Aandachtspunten 

Let op:
• Momenteel worden alleen LocatieActiviteiten met uitsluitend één of meerdere tank(s) van de BAL activiteit OpslagtankPropaanPropeen_VasteAfstandGeenVergunningplicht (zonder een andere BKL activiteit of  RRGS-type installatie) meegenomen in de conversie. Nadat conversietabellen voor andere BKL activiteiten zijn vastgesteld, zullen de LocatieActiviteiten met verschillende BAL activiteiten (binnen de RRGS-terreingrens) worden meegenomen. 
• In het RRGS zijn geen opstelplaatsen voor propaantankwagens geregistreerd, waardoor deze nog moeten worden toegevoegd. 
• Enkel geautoriseerde RRGS data wordt meegenomen in de conversies.
• Data van kleine propaantanks die niet in het RRGS is opgenomen komt nog niet in het REV te staan. Er wordt gekeken naar een landelijke oplossing voor de inventarisatie van deze kleine propaantanks voor het REV. Hierover komt later dit jaar meer informatie.

Op basis van de TANKGROOTTE en de geregistreerde contourafstanden (of TANKGROOTTE en AANTAL_VERLADINGEN indien geen afstanden zijn geregistreerd) zijn de vastgestelde veiligheidsafstanden tot (beperkt) kwetsbare functies  ingevuld.  Wanneer geen afstand is ingevuld of wanneer deze fout is, is er voor gekozen om afstanden op basis van geregistreerde kenmerken en de BAL-tabel (tabel 4.899 ) in te vullen. In deze gevallen en in andere situaties dat de geregistreerde afstand niet strookt met de geregistreerde kenmerken, is een passende LET OP boodschap/opmerking opgenomen in de JSON-dataset (die wordt getoond in de BGM) en de conversiedataset (die is te downloaden via het portaal). Dit zijn specifieke aanpassingen die bij voorkeur worden gecheckt.

Tanks zijn in het RRGS als punt geregistreerd en niet als vlak, waarbinnen de bovengrondse leidingdelen, pomp en aansluitpunten of een bovengrondse tank zijn gelegen.  Om dit te compenseren zijn achthoeken gegenereerd rond de geregistreerde punten met
- een straal van 2 m rond geregistreerde punten voor de bovengrondse leidingdelen, pomp en aansluitpunten van ondergrondse/ingeterpte tanks,
- een straal van 2 m rond geregistreerde punten voor bovengrondse tanks met inhoud (TANKGROOTTE) van maximaal 5 m3, en
- een straal van 4 m rond geregistreerde punten voor bovengrondse tanks met inhoud (TANKGROOTTE) van 5 tot maximaal 13 m3.

Daar waar een punt is omgezet naar een achthoek, is een LET OP boodschap/opmerking opgenomen in de JSON-dataset (die wordt getoond in de BGM) en de conversiedataset (die is te downloaden via het portaal). Dit zijn generieke aanpassingen die niet gecheckt hoeven te worden.

Voor locaties van bronhouders die consequent een eigen 'lokaalid' hebben ingevuld (zie BRONHOUDER_ID in WFS), wordt dit 'lokaalid' gebruikt bij het samenstellen van het IMEV-veld 'identificatie'. Voor andere omgevingsdiensten wordt het RRGS_ID gebruikt bij het samenstellen van de 'identificatie'. Om locaties in het REV te kunnen koppelen aan inrichtingen/locaties in het eigen VTH-systeem, kan het gewenst zijn om een koppeltabel te maken van deze IMEV-identificaties en de  lokale id's van deze inrichtingen/locaties volgens het eigen VTH-systeem.