Toelichting E10
Conversie RRGS naar het REV
Het Register Externe Veiligheid (REV) is een databasestructuur waarin de gegevens over externe veiligheidsrisico’s verzameld worden. Het REV vervangt het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS), waarin veel belangrijke informatie is opgeslagen over externe veiligheidsrisico’s. De gegevens uit het RRGS worden weergegeven op de Risicokaart (RK). Om te voorkomen dat deze informatie verloren gaat bij het overgaan naar het nieuwe register is er vanuit het REV project een conversie gedaan om de bruikbare data uit het RRGS zo goed en volledig mogelijk over te zetten naar het REV.

Voor de conversie wordt gebruik gemaakt van de Web Feature Service (WFS) van de professionele risicokaart en de database van de risicokaart. 

 
Conversietabel E10
De conversietabel geeft weer welke velden uit de Web Feature Service (WFS) van de professionele risicokaart (RK; bevat het RRGS) en RK database gebruikt worden voor het vullen van velden in het REV voor de activiteit TankenLNGVoertuigWerktuig.

Let op:
• Momenteel worden alleen LocatieActiviteiten met uitsluitend (een) RRGS-installatie(s) van het type K of N8 met NAAM_INSTALLATIE bevat tekst '%LNG%' of '%LBG%' zonder een andere  RRGS-type installatie meegenomen in de conversie. Nadat conversietabellen voor andere BKL activiteiten zijn vastgesteld, zullen de LocatieActiviteiten met verschillende BKL activiteiten (binnen de RRGS-terreingrens) worden meegenomen.
• Enkel geautoriseerde RRGS data wordt meegenomen in de conversies.

 
Opbouw van de conversietabel
De conversietabel is opgebouwd volgens het InformatieModel Externe Veiligheid (IMEV):
• Iedere BKL activiteit is gebonden aan een locatie (LocatieActiviteit). Een locatie kan meer BKL activiteiten (evActiviteiten) bevatten, maar in de conversietabel wordt uitgegaan van uitsluitend het type BKL activiteit TankenLNGVoertuigWerktuig.
•  De BKL activiteit TankenLNGVoertuigWerktuig bevat één of meerdere referentieEVContour(en) binnen de begrenzing van de locatie. Elke referentieEVContour onder deze activiteit bevat één of meerdere EV-contouren.
De activiteit TankenLNGVoertuigWerktuig kan de volgende referentieEVContouren bevatten: 
• Featuretype 'Vulpunt' met een berekende PR10-6 afstand/contour en vaste afstand tot de grens van het BrandAandachtsgebied (50, 75, 125, 150 of 200 m) vanaf het vulpunt;
• Featuretype 'SamengesteldeReferentie' voor elk onderdeel of een samenvoeging van alle onderdelen met relevante EV-contouren. In deze conversie is gekozen voor dit featuretype voor de installatie-onderdelen die niet zijn te beschouwen als 'Vulpunt'.
Dit is uitgewerkt in de conversietabel met de bijbehorende velden uit het IMEV. 
De attribuutvelden komen overeen met het IMEV datamodel (eerste kolom). De uit de WFS (of database) van de RK gebruikte waarden voor het IMEV attribuut staan in de tweede kolom. In de derde kolom staat aanvullende informatie over de gebruikte brondata en de methode van koppelen. Onder de referentieEVContouren staan de bij de desbetreffende referentieEVContour toegestane EVContouren. Deze zijn een kolom ingesprongen.
Let op:
• IMEV-velden die verplicht zijn worden aangeduid met een  *
• Sommigen waarden in IMEV-velden worden automatisch aangemaakt tijdens het aanleveren en komen niet uit het RRGS. Deze zijn te herkennen aan een  #

 
Aandachtspunten bij conversie
1. Voor locaties van bronhouders die consequent een eigen 'lokaal-id' hebben ingevuld (zie BRONHOUDER_ID in WFS), wordt dit 'lokaal-id' gebruikt bij het samenstellen van het IMEV-veld 'identificatie'. Voor andere omgevingsdiensten wordt het RRGS_ID gebruikt bij het samenstellen van de 'identificatie'. Om locaties in het REV te kunnen koppelen aan inrichtingen/locaties in het eigen VTH-systeem, kan het gewenst zijn om een koppeltabel te maken van deze IMEV-identificaties en de  lokale id's van deze inrichtingen/locaties volgens het eigen VTH-systeem.
2. De geregistreerde punten voor de installatie-onderdelen (soort_installatie: vulpunt, bovengrondse tank, laadlos, hoofdproces)  zijn overgenomen. De punten zijn niet omgezet naar het vlak voor bijvoorbeeld een opslagtank. In dit geval is dat ook niet nodig, omdat een puntgeometrie voor een 'Vulpunt' de juiste referentie is voor een BrandAandachtsgebied en berekende PR contouren niet gekoppeld hoeven te worden aan een vlak. 
3. Geregistreerde PR 10-6 afstanden en contouren zijn niet aangepast op basis van geregistreerde kenmerken en tekst onder E.10 in bijlage VII van het Bkl. Daarnaast is de waarde "nietVanToepassing" ingevuld indien geen PR10-6 afstand of contour is geregistreerd. Bij de conversie is niet gecheckt of deze waarde dan wel de PR 10-6 afstand strookt met de geregistreerde kenmerken en het Bkl. Het is gewenst dat elke bronhouder dit zelf checkt. 
4. Geregistreerde PR 10-6 afstanden en PR-contouren zijn niet aangepast. Ook is geen PR 10-6 afstand toegevoegd in het geval geen RISICOCONTOUR_AFSTAND is geregistreerd. Dan is de waarde "nietVanToepassing" ingevuld. Het is gewenst dat elke bronhouder zelf checkt of de PR contour(en) moet worden aangepast of een berekende contour alsnog moet worden toegevoegd. 
5. Indien een berekende PR contour geldt voor meerdere installatie-onderdelen (van dezelfde activiteit), dan is de geometrie van deze PR contour gekoppeld aan elk installatie-onderdeel ('SamengesteldeReferentie' met specifieke "omschrijving").
6. Er is nog geen BrandAandachtsgebied toegevoegd. 
7. Het controleren, aanpassen en toevoegen van gegevens hoeft niet plaats te vinden in de eerste fase via de eerste versie van de BGM. Dit kan het beste plaatsvinden met de volgende versie van de BGM.
Als hulpmiddel bij het controleren van gegevens zijn de in het RRGS geregistreerde kenmerken opgenomen in LET OP boodschap/opmerkingen onder 'documentInfo' in de JSON-dataset (die wordt getoond in de BGM) en ook in de conversiedataset (die is te downloaden via het portaal).
8. De conversiedataset bevat ook informatie/data die niet meegaat naar het REV. Het gaat dan bijvoorbeeld om registraties van stofnamen, het beschermingsniveau, brandbestrijdingssystemen, de oppervlakte, het stikstofgehalte, soort en naam van de installatie. Deze dataset is beschikbaar via het REV portaal (klik op "i").