Aandachtspunten bij conversie
1. Voor locaties van bronhouders die consequent een eigen 'lokaal-id' hebben ingevuld (zie BRONHOUDER_ID in WFS), wordt dit 'lokaal-id' gebruikt bij het samenstellen van het IMEV-veld 'identificatie'. Voor andere omgevingsdiensten wordt het RRGS_ID gebruikt bij het samenstellen van de 'identificatie'. Om locaties in het REV te kunnen koppelen aan inrichtingen/locaties in het eigen VTH-systeem, kan het gewenst zijn om een koppeltabel te maken van deze IMEV-identificaties en de  lokale id's van deze inrichtingen/locaties volgens het eigen VTH-systeem.
2. De geregistreerde punten voor de installatie-onderdelen (soort_installatie: vulpunt, bovengrondse tank, ondergrondse tank, opslag)  zijn overgenomen. De punten zijn niet omgezet naar het vlak voor bijvoorbeeld een opslagtank. Accepteren en daarmee invoeren in het REV kan gewoon met de eerste versie van de BGM. De feitelijk controle en zonodig het aanpassen van de gegevens gaat het meest eenvoudig met een volgende versie van de BGM.
3. Geregistreerde PR 10-6 afstanden en contouren zijn niet aangepast. Daarnaast is de waarde "nietVanToepassing" ingevuld indien geen PR10-6 afstand of contour is geregistreerd. Dit is ook gedaan bij een apart geregistreerd vulpunt bij een tank. Bij de conversie is niet gecheckt of deze waarde dan wel de PR 10-6 afstand strookt met de geregistreerde kenmerken en het Bkl. Het is gewenst dat elke bronhouder dit zelf checkt. 
4. Er zijn nog geen Brand-, Explosie- of Gifwolkaandachtsgebieden toegevoegd, omdat deze niet kunnen worden afgeleid van de geregistreerde kenmerken in het RRGS. Overigens moeten deze ook berekend worden! 
5. Het controleren, aanpassen en toevoegen van gegevens hoeft niet plaats te vinden in de eerste fase via de eerste versie van de BGM. Dit kan het beste plaatsvinden met de volgende versie van de BGM.
Als hulpmiddel bij het controleren van gegevens zijn de in het RRGS geregistreerde kenmerken opgenomen in LET OP boodschap/opmerkingen onder 'documentInfo' in de JSON-dataset (die wordt getoond in de BGM) en ook in de conversiedataset (die is te downloaden via het portaal).
6.  De conversiedataset bevat deels informatie/data die niet meegaat naar het REV. Het gaat dan bijvoorbeeld om de soort en naam van de installatie. Deze dataset is beschikbaar via het REV portaal (klik op "i").