Op dit moment wordt er hard gewerkt om het REV te vullen met data. Het grootste deel staat al goed in het REV. We willen u graag inzicht geven in welke data al in het REV staan en welke nog niet. Daarom vindt u onderstaand een overzicht per bijlage van het Besluit Kwaliteit Leefomgeving van alle onderdelen die in het REV moeten staan of  wanneer deze op de planning staan. 

Moet nog worden toegevoegd

Staat al in het REV

Bijlage VI BKL

 • VI A Beperkt kwetsbare gebouwen (verwacht  Q1 2024)  
 • VI B Beperkt kwetsbare locaties (verwacht Q1 2024) 
 • VI C Kwetsbare gebouwen (verwacht  Q1 2024) 
 • VI D Kwetsbare locaties (verwacht Q1 2024) 
 • VI E Zeer kwetsbare gebouwen (planning invoer Q1 2024) 
 

Bijlage VII BKL

 • A1 Behandelen, regelen en meten van aardgas (middelgrote en kleine installaties)
 • A4 Kleinschalig tanken van vaartuigen of drijvende werktuigen met Brandstoffen (nog niet bekend wanneer)
 • A7 Opslagtank propaan en propeen vaste afstand geen vergunningplicht (kleine propaantanks)
 • A9 Opslaan van brandbare vloeistoffen anders dan diesel in bovengrondse opslagtanks (nog niet bekend wanneer)
 • A10 Opslaan van brandbare vloeistoffen anders dan diesel in ondergrondse opslagtanks (nog niet bekend wanneer)
 • E11 Mijnbouwwerken (planning invoer Q1 2024)
 • E13 Spoorwegemplacementen (nog niet bekend wanneer)
 • E13 Spoorwegemplacementen (nog niet bekend wanneer)

 

 • A1 Behandelen, regelen en meten van aardgas
 • A1a Tanken LPG (alleen de LPG op enkelvoudige locaties)
 • A2 Tanken van CNG
 • A3 Opslaan van brandstoffen in bunkerstations
 • A5 Grootschalig tanken van vaartuigen of drijvende werktuigen met Brandstoffen
 • A6 Mestvergistingsinstallaties
 • A7 Opslagtank propaan en propeen vaste afstand geen vergunningplicht
 • A8 Opslag van oxiderende en verstikkende gassen in opslagtanks
 • A11 Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking 1
 • A12 Opstellen van voertuigen met gevaarlijke stoffen
 • B1 Koelinstallatie met ammoniak
 • B2 Opslagtank voor gassen (opslag propaan/propeen vergunningplichtig)
 • B3 Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking 2
 • B4 Opslaan van vaste minerale anorganische meststoffen
 • B5 Waterstof: opslag en transportbedrijf, groothandel en containeroverslag en tankstation
 • C Activiteiten ministeriële regeling Basisnet (planning eind januari 2024)
 • D1 Windturbines met berekende afstanden voor het plaatsgebonden risico zonder vergunningplicht
 • D2 Buisleidingen met gevaarlijke stoffen met berekende afstanden voor het plaatsgebonden risico zonder vergunningplicht
 • E1 Windturbines met berekende afstanden voor het plaatsgebonden risico met vergunningplicht. 
 • E2 Koelinstallatie met ammoniak
 • E3 Opslagtank voor gassen
 • E4 Opslagtank voor vloeistoffen en tankcontainer
 • E5 Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking 3
 • E6 Seveso inrichtingen 
 • E7 Behandelen, regelen en meten van aardgas
 • E8 Metaalproductenindustrie: bad met giftige gevaarlijke stoffen
 • E9 Opslag en transportbedrijf: Seveso hoeveelheid
 • E10 LNG: opslag en transportbedrijf, groothandel en containeroverslag en tankstation
 • E12 Andere insluitsystemen 

Bijlage VIII Bkl

 • VIII A Explosieaandachtsgebied vuurwerk categorie F4
 • VIII B Explosieaandachtsgebied vuurwerk van categorie F1, F2, F3 en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van categorie T1 of T2.  

Bijlage IX 

 • IX A Civiele explosieaandachtsgebieden ADR-klasse 1.1
 • IX B Civiele explosieaandachtsgebieden ADR-klasse 1.3
 • IX C Civiele explosieaandachtsgebieden ADR-klasse 1.4
 • IX D Vastgestelde civiele explosieaandachtsgebieden

Bijlage X 

 • X Militaire explosieaandachtsgebieden

Restcategorie 

 • Totaal 1497 vermelde bedrijven