Het Register Externe Veiligheid (REV) is een database waarin de gegevens over externe veiligheidsrisico’s verzameld worden. Het REV vervangt het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS). De gegevens uit het RRGS worden weergegeven op de Risicokaart (RK).  Om te voorkomen dat informatie uit het RRGS verloren gaat, is een conversieproject gestart om de bruikbare data zo goed en volledig mogelijk om te zetten naar het REV.
 
Conversietabel A1a
De conversietabel geeft weer welke velden uit het RRGS gebruikt worden voor het vullen van velden in het REV voor de activiteit TankenLPG.

Let op:
•  Alleen de LocatieActiviteiten met uitsluitend de activiteit Tanken van LPG voor het wegverkeer (RRGS type B) zijn meegenomen. Vanwege complexiteit vindt conversie van het tanken van LPG voor een eigen bedrijf (RRGS type K waarbij als stofnaam 'LPG' is ingevuld) en wanneer binnen een terreingrens meerdere Bkl/BAL activiteiten worden uitgevoerd, op een later tijdstip plaats.
• Alleen geautoriseerde RRGS data wordt geconverteerd. Status CONCEPT en/of IN BEWERKING BEVOEGD GEZAG vallen dus buiten de conversie.

 
Opbouw van de conversietabel
De conversietabel is opgebouwd volgens het InformatieModel Externe Veiligheid (IMEV):
• Een BKL activiteit kan uit meerdere onderdelen (referentieEVContouren) bestaan, die liggen binnen de begrenzing van de locatie.
Elk onderdeel heeft eigen contouren voor het PR en aandachtsgebieden.
De activiteit TankenLPG bestaat uit de volgende onderdelen (featuretype) met referentieEVContouren: 
• 'Opslag ondergronds' : een ondergrondse/ingeterpte opslagtank samen met de bovengrondse leidingdelen, de pomp en de aansluitpunten. Deze bevat  de vastgestelde contouren voor het Plaatsgebonden Risico (PR10-6) en het BrandAandachtsgebied.
• 'Opslag bovengronds' : voor een bovengrondse tank. Deze bevat de vastgestelde contouren voor het Plaatsgebonden Risico (PR10-6),  BrandAandachtsgebied en het ExplosieAandachtsgebied; 
•'Vulpunt': Deze bevat de vastgesteld(e) PRContour, het BrandAandachtsgebied en het ExplosieAandachtsgebied; 
• 'Tankzuil': met een vastgestelde PRContour.

 
Deze onderdelen staan in de conversietabel met de bijbehorende velden uit het IMEV in het tabblad Conversietabel A1a. 
De eerste kolom bevat de velden uit het IMEV datamodel. De tweede kolom bevat de gebruikte waarden voor het IMEV attribuut staan in de tweede kolom. In de derde kolom staat aanvullende informatie over de gebruikte brondata en de methode van koppelen. Onder de referentieEVContouren staan de bij de desbetreffende referentieEVContour toegestane EVContouren. Deze zijn een kolom ingesprongen.
Let op:
• IMEV-velden die verplicht zijn worden aangeduid met een  *
• Sommigen waarden in IMEV-velden worden automatisch aangemaakt tijdens het aanleveren en komen niet uit het RRGS.
Deze zijn te herkennen aan een  #

 
Aandachtspunten bij conversie
1. Voor locaties van bronhouders die consequent een eigen 'lokaal-id' hebben ingevuld (zie BRONHOUDER_ID in WFS), wordt dit 'lokaal-id' gebruikt bij het samenstellen van het IMEV-veld 'identificatie'. Voor andere omgevingsdiensten wordt het RRGS_ID gebruikt bij het samenstellen van de 'identificatie'. Om locaties in het REV te kunnen koppelen aan inrichtingen/locaties in het eigen VTH-systeem, kan het gewenst zijn om een koppeltabel te maken van deze IMEV-identificaties en de  lokale id's van deze inrichtingen/locaties volgens het eigen VTH-systeem.
2. Op basis van de bekende RISICOCONTOUR_AFSTAND uit het RRGS zijn de afstanden tot de vastgestelde PR 10-6 contouren ingevuld. Wanneer er geen afstand is ingevuld of wanneer deze fout is, is er voor gekozen om afstanden op basis van geregistreerde kenmerken en de BAL-tabel (tabel 4.472c) in te vullen. In deze gevallen en in de andere situaties dat de RISICOCONTOUR_AFSTAND niet strookt met de geregistreerde kenmerken, is een passende LET OP boodschap/opmerking opgenomen in de JSON-dataset (die wordt getoond in de BGM) en de conversiedataset (die is te downloaden via het portaal).  Dit zijn specifieke aanpassingen. Accepteren en daarmee invoeren in het REV kan gewoon met de eerste versie van de BGM. De feitelijk controle en zonodig het aanpassen van de gegevens gaat het meest eenvoudig met een volgende versie van de BGM.
3. Op basis van de geregistreerde afstanden en/of kenmerken van de installaties zijn de juiste afstanden tot de grens van de vastgestelde Brand- en ExplosieAandachtsgebieden uit het Bkl, ingevuld.
Daar waar een aandachtsgebied is toegevoegd, is een LET OP boodschap/opmerking opgenomen in de JSON-dataset (die wordt getoond in de BGM) en de conversiedataset (die is te downloaden via het portaal). Deze generieke aanpassingen hoeven niet gecontroleerd te worden in de in de eerste versie van de BGM. Controle en zo nodig aanpassen van gegevens kan het beste plaatsvinden met de volgende versie van de BGM.
4. Bovengrondse leidingdelen, pomp en aansluitpunten of een bovengrondse tank  zijn in de conversie opgenomen als een vlak (achthoek). Daarbij is een straal van 2 m rond geregistreerde punten voor de bovengrondse leidingdelen, pomp en aansluitpunten van ondergrondse/ingeterpte tanks en 5 m rond geregistreerde punten voor bovengrondse tanks als uitgangspunt genomen.

Daar waar een punt is omgezet naar een achthoek, is een LET OP boodschap/opmerking opgenomen in de JSON-dataset (die wordt getoond in de BGM) en de conversiedataset (die is te downloaden via het portaal). Deze generieke aanpassingen hoeven niet gecontroleerd te worden in de in de eerste versie van de BGM. Controle en zo nodig aanpassen van gegevens kan het beste plaatsvinden met de volgende versie van de BGM.
5. De conversiedataset bevat informatie/data die niet meegaat naar het REV. Het gaat dan bijvoorbeeld om de naam van de installatie en de doorzet.  Deze dataset is beschikbaar via het portaal (achter wachtwoord). Hiermee is voorkomen dat informatie verloren gaat.