Toelichting E2
Conversie RRGS naar het REV
Het Register Externe Veiligheid (REV) is een database waarin de gegevens over externe veiligheidsrisico’s verzameld worden. Het REV vervangt het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS). De gegevens uit het RRGS worden weergegeven op de Risicokaart (RK).  Om te voorkomen dat informatie uit het RRGS verloren gaat, is een conversieproject gestart om de bruikbare data zo goed en volledig mogelijk om te zetten naar het REV.

Voor de conversie wordt gebruik gemaakt van de Web Feature Service (WFS) van de professionele risicokaart en de database van de risicokaart. 
Conversietabel E2
De conversietabel geeft weer welke velden uit het RRGS gebruikt worden voor het vullen van velden in het REV voor de activiteit koelinstallatie met ammoniak waarvoor vergunningplicht geldt.

Let op:
• Vooralsnog zijn alleen LocatieActiviteiten meegenomen met uitsluitend één of meerdere machinekamer(s) en/of leiding(en) met ammoniak (RRGS-type D), voorzover de inhoud van elke koelinstallatie(s) ligt tussen 1500 en 10000 liter en de diameter van een ammoniakleiding volgens het RRGS niet groter is dan 80 mm). Nadat conversietabellen voor andere BKL activiteiten zijn vastgesteld, zullen de LocatieActiviteiten met verschillende BKL activiteiten (binnen de RRGS-terreingrens) worden meegenomen.
• Enkel geautoriseerde RRGS data wordt meegenomen in de conversies.
Opbouw van de conversietabel
De conversietabel is opgebouwd volgens het InformatieModel Externe Veiligheid (IMEV):
• Iedere BKL activiteit is gebonden aan een locatie (LocatieActiviteit). Een locatie kan meer BKL activiteiten (evActiviteiten) bevatten, maar in de conversietabel wordt uitgegaan van uitsluitend de BKL activiteit AmmoniakKoelInstallatie_TeBerekenenAfstandVergunningplicht (RRGS-type D installatie met inhoud > 9999 liter of met inhoud > 1500 liter én diameter leiding > 80 mm (DN80));
• De activiteit kan bestaan uit meerdere onderdelen of referentieEVContouren, die binnen de begrenzing van de locatie liggen.
Aan elk onderdeel kan een PR 10-6 contour gekoppeld zijn, maar komt voor dat er geen relevante (PR10-6) contour is. In dat geval is wel de referentieEVContour opgenomen met vermelding bij 'evContouren' dat deze 'nietVanToepassing' zijn.  
De activiteit AmmoniakKoelInstallatie_TeBerekenenAfstandVergunningplicht  bestaat uit de referentieEVContouren: 
• featuretype 'Machinekamer' zonder of met passende bufferafstanden voor de PR 10-6 contour conform tabellen B.1.1. en B.1.2. in bijlage VII van het Bkl;
• featuretype 'Leiding' zonder of met passende bufferafstanden voor de PR 10-6 contour.

Het onderdeel 'SamengesteldeReferentie' mag ook worden gebruikt, maar is voor de conversie vanuit het RRGS (vooralsnog) niet nodig. 
Deze onderdelen zijn uitgewerkt in de conversietabel met de bijbehorende velden uit het IMEV. 
De attribuutvelden komen overeen met het IMEV datamodel (eerste kolom). De uit de WFS (of database) van de RK gebruikte waarden voor het IMEV attribuut staan in de tweede kolom. In de derde kolom staat aanvullende informatie over de gebruikte brondata en de methode van koppelen. Onder de referentieEVContouren staan de bij de desbetreffende referentieEVContour toegestane EVContouren. Deze zijn een kolom ingesprongen.
Let op:
• IMEV-velden die verplicht zijn worden aangeduid met een  *
• Sommigen waarden in IMEV-velden worden automatisch aangemaakt tijdens het aanleveren en komen niet uit het RRGS. Deze zijn te herkennen aan een  #
Aandachtspunten bij conversie
1. Voor locaties van bronhouders die consequent een eigen 'lokaal-id' hebben ingevuld (zie BRONHOUDER_ID in WFS), wordt dit 'lokaal-id' gebruikt bij het samenstellen van het IMEV-veld 'identificatie'. Voor andere omgevingsdiensten wordt het RRGS_ID gebruikt bij het samenstellen van de 'identificatie'. Om locaties in het REV te kunnen koppelen aan inrichtingen/locaties in het eigen VTH-systeem, kan het gewenst zijn om een koppeltabel te maken van deze IMEV-identificaties en de  lokale id's van deze inrichtingen/locaties volgens het eigen VTH-systeem.
2. Geregistreerde PR 10-6 afstanden/contouren zijn niet aangepast op basis van geregistreerde kenmerken en tabellen in bijlage VII van het Bkl. Ook is geen PR 10-6 contour toegevoegd in het geval geen RISICOCONTOUR_AFSTAND is geregistreerd. Dan is de waarde "nietVanToepassing" ingevuld. Bij de conversie is niet gecheckt of deze waarde dan wel de PR 10-6 afstand strookt met de geregistreerde kenmerken en tabellen B.1.1 en B.1.2. van het Bkl. Onder"Afstand plaatsgebonden risico" van E.2 van bijlage VII van het Bkl is aangegeven: "Te berekenen afstand, tenzij de berekende afstand kleiner is dan de afstand die volgens tabel B.1.1 geldt voor een installatie met dezelfde werktemperatuur en dezelfde opstellingsuitvoering. In dat geval geldt de afstand uit tabel B.1.1."
Het is gewenst dat elke bronhouder dit zelf checkt. Deze check hoeft niet plaats te vinden in de eerste fase via de eerste versie van de BGM. Het controleren en zo nodig aanpassen van gegevens kan het beste plaatsvinden met de volgende versie van de BGM.
Als hulpmiddel bij deze check zijn de in het RRGS geregistreerde kenmerken opgenomen in een LET OP boodschap/opmerking onder 'documentInfo' in de JSON-dataset (die wordt getoond in de BGM) en ook in de conversiedataset (die is te downloaden via het portaal).
3. De conversiedataset bevat deels informatie/data die niet meegaat naar het REV. Het gaat dan bijvoorbeeld om de naam van de installatie.  Deze dataset is beschikbaar via het REV portaal (klik op "i").