teksblok

Wat is het REV?

Het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV) is een database waarin de informatie over de externe veiligheidsrisico’s verzameld wordt. Het gaat dan om de risico's rondom de opslag, het transport en het gebruik van gevaarlijke stoffen. De informatie wordt zichtbaar gemaakt via kaarten, in onder andere de Atlas leefomgeving. Iedereen kan op deze kaarten zien waar risicovolle activiteiten plaatsvinden en wat dat betekent voor de leefomgeving.

Waarom een REV?

De overheid vindt transparantie belangrijk. Daarom maken we kaarten met informatie over de externe veiligheidsrisico’s in Nederland. Om te garanderen dat de informatie betrouwbaar en actueel is, wordt deze op één plek verzameld. Alle overheden werken daaraan mee door hun data geautomatiseerd aan te leveren. Het REV stelt de informatie beschikbaar, zodat iedereen over dezelfde actuele informatie kan beschikken.

Informatie uit het REV?

Op kaarten tonen we waar externe risico’s van toepassing zijn. Bij deze activiteiten horen vaak aandachtsgebieden. Door deze aandachtsgebieden weer te geven, is voor iedereen eenvoudig zichtbaar met welke mogelijke gevaren in het gebied rekening gehouden moet worden. Dit speelt bij het inrichten van een gebied en de afweging om bepaalde activiteiten wel of niet toe te staan een belangrijke rol. 

Communicatie over risico’s: handelingsperspectief

Het bevoegd gezag kan bij het toestaan van nieuwe activiteiten in het gebied maatregelen voorschrijven om slachtoffers bij een incident te voorkomen. Eén van de maatregelen die altijd voorgeschreven wordt is communicatie over risico’s. Mensen die weten wat ze bij een incident moeten doen zullen bij een incident minder snel slachtoffer worden.

Op de kaarten kunt u ook de ‘zeer kwetsbare gebouwen’ zien. Met zeer kwetsbare gebouwen bedoelen we bijvoorbeeld scholen of ziekenhuizen . De mensen die zich in zo’n gebouw bevinden, kunnen zichzelf veelal niet in veiligheid brengen. Voor bevoegd gezag kan dit een reden zijn om bepaalde maatregelen voor te schrijven of het gebied anders in te richten. Denk hierbij aan extra vluchtroutes of schuilplekken.

Vragen of reageren?

Mail ons op REV@rws.nl