Conversie van het RRGS naar het REV

Conversieinfo RRGS --> REV

 

Op deze pagina vindt u meer uitleg over de dataconversie van het Risico Register Gevaarlijke Stoffen (RRGS) naar het Register Externe Veiligheidsrisico's (REV). In 2022 heeft de conversie van de data uit het RRGS naar het REV plaatsgevonden. Hierbij is zoveel mogelijk data overgezet. Hierbij is de vertaalslag gemaakt naar de databehoefte vanuit de Omgevingswet en het BKL.  

Om deze RRGS-data niet verloren te laten gaan, is door het ministerie van IenW, het Interprovinciaal Overleg/Portaal Risicokaart en experts van omgevingsdiensten samengewerkt om de RRGS-data zo volledig en juist mogelijk over te zetten naar het REV.

Het bevoegd gezag aan zet

Nu is het bevoegd gezag aan zet. Bevoegd gezag is volgens de Omgevingswet verantwoordelijk voor de aanlevering van data, het actualiseren en doorvoeren van correcties in het REV. De data in het REV heeft betrekking op de risico’s rondom opslag, transport en gebruik van gevaarlijke stoffen.

. Op onderdelen zijn aanvullende gegevens nodig omdat het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl, afdeling 11.1) dat zo heeft vastgelegd. D e informatiemodellen van het REV (IMEV) zijn een vertaling van de tabellen uit het Bkl naar een structuur waarmee informatie kan worden uitgewisseld. De informatiemodellen en het Gegevenswoordenboek zijn inmiddels in beheer bij Geonovum en staan op de website van Geonovum.

Het Bkl geeft ook aan wie bevoegd gezag is voor welke activiteit. Meestal is bevoegd gezag een gemeente. Soms is het een provincie of een ministerie. Vaak heeft bevoegd gezag het

 

Gemandateerd bronhouder / afspraken met opdrachtgever (bevoegd gezag)


Als u optreedt als gemandateerde bronhouder dan is het van belang om goede afspraken te maken met uw opdrachtgever(s). Ook de komende tijd zal het REV namelijk nog de nodige capaciteit vragen voor actualisatie en aanvulling van gegevens. Het streven is dat in de toekomst de bronhouder rechtstreeks is aangesloten op het REV via het eigen zaaksysteem.

Als de lokale EV-data ingezameld en opgeslagen zijn volgens het Bkl, kan het bevoegd gezag de data geautomatiseerd aanleveren aan het REV via een systeemkoppeling: ‘Application programming interface’ (een zogeheten API). Hiermee worden de data automatisch geactualiseerd. De ervaring leert dat dit in de opstartfase afstemming vraagt tussen drie vakgebieden: dat van de ICT-specialist, dataspecialist en de EV-specialist.

In de praktijk zijn de uitvoeringstaken rond omgevingsveiligheid vaak gemandateerd naar omgevingsdiensten. De werkzaamheden voor de veranderende wetgeving, ICT, data en processen zijn meestal niet gebudgetteerd. Het is belangrijk dat bevoegd gezag en omgevingsdiensten hierover onderling goede afspraken maken als het gaat om de taakverdeling, de opslag en de bewaring van gegevens. Dit geldt in het bijzonder voor de overgangsperiode van de Omgevingswet (tot 2024) waarin veel werk gedaan moet worden om lokaal de opslag van gegevens in overeenstemming te brengen met de nieuwe eisen van de Omgevingswet en het DSO.

Welke lagen zijn geconverteerd

Vanuit het RRGS zijn zoveel mogelijk gegevens overgezet naar het REV. 

De volgende lagen zijn geconverteerd:

