Conversietabel B3 Opslag verpakt vaste afstand vergunningplicht
 
Conversie RRGS naar het REV
Het Register Externe Veiligheid (REV) is een databasestructuur waarin de gegevens over externe veiligheidsrisico’s verzameld worden. Het REV vervangt het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS), waarin veel belangrijke informatie is opgeslagen over externe veiligheidsrisico’s. De gegevens uit het RRGS worden weergegeven op de Risicokaart (RK). Om te voorkomen dat deze informatie verloren gaat bij het overgaan naar het nieuwe register is er vanuit het REV project een conversie gedaan om de bruikbare data uit het RRGS zo goed en volledig mogelijk over te zetten naar het REV.

Voor de conversie wordt gebruik gemaakt van de Web Feature Service (WFS) van de professionele risicokaart en de database van de risicokaart. 

 
Conversietabel B3
De conversietabel geeft weer welke velden uit de Web Feature Service (WFS) van de professionele risicokaart (RK; bevat het RRGS) en RK database gebruikt worden voor het vullen van velden in het REV voor de activiteit OpslagVerpakt_VasteAfstandVergunningplicht.
Let op:
• Momenteel worden alleen LocatieActiviteiten met uitsluitend (een) Bevi-installatie(s) van het RRGS-type C of type N5/6 (gasflessendepot met giftige of zeer giftige gassen) zonder een andere REV/RRGS-type installatie meegenomen in de conversie. Bij het RRGS-type C gaat het om opslagplaatsen die  wel voldoen aan voorwaarden onder B.3 en niet aan die onder E.5 van bijlage VII van het BKL. Nadat conversietabellen voor andere BKL activiteiten zijn vastgesteld, zullen de LocatieActiviteiten met verschillende BKL activiteiten (binnen de RRGS-terreingrens) worden meegenomen.
• Enkel geautoriseerde RRGS data wordt meegenomen in de conversies.

 
Opbouw van de conversietabel
De conversietabel is opgebouwd volgens het InformatieModel Externe Veiligheid (IMEV):
• Iedere BKL activiteit is gebonden aan een locatie (LocatieActiviteit). Een locatie kan meer BKL activiteiten (evActiviteiten) bevatten, maar in de conversietabel wordt uitgegaan van uitsluitend het type BKL activiteit OpslagVerpakt_VasteAfstandVergunningplicht.
•  De BKL activiteit OpslagVerpakt_VasteAfstandVergunningplicht bevat één of meerdere referentieEVContour(en) binnen de begrenzing van de locatie. Indien het kenmerk "beschermingsniveau­Conform­Tabel­B3" van elke referentieEVContour anders is, wordt elke referentieEVContour echter gekoppeld aan een BKL activiteit OpslagVerpakt_VasteAfstandVergunningplicht met het specifieke kenmerk. Elke referentieEVContour onder deze activiteit bevat in principe één EV-contour (namelijk de PR10-6 contour), maar in deze conversie kunnen aan dit onderdeel ook andere EV-contouren zijn gekoppeld.
De activiteit OpslagVerpakt_VasteAfstandVergunningplicht bevat de volgende referentieEVContour: 
• Featuretype 'OpslagReferentie' (typeOpslagReferentie: opslagplaats) met het relevante kenmerk "oppervlakte". Dit attribuutveld is ingevuld op basis van OPPERVLAKTE (uit RK database), voor zover geregistreerd.  Dit featuretype is ook gekozen indien een PR contour is berekend en ingevoerd in het RRGS (volgens artikel 5.8 lid 2b van het Bkl mag worden uitgegaan van een berekende afstand).
Het onderdeel 'SamengesteldeReferentie' mag ook worden gebruikt, maar dit is voor de conversie vanuit het RRGS niet nodig.
Dit is uitgewerkt in de conversietabel met de bijbehorende velden uit het IMEV. 
De attribuutvelden komen overeen met het IMEV datamodel (eerste kolom). De uit de WFS (of database) van de RK gebruikte waarden voor het IMEV attribuut staan in de tweede kolom. In de derde kolom staat aanvullende informatie over de gebruikte brondata en de methode van koppelen. Onder de referentieEVContouren staan de bij de desbetreffende referentieEVContour toegestane EVContouren. Deze zijn een kolom ingesprongen.
 
