennis nodig van externe veiligheid om een beheerder van de KGL’s te zijn.

Nee, er is geen wettelijke grondslag. Het beheren van het REV is ook geen onderdeel van de basistaken die neergelegd zijn bij de Omgevingsdiensten. De gemeenten zijn aangewezen als bevoegd gezag. Daarmee zijn zij ook de wettelijk aangewezen bronhouder. Het staat gemeenten en Omgevingsdiensten/Veiligheidsregio’s uiteraard vrij om onderling afspraken te maken over het delegeren of mandateren van het beheer van de KGL’s. Wel is het verstandig om na te gaan bij welke organisatie de informatie over gebruiksfuncties van gebouwen en locaties ligt en hoe het proces van toekenning van kwetsbaarheid en beheer van de KGL’s zo goed en efficiënt mogelijk ingericht kan worden.

De basisset en een werkende module om de basisset aan te passen zal zoals het er nu naar uitziet in februari/ maart 2024 beschikbaar komen.

De financiële bijdrage voor het inventariseren en aanleveren (valideren) van data aan het REV is een algemene bijdrage vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan Omgevingsdiensten. Deze financiële bijdrage is er niet voor gemeenten. In bijna alle gevallen is het aanleveren (valideren) van data over milieubelastende activiteiten door gemeenten gemandateerd of gedelegeerd aan Omgevingsdiensten. Omgevingsdiensten kunnen de algemene bijdrage indien deze toereikend is ook inzetten voor de eerste validatie van de basisset van de KGL’s. Bij het delegeren of mandateren van het verdere beheer van de KGL’s dienen gemeenten en omgevingsdiensten/veiligheidsregio’s ook financiële afspraken met elkaar te maken.

Een wijziging of aanvulling van de data komt in het huidige proces pas in beeld als de bestemming gerealiseerd is en in gebruik is genomen (in BAG opgenomen met een gebruiksfunctie). In 2024 zal er gekeken worden of geprojecteerde bestemmingen uit het digitaal stelsel omgevingswet (DSO) gehaald kunnen worden. 

Ja, alle aangeleverde objecten blijven bewaard in het REV met een begin- en eind geldigheidsdatum. Er is ook een historiefunctie om terug te kunnen kijken hoe het was. 

Aanpassingen van de kwetsbaarheid kunnen gemaakt worden via de KGL-module. De gebruiksfunctie moet worden aangepast via de BAG.

Alle KGL’s in een gemeente moeten worden geregistreerd en niet enkel de KGL’s die binnen een aandachtsgebied vallen.

Er zal periodiek gecontroleerd worden of aanvullingen of wijzigingen in de brondata leiden tot wijzigingen in de kwetsbaarheid of het toevoegen of verwijderen van gebouwen en locaties. Als dat zo is worden die panden opnieuw aangeboden in de bevoegd gezag module (BGM). 

In de BGM kan de beheerder ervoor kiezen om de update automatisch te laten verwerken in het REV en achteraf op basis van een aangeleverde wijzigingslijst een controle uit voeren. Ook kan de beheerder ervoor kiezen om de update vooraf te controleren en deze te valideren om toe te voegen aan het REV. Een gedetailleerdere uitleg zal in een handleiding opgenomen worden.

 

Er is een automatische koppeling tussen het REV en de BAG. U hoeft hier zelf niets voor te doen.

Dat kan zeker. Meld dit dan via het vragenformulier.

Naar ons weten is er nog geen contact geweest met het platform, aangezien gemeenten hier zelf over gaan. Wij zullen het proces voor de KGL’s, en vragen hierover, bespreken met dit platform. 

Een exacte tijdinschatting is op dit moment lastig te geven en hangt ook af van de grootte van een gemeente af (te beheren gebouwen en locaties). Wel richten we het proces van beheer zo in dat maandelijks een lijst met wijzigingen beschikbaar is in de beheermodule. Gemeente kunnen ervoor kiezen om de wijzigingen automatisch of handmatig door te voeren. Deze keuze kan bij het beschikbaar komen van de beheermodule gemaakt worden.

De hoogste kwetsbaarheid telt en bepaalt de kwetsbaarheid van het hele gebouw. 

Daar gaan we naar kijken, voor nu is daar nog geen lijst van gemaakt. Dien uw verzoek in via het contactformulier(externe link). 

Er lopen gesprekken met het ministerie Justitie en Veiligheid om deze regeling aan te passen. De planning hiervan is nog onduidelijk. Binnenkort volgt meer informatie.

Niveau 2 e-herkenning is voldoende. Invoer van e-herkenning voor het REV vindt pas in kwartaal 3 van 2024 plaats. 

Er is een mogelijkheid gevonden om een subsidie voor gemeenten in te regelen als het gaat om het valideren van KGL-data voor het REV. Wij maken hier binnenkort meer over bekend.

Het voornemen is om een update proces in te richten waarbij één keer in de maand de verschillende registers worden gecontroleerd. Als daar wijzigingen naar voren komen sturen wij het object opnieuw in en dan komt dat object klaar te staan met de status “update” in de KGL-module. De gemeente ontvangt hier een melding van en bekijkt dan of de gekozen kwetsbaarheid correct is. Als de gemeenten zelf wijzigingen maakt in de BAG met een nieuw/oud pand of nieuwe gebruiksfunctie, dan zie je dit binnen een maand terug in de KGL-module.

Op de KGL pagina komen binnenkort alle algoritmes staan. Sommige algoritmes hebben een hogere zekerheid, dan andere. Het is handig als die algoritmes op den duur door de gemeenten gecontroleerd worden of alle informatie kloppend is. Er zitten meer dan 6 miljoen panden in de datasets. Het is geen doen om al die panden handmatig te controleren. Op het moment dat er een ruimtelijke ontwikkeling of een  vergunningsaanvraag is adviseren wij gemeenten om een controle uit te voeren voor het gebied waar dit van toepassing is.

Als in de onderstaande URL de eigen gemeentecode wordt ingevuld is het mogelijk om de data als CSV bestand binnen te halen.  Deze URL moet dan in de zoekbalk van de internetbrowser worden geplakt. Het gedownloade  CSV bestand kan dan weer worden ingelezen in bijvoorbeeld Excel.  Het stukje "GM0093" moet dus worden vervangen door de eigen gemeentecode. De Gemeentecodes zijn downloaden via deze link(XLSX).  

https://rev-portaal.nl/geoserver/wfs/rev_public?service=WFS&request=GetFeature&typeName=rev_public:kgl_module&CQL_FILTER=bronhoudercode ilike 'GM0093'&outputFormat=csv

Daarnaast is het natuurlijk mogelijk om de data via de wfs en wms link in te laden in het eigen Gis-systeem.
Meer informatie hierover is te vinden op de pagina kaartbeelden op onze website. 

Is leeg. 

Is leeg. 

Is leeg.