 • A1 Behandelen, regelen en meten van aardgas
 • A1a Tanken LPG (alleen de LPG op enkelvoudige locaties)
 • A2 Tanken van CNG
 • A3 Opslaan van brandstoffen in bunkerstations
 • A6 Mestvergistingsinstallaties
 • A7 Opslagtank propaan en propeen vaste afstand geen vergunningplicht
 • A8 Opslag van oxiderende en verstikkende gassen in opslagtanks
 • A11 Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking 1
 • A12 Opstellen van voertuigen met gevaarlijke stoffen
 • B1 Koelinstallatie met ammoniak
 • B2 Opslagtank voor gassen (opslag propaan/propeen vergunningplichtig)
 • B3 Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking 2
 • B5 Waterstof: opslag en transportbedrijf, groothandel en containeroverslag en tankstation
 • E10 LNG: opslag en transportbedrijf, groothandel en containeroverslag en tankstation
 • E2 Koelinstallatie met ammoniak
 • E3 Opslagtank voor gassen
 • E4 Opslagtank voor vloeistoffen en tankcontainer
 • E5 Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking 3
 • E6 Seveso inrichtingen 
 • E7 Behandelen, regelen en meten van aardgas
 • E8 Metaalproductenindustrie: bad met giftige gevaarlijke stoffen
 • E9 Opslag en transportbedrijf: Sevesohoeveelheid
 • IX  Opslaan van ontplofbare stoffen
 • VIII Opslaan of bewerken van vuurwerk

 

 

Webservices WMS en WFS

de WFS en WMS van het REV zijn beschikbaar. Nog niet alle lagen zijn zichtbaar en er wordt nog gesleuteld aan de styling van de lagen, maar er kan gebruik worden gemaakt van deze twee services. Met deze services is het mogelijk om data uit het REV in een eigen kaartviewer of gisprogramma te gebruiken. 

Meer informatie hierover leest u op de pagina kaartbeelden op onze website. 

 

Nieuwe mba's in het REV

In het RRGS zijn geen gegevens aanwezig met betrekking tot nieuwe categorieën van risicobronnen. Denk aan windturbines, kleine propaantankjes en kleine gasdruk meet- en -regelstations. Deze moeten wel worden opgenomen in het REV.

In het RRGS zijn slechts beperkt gegevens aanwezig met betrekking tot categorieën waarvan in het REV het toepassingsgebied is vergroot. Dan gaat het om onder andere , mestvergisters, kleine propaantanks etc.

Voor deze ‘nieuwe’ MBA’s wordt een basisvulling voorgesteld. Deze basisvulling wordt samengesteld uit gegevens van externe bronnen.  Geprobeerd wordt met deze data een goede basisvulling te genereren die niet compleet is en door de bronhouders moet worden aangevuld. Deze basisvulling kan door bevoegd gezag op dezelfde manier in de BGM worden bekeken en beoordeeld als de geconverteerde data. Als de informatie eenmaal in het REV zit, kan deze later nog worden geactualiseerd en aangevuld conform het IMEV.

Uitleg over de conversietabellen


De conversietabellen zijn opgebouwd volgens de InformatieModellen Externe Veiligheid (IMEV)

 • Iedere Milieubelastende Activiteit (MBA)  is gebonden aan een locatie.
 • Een MBA kan uit meerdere installatie bestaan.
 • Aan iedere installatie zijn weer contouren gekoppeld. 

Hoe zien de conversietabellen er uit?

Iedere conversietabel bestaat uit een toelichting en een tabel. 
De tabel is opgebouwd volgens het IMEV. Het IMEV is hierna uitgelegd. 

In de conversietabel wordt het verband gelegd met de velden in het RRGS. 

Hoe ziet het IMEV eruit?

In het midden van iedere IMEV staan een aantal blauwe blokken. Dit zijn de basisblokken waaruit de tabel is opgebouwd. 

 

 

 
Van links naar rechts is het IMEV als volgt opgebouwd:

 • 1e blok : LocatieEVActiviteit
  Dit is de locatie of het bedrijfsterrein waarop de activiteit zich bevindt. 
  Op een locatieEVactiviteit kunnen  één of meerdere EV-activiteiten plaatsvinden. Dit is beschreven in het tweede blauwe blok.
 • 2e blok: EvActiviteit
  Dit is de MBA waarover het hier gaat. Een EV-activiteit kan uit meerdere referentiepunten (installaties)  bestaan. Deze onderdelen vormen de Referentie’s voor de EV contouren. Dit wordt beschreven in het derde blok. 
 • 3e blok : ReferentieEVContour
   Aan deze referenties worden -voor zover van toepassing - de EVContouren verbonden en die staan in het vierde blok gedefinieerd.
 • 4e blok: EVContouren 

Voorbeeld


Als voorbeeld gebruiken we Tanken van LPG.

content van het IMEV voor het tanken van LPG

 

 

 