Let op:
• IMEV-velden die verplicht zijn worden aangeduid met een  *
• Sommigen waarden in IMEV-velden worden automatisch aangemaakt tijdens het aanleveren en komen niet uit het RRGS. Deze zijn te herkennen aan een  #

 
Aandachtspunten bij conversie
1. Voor locaties van bronhouders die consequent een eigen 'lokaal-id' hebben ingevuld (zie BRONHOUDER_ID in WFS), wordt dit 'lokaal-id' gebruikt bij het samenstellen van het IMEV-veld 'identificatie'. Voor andere omgevingsdiensten wordt het RRGS_ID gebruikt bij het samenstellen van de 'identificatie'. Om locaties in het REV te kunnen koppelen aan inrichtingen/locaties in het eigen VTH-systeem, kan het gewenst zijn om een koppeltabel te maken van deze IMEV-identificaties en de  lokale id's van deze inrichtingen/locaties volgens het eigen VTH-systeem.
2. Opslagplaatsen, die behoren tot REV-categorieën B3, zijn geselecteerd op basis van de geregistreerde kenmerken BEVI_IND (J, voor zover niet opgenomen in P_BRZO) en TYPE_INSTALLATIE (C of N4). Vervolgens is het onderscheid tussen B3 en E5 gemaakt op basis van de geregistreerde kenmerken in de RK database: BESCHERMINGSNIVEAU (1, 2, 3), BRANDBESTRSYSTEEMID (niet alle registraties in risicokaartinvoer zijn in de RK database opgenomen), OPPERVLAKTE (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) en STIKSTOFGEHALTE (1, 2, 3).  De volgende query is gebruikt voor het selecteren van de B3-categorie (voor wat betreft RRGS-type C):
- OPPERVLAKTE <> 9 and
- INDGIFEMISSIE = (N or NULL) and
- OPPERVLAKTE = 1 or (BESCHERMINGSNIVEAU = 1 and BRANDBESTRSYSTEEMID = (4, 5, 23, 26, 1, 15, 16, 17, 2)) or (BESCHERMINGSNIVEAU = 1 and STIKSTOFGEHALTE = 1 and BRANDBESTRSYSTEEMID = (9 or 22)) or (BESCHERMINGSNIVEAU = (2 or 3) and STIKSTOFGEHALTE = 1).
Op basis van bovengenoemde kenmerken is ook een passende waarde ingevuld voor kenmerk "beschermingsniveauConformTabelB3". Het is gewenst dat elke bronhouder zelf checkt of de juiste waarde in dit veld is gekozen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de informatie in de LET OP opmerking/boodschap onder documentInfo of de conversiedataset.
3. De geregistreerde punten en vlakken voor de opslagplaatsen zijn overgenomen. De punten zijn niet omgezet naar het vlak van de opslagplaats. De bronhouder zal dit zelf moeten doen.  Daar waar een punt is geregistreerd, is in een LET OP opmerking/boodschap opgenomen dat deze moet worden omgezet naar een vlak. 
4. Geregistreerde PR 10-6 afstanden en contouren zijn niet aangepast op basis van geregistreerde kenmerken en tabel B.3 in bijlage VII van het Bkl. Ook is geen PR 10-6 afstand toegevoegd in het geval geen RISICOCONTOUR_AFSTAND is geregistreerd. Dan is de waarde "nietVanToepassing" ingevuld. Bij de conversie is niet gecheckt of deze waarde dan wel de PR 10-6 afstand strookt met de geregistreerde kenmerken en tabel B.3 van het Bkl. Het is gewenst dat elke bronhouder dit zelf checkt. 
5. Indien PR 10-7 en/of PR10-8 contouren zijn geregistreerd in het RRGS, dan zijn deze overgenomen. Uitgaande van de omschrijvingen in het BKL (bijlage VII onder B3 en artikel 5.8 lid 2b) hoeft bij deze REV-categorie in principe alleen de (vaste of berekende) PR 10-6 afstand/contour opgenomen te worden in het REV. Om geen relevante informatie verloren te laten gaan, zijn echter ook de berekende PR 10-7 en/of PR 10-8 contouren (als geometrie) meegenomen indien deze zijn geregistreerd in het RRGS. 
6. Indien een berekende PR contour geldt voor meerdere opslagplaatsen (van dezelfde activiteit), dan is de geometrie van deze PR contour gekoppeld aan elke opslagplaats.
7. Bij PRContouren is gekozen voor chemischenaam=divers en stofcategorienaam=divers en zijn de STOFNAMEN uit het RRGS niet overgenomen. Deze kunnen wel worden gevonden in de conversiedataset. Ook zijn de STOFNAMEN genoemd ind e LET OP boodschap/opmerking onder 'documentInfo' van de referentie.
8. Het controleren, omzetten van een punt naar een vlak voor de 'opslagplaats', aanpassen en toevoegen van gegevens hoeft niet plaats te vinden in de eerste fase via de eerste versie van de BGM. Dit kan het beste plaatsvinden met de volgende versie van de BGM.
Als hulpmiddel bij het controleren van gegevens zijn de in het RRGS geregistreerde kenmerken opgenomen in LET OP boodschap/opmerkingen onder 'documentInfo' in de JSON-dataset (die wordt getoond in de BGM) en ook in de conversiedataset (die is te downloaden via het portaal).
9. De conversiedataset bevat ook informatie/data die niet meegaat naar het REV. Het gaat dan bijvoorbeeld om registraties van stofnamen, het beschermingsniveau, brandbestrijdingssystemen, de oppervlakte, het stikstofgehalte, soort en naam van de installatie. Deze dataset is beschikbaar via het REV portaal (klik op "i").