Toelichting A8
Conversie RRGS naar het REV
Het Register Externe Veiligheid (REV) is een databasestructuur waarin de gegevens over externe veiligheidsrisico’s verzameld worden. Het REV vervangt het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS), waarin veel belangrijke informatie is opgeslagen over externe veiligheidsrisico’s. De gegevens uit het RRGS worden weergegeven op de Risicokaart (RK). Om te voorkomen dat deze informatie verloren gaat bij het overgaan naar het nieuwe register is er vanuit het REV project een conversie gedaan om de bruikbare data uit het RRGS zo goed en volledig mogelijk over te zetten naar het REV.

Voor de conversie wordt gebruik gemaakt van de Web Feature Service (WFS) van de professionele risicokaart en de database van de risicokaart.

 
Conversietabel A8
De conversietabel geeft weer welke velden uit de Web Feature Service (WFS) van de professionele risicokaart (RK; bevat het RRGS) en RK database gebruikt worden voor het vullen van velden in het REV voor de activiteit OpslagOxiderendVerstikkendGas.

Let op:
• Momenteel worden alleen LocatieActiviteiten met uitsluitend (een) RRGS-installatie(s) van het type N1, N8, K of M met zuurstof (ook 'oxygen'), argon ( 'oxiderend gas'), koolstofdioxide (ook 'kooldioxide', 'koolzuur'),  stikstof, helium of lachgas ('distikstofoxide') zonder een andere  RRGS-type installatie meegenomen in de conversie. Nadat conversietabellen voor andere BKL activiteiten zijn vastgesteld, zullen de LocatieActiviteiten met verschillende BKL activiteiten (binnen de RRGS-terreingrens) worden meegenomen.
• Enkel geautoriseerde RRGS data wordt meegenomen in de conversies.

 
Opbouw van de conversietabel
De conversietabel is opgebouwd volgens het InformatieModel Externe Veiligheid (IMEV):
• Iedere BKL activiteit is gebonden aan een locatie (LocatieActiviteit). Een locatie kan meer BKL activiteiten (evActiviteiten) bevatten, maar in de conversietabel wordt uitgegaan van uitsluitend de BKL activiteit OpslagOxiderendVerstikkendGas (RRGS-type N1, N8, K of M met zuurstof, koolstofdioxide, stikstof, argon, helium of lachgas, niet zijnde Bevi).
• De BKL activiteit OpslagOxiderendVerstikkendGas bevat één of meerdere referentieEVContour(en) binnen de begrenzing van de locatie. Aan elk onderdeel zijn EV-contouren gekoppeld.

 
De activiteit OpslagOxiderendVerstikkendGas kan de volgende referentieEVContour(en) bevatten: 
• featuretype 'OpslagReferentie' voor de meldingsplichtige  'opslagtank' ('typeOpslagReferentie') met oxiderend of verstikkend gas. Conform artikel 4.905 van het BAL gelden vanaf de opslagtank vastgestelde veiligheidsafstanden tot (zeer) kwetsbare en beperkt kwetsbare functies van 1, 3 of 20 meter.
Dit is uitgewerkt in de conversietabel met de bijbehorende velden uit het IMEV. 
De attribuutvelden komen overeen met het IMEV datamodel (eerste kolom). De uit de WFS (of database) van de RK gebruikte waarden voor het IMEV attribuut staan in de tweede kolom. In de derde kolom staat aanvullende informatie over de gebruikte brondata en de methode van koppelen. Onder de referentieEVContouren staan de bij de desbetreffende referentieEVContour toegestane EVContouren. Deze zijn een kolom ingesprongen.
 
Let op:
• IMEV-velden die verplicht zijn worden aangeduid met een  *
• Sommigen waarden in IMEV-velden worden automatisch aangemaakt tijdens het aanleveren en komen niet uit het RRGS. Deze zijn te herkennen aan een  #

 
Aandachtspunten bij conversie
1. Voor locaties van bronhouders die consequent een eigen 'lokaal-id' hebben ingevuld (zie BRONHOUDER_ID in WFS), wordt dit 'lokaal-id' gebruikt bij het samenstellen van het IMEV-veld 'identificatie'. Voor andere omgevingsdiensten wordt het RRGS_ID gebruikt bij het samenstellen van de 'identificatie'. Om locaties in het REV te kunnen koppelen aan inrichtingen/locaties in het eigen VTH-systeem, kan het gewenst zijn om een koppeltabel te maken van deze IMEV-identificaties en de  lokale id's van deze inrichtingen/locaties volgens het eigen VTH-systeem.
2. De geregistreerde punten voor (meestal een verticale) bovengrondse tank zijn omgezet naar een vlak met een bufferafstand van 1 meter (bij een tankinhoud van max. 10 m3) of 2 meter (bij een tankinhoud > 10 m3). In een LET OP boodschap/opmerking is aangegeven wat de geregistreerde inhoud van de tank is en welke bufferafstand is gebruikt.
3. De geregistreerde PR10-6 of veiligheidsafstand is overgenomen als veiligheidsafstand BK, K en ZK. Indien echter geen PR10-6 of veiligheidsafstand is geregistreerd, is een afstand van 1 of 3 meter toegevoegd op grond van de geregistreerde tankinhoud en art. 4.905 van het Bal. In deze gevallen en in situaties dat de geregistreerde PR10-6/veiligheidsafstand niet strookt met de geregistreerde kenmerken, is een passende LET OP boodschap/opmerking opgenomen in de JSON-dataset (die wordt getoond in de BGM) en de conversiedataset (die is te downloaden via het portaal).  Dit zijn specifieke aanpassingen. Accepteren en daarmee invoeren in het REV kan gewoon met de eerste versie van de BGM. De feitelijk controle en zonodig het aanpassen van de gegevens gaat het meest eenvoudig met een volgende versie van de BGM.
4. De conversiedataset bevat deels informatie/data die niet meegaat naar het REV. Het gaat dan bijvoorbeeld om de soort en naam van de installatie. Deze dataset is beschikbaar via het REV portaal (klik op "i").