Toelichting A11
Conversie RRGS naar het REV
Het Register Externe Veiligheid (REV) is een databasestructuur waarin de gegevens over externe veiligheidsrisico’s verzameld worden. Het REV vervangt het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS), waarin veel belangrijke informatie is opgeslagen over externe veiligheidsrisico’s. De gegevens uit het RRGS worden weergegeven op de Risicokaart (RK). Om te voorkomen dat deze informatie verloren gaat bij het overgaan naar het nieuwe register is er vanuit het REV project een conversie gedaan om de bruikbare data uit het RRGS zo goed en volledig mogelijk over te zetten naar het REV.

Voor de conversie wordt gebruik gemaakt van de Web Feature Service (WFS) van de professionele risicokaart en de database van de risicokaart.

 
Conversietabel A11
De conversietabel geeft weer welke velden uit de Web Feature Service (WFS) van de professionele risicokaart (RK; bevat het RRGS) en RK database gebruikt worden voor het vullen van velden in het REV voor de activiteit OpslagVerpakt_VasteAfstandGeenVergunningplicht.

Let op:
• Momenteel worden alleen LocatieActiviteiten met uitsluitend (een) niet-Bevi-installatie(s) van het RRGS-type C (opslag met max. 10 ton gevaarlijke stoffen of bestrijdingsmiddelen) of N4 (gasflessendepot met meer dan 1000 liter inhoud van gasflessen zonder ingevoerde/berekende PR10-6 contour) zonder een andere  REV/RRGS-type installatie meegenomen in de conversie. Nadat conversietabellen voor andere BKL activiteiten zijn vastgesteld, zullen de LocatieActiviteiten met verschillende BKL activiteiten (binnen de RRGS-terreingrens) worden meegenomen.
• Uitsluitend  opslagplaatsen zonder een ingevoerde, berekende PR10-6 zijn meegenomen.
• Enkel geautoriseerde RRGS data wordt meegenomen in de conversies.

 
Opbouw van de conversietabel
De conversietabel is opgebouwd volgens het InformatieModel Externe Veiligheid (IMEV):
• Iedere BKL activiteit is gebonden aan een locatie (LocatieActiviteit). Een locatie kan meer BKL activiteiten (evActiviteiten) bevatten, maar in de conversietabel wordt uitgegaan van uitsluitend de BKL activiteit OpslagVerpakt_VasteAfstandGeenVergunningplicht;
• De BKL activiteit OpslagVerpakt_VasteAfstandGeenVergunningplicht bevat één of meerdere referentieEVContour(en) binnen de begrenzing van de locatie. Aan elk onderdeel zijn EV-contouren gekoppeld. 
De activiteit OpslagVerpakt_VasteAfstandGeenVergunningplicht kan de volgende referentieEVContour(en) bevatten: 
• featuretype 'OpslagReferentie' voor een meldingsplichtige 'opslagplaats' ('typeOpslagReferentie') met > 2500 kg brandbare verpakte gevaarlijke stoffen (m.u.v. stoffen in ADR 5.2) of met >1000 liter brandbare gassen van ADR 2 in gasflessen. Conform artikel 4.1008 van het BAL gelden vanaf de opslagplaats vastgestelde veiligheidsafstanden tot (zeer) kwetsbare functies van respectievelijk 20 en 15 meter voor een opslagplaats met brandbare verpakte gevaarlijke stoffen. Volgens art. 4.1011 van het Bal kunnen kleinere afstanden (respectievelijk 8 en 7,5 m) worden gehanteerd indien een adequate brandwerende voorziening aanwezig is.
Dit is uitgewerkt in de conversietabel met de bijbehorende velden uit het IMEV. 
De attribuutvelden komen overeen met het IMEV datamodel (eerste kolom). De uit de WFS (of database) van de RK gebruikte waarden voor het IMEV attribuut staan in de tweede kolom. In de derde kolom staat aanvullende informatie over de gebruikte brondata en de methode van koppelen. Onder de referentieEVContouren staan de bij de desbetreffende referentieEVContour toegestane EVContouren. Deze zijn een kolom ingesprongen.
 
Let op:
• IMEV-velden die verplicht zijn worden aangeduid met een  *
• Sommigen waarden in IMEV-velden worden automatisch aangemaakt tijdens het aanleveren en komen niet uit het RRGS. Deze zijn te herkennen aan een  #

 
Aandachtspunten bij conversie
1. Voor locaties van bronhouders die consequent een eigen 'lokaal-id' hebben ingevuld (zie BRONHOUDER_ID in WFS), wordt dit 'lokaal-id' gebruikt bij het samenstellen van het IMEV-veld 'identificatie'. Voor andere omgevingsdiensten wordt het RRGS_ID gebruikt bij het samenstellen van de 'identificatie'. Om locaties in het REV te kunnen koppelen aan inrichtingen/locaties in het eigen VTH-systeem, kan het gewenst zijn om een koppeltabel te maken van deze IMEV-identificaties en de  lokale id's van deze inrichtingen/locaties volgens het eigen VTH-systeem.
2. De geregistreerde punten en vlakken voor de opslagplaatsen zijn overgenomen. De punten zijn niet omgezet naar een vlak. Daar waar en punt is geregistreerd is in een LET OP opmerking/boodschap opgenomen dat deze bij voorkeur moeten worden omgezet naar een vlak. Deze aanpassing kan het beste worden uitgevoerd met de volgende versie van de BGM.
3. De geregistreerde PR10-6 of veiligheidsafstand is overgenomen als vastgestelde veiligheidsafstand tot kwetsbare en zeer kwetsbare functies. Indien deze afwijkt van 20 m (voor een opslagplaats met verpakte gevaarlijke stoffen) of 15 meter (voor een opslagplaats met gasflessen), is een passende LET OP boodschap/opmerking opgenomen in de JSON-dataset (die wordt getoond in de BGM) en de conversiedataset (die is te downloaden via het portaal).  Dit zijn specifieke aanpassingen. Accepteren en daarmee invoeren in het REV kan gewoon met de eerste versie van de BGM. De feitelijk controle en zonodig het aanpassen van de gegevens gaat het meest eenvoudig met een volgende versie van de BGM.
4. De conversiedataset bevat deels informatie/data die niet meegaat naar het REV. Het gaat dan bijvoorbeeld om de soort en naam van de installatie. Deze dataset is beschikbaar via het REV portaal (klik op "i").