Op de Locatie bevindt zich de EVActiviteit Tanken LPG.
De activiteit Tanken LPG kent vier referentiepunten:  opslag, leiding, vulpunt en tankzuil. Dit zijn de ReferentiepuntenEVContour. 
Bij deze referentiepunten horen één of meerdere plaatsgebonden risico(PR) contouren en aandachtsgebieden¹.  
Voor de opslagreferentie is bij een bovengronds reservoir een PR 10
-6 contour en een explosie- en brand-aandachtsgebied van toepassing. 
De hiervoor genoemde onderdelen uit het IMEV worden uitgewerkt in de conversietabellen met de bijbehorende velden uit het IMEV. Deze zijn op de pagina wat wordt van de bronhouder verwacht te downloaden. 
Voor elk informatiemodel is een soortgelijke exercitie uit te voeren.  De conversietabel van de MBA bevat de onderdelen uit de IMEV. Deze zijn van boven naar onderen opgenomen in de tabel. 

Voor LPG ziet dit er als volgt uit:

https://www.registerexterneveiligheid.nl/sites/default/files/2022-06/conversie%20rrgs-rev2.jpg

Eerste Kolom

In de eerste kolom staat de naam van het veld in het REV

Tweede Kolom

In de tweede kolom staat de naam van het veld dat wordt gebruikt voor de vulling. 

Dit kan zowel een veld uit de Web Feature Service(WFS) van het RRGS, uit de Database van het RRGS als een veld dat op basis van gegevens uit het RRGS wordt aangemaakt. 

Derde Kolom

In de derde kolom staat de veldnaam uit de conversie dataset.  Deze kolom laat de bron van de data van de conversie zien.  Deze kolom verwijst naar de kolomnamen in  de Excel tabel met de conversiedataset.  Deze dataset is te downloaden vanuit het invoerportaal. 

Vierde Kolom 

In de vierde kolom staat de uitleg over de bron van de data. 

Als een dataset gerelateerd is aan een andere set. Bijvoorbeeld bij LPG de set PR-contour van de tankzuil, schuift de kolom met de veldnaam naar rechts. Dit om de relatie aan te geven. 

¹ De aandachtsgebieden zijn niet uit het RRGS afkomstig maar worden op basis van de ingevoerde gegevens in het RRGS gegenereerd als het om vaste afstanden gaat. Voor berekende aandachtsgebieden geldt dat deze op een later tijdstip door de bronhouder moeten worden toegevoegd. 

Klik op de link hier onder om direct naar de pagina met veel gestelde vragen  te gaan.

Wat is de BGM (Bevoegd Gezag Module)?

De BGM is onderdeel van het invoerportaal van het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV). De BGM is een hulpmiddel voor bronhouders om geconverteerde data uit het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) te controleren, valideren en publiceren. Alle data die in het RRGS staat en tevens in het REV moet komen, is geconverteerd en klaargezet als documenten in de BGM. Voordat deze geconverteerde data gepubliceerd kan worden in het REV moeten de verantwoordelijke bronhouders de data goedkeuren.

Ook is de BGM een hulpmiddel bij nieuwe activiteiten, nieuwe invoer en het bewerken van gegevens. Het is overigens een tijdelijk hulpmiddel, want het streven is dat in de toekomst de bronhouder rechtstreeks is aangesloten op het REV via het eigen zaaksysteem.

Gegevens bewerken

In de BGM kunt u als bronhouder alle gegevens (behorende tot een activiteit) bekijken en bewerken. Na het bewerken valideert de module de aanpassingen. Vervolgens worden deze op verzoek van de bronhouder gepubliceerd in het REV.

Nieuwe situaties invoeren

De planning is dat per 1 juni een doorontwikkelde BGM ter beschikking komt waarmee het bevoegd gezag nieuwe situaties kan invoeren.

Toegang aanvragen tot het REV portaal en de BGM module

De instructie hiervoor vindt u hier onder:

 1. Maak zelf een account en wachtwoord aan via deze registratielink(opent in een nieuw venster) (opent in een nieuw venster).
 2. Mail naar rev@rws.nlMailto link met welk e-mailadres het account is aangemaakt en bij welke bronhouder je hoort. Het account wordt door ons aan de juiste bronhoudercode gekoppeld en de juiste toegangsrechten gegeven.
 3. U ontvangt van ons de bronhoudercode en het bericht dat uw account gereed is om te gaan testen.