Inhoud van het programma

Wijzigen en onderhouden van het register

Het register is gebouwd op basis van de informatie die gevraagd wordt om te verzamelen volgens hoofdstuk 11 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). In overleg met gebruikers kunnen er bij uitzondering extra velden worden toegevoegd aan de database.

Om een wijziging in het register te maken, bijvoorbeeld een veld laten toevoegen of een eenheid wijzigen, geldt de volgende procedure. Een wijziging voor de database kan worden ingediend via de helpdesk van het REV. Wijzigingsvoorstellen worden besproken met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en tijdens het Operationeel Overleg Registratie (OOR)

Het wijzigen van het Informatiemodel Externe Veiligheidsrisico’s (IMEV)

Op basis van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) is door Geonovum een model gebouwd voor de database van het Register Externe (REV): het informatiemodel Externe Veiligheidsrisico’s (IMEV). Het IMEV is in beheer van Geonovum. Door Geonovum is een procedure opgesteld voor het wijzigen van het IMEV. 

 Al ingediende wijzigingsverzoeken voor het IMEV zijn te vinden op de github pagina van het IMEV. Het adres voor deze Github pagina is: https://github.com/Geonovum/imev-werkomgeving

Het wijzigen van het aanleverportaal

De informatie over de externe veiligheidsrisico’s die verzameld wordt via het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV), wordt zichtbaar gemaakt via kaarten, in onder andere de Atlas Leefomgeving. Iedereen kan op deze kaarten zien waar risicovolle activiteiten plaatsvinden en wat dit betekent voor de leefomgeving.

Gemeenten, provincies en omgevingsdiensten zijn bronhouders die hun informatie aanleveren aan het REV. Zij kunnen voor aanlevering gebruik maken van een Application Programming Interface (API) voor het rechtstreeks aanleveren van hun data. Een andere mogelijkheid is aanleveren via het aanleverportaal. Dit aanleverportaal bestaat uit een uploadmodule, de Bevoegd Gezag Module (BGM) module en een kaartviewer.

API

Bronhouders zorgen ervoor dat hun informatiesysteem (zaalsysteem) op termijn is aangesloten op het REV. Dit betekent dat deze informatie geordend moet zijn volgens het informatiemodel externe veiligheid (IMEV) en dat deze data via de API aangeleverd kan worden. De verschillende informatiemodellen zijn te vinden op www.registerexterneveiligheid.nl/activiteiten. Meer informatie over de API is te vinden via de swaggerpagina.

 Het REV Portaal is bedoeld als hulpmiddel voor bronhouders om gegevens aan te leveren aan het REV. Via het REV Portaal kan in de Upload Module direct een JSON bestand geüpload, gevalideerd, gepreviewed en (indien akkoord) gepubliceerd worden. De Upload Module heeft een eenvoudige interface en voert op de achtergrond automatisch de juiste controles uit waarna de data in de REV database is opgenomen.

BGM module

Via de BGM module kunnen nieuwe activiteiten handmatig worden toegevoegd aan of worden gewijzigd in het REV met de invoermodule. Ook kunnen er activiteiten worden geupload en is er een kaartmodule.

Hoe kan ik een verzoek indienen tot wijziging van het aanleverportaal?

Als u een idee heeft voor het wijzigen van het aanleverportaal kunt u dit doorgeven aan de eerste-lijn helpdesk van het REV. U kunt uw wens tot wijziging indienen met dit formulier.

Het ontsluiten van data

De data uit het register externe veiligheidsrisico’s wordt op verschillende manieren ontsloten.
Deze data is te raadplegen via:

 • De REV Application Programming Interface (API)
 • Via de Web Mapping en Web Feature services (WMS en WFS)
 • Via de kaarten van de Atlas Leefomgeving.

 De REV API

Dit is een applicatie waarmee de informatie uit de database is op te vragen.

De data wordt dan verkregen in de vorm van een JavaScript Object Notation (JSON) bestand. Json is een veel gebruikte standaard voor gegevensindeling vanwege de voor mensen leesbare tekst in het bestand. Meer informatie over de REV API is te vinden op de swagger pagina over deze API.Zonder een geldige toegangscode is het alleen mogelijk om informatie te raadplegen. Bronhouders beschikken over een applicatie sleutel waarmee ze hun eigen gegevens kunnen muteren.

De WFS en WMS services

De WFS en WMS zijn Geo-gerefereerde services waarmee op een eenvoudige manier kaarten kunnen worden weergegeven in een kaartviewer.
Op de website kaartbeelden is meer informatie te vinden over de WFS en WMS services van de REV database.

 De Atlas Leefomgeving

In de Atlas Leefomgeving  kan alle informatie uit het REV worden bekeken. Hiervoor is het belangrijk om in het menu op het filtericoon te klikken en te kiezen voor één van de expert filters. De kaartlagen van het REV vind je onder veilige omgeving. Kijk voor meer informatie over de Atlas Leefomgeving in de handleiding van de Atlas Leefomgeving.

Input ophalen bij gebruikers: operationeel overleg gebruikers (OOG)

Wie?

In het operationeel overleg gebruikers (OOG) vertegenwoordigen deelnemers van het Rijk, omgevingsdiensten, gemeenten, provincies, brandweer, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) en de veiligheidsregio de professionele gebruikers van de REV data en kaartbeelden. Gebruikers van de data en kaartbeelden zijn onder meer vergunningverleners, handhavers en toezichthouders, beleidsmedewerkers, adviseurs risicocommunicatie, adviseurs externe veiligheid en aviseurs ruimtelijke ordening.

Wat doen ze?

In het OOG wordt gewerkt aan het optimaal ontsluiten van de REV data zodat verschillende professionele gebruikers de data kunnen gebruiken bij hun werkprocessen. We denken na over functionaliteiten die het gebruik van de data en kaartbeelden verbeteren bv. doormiddel van een rapportagetool en het bieden van een web mapping service (WMS) en web feature service (WFS) om de data ook in een eigen viewer te gebruiken. Daarnaast worden wensen van professionele gebruikers met betrekking tot nieuwe data in kaart gebracht. 

 Doelen

Het OOG richt zich op het inzichtelijk maken of professionale gebruikers de benodigde data tot hun beschikking hebben en of deze optimaal ontsloten is zodat verschillende professionele gebruikers de data kunnen gebruiken bij hun werkprocessen.

 Bijeenkomsten en overleggen

 • Werkgroep Atlas Leefomgeving
 • Operationeel Overleg Registrerende gebruikers (OOR)
 • Bronhoudersoverleg

 Samenhang OOR

Het registeren van de data en het gebruik daarvan is nauw met elkaar verbonden, Daarom is er in het programma regelmatig overleg tussen de voorzitters van het operationeel overleg registrerende gebruikers (OOR) en het OOG.

 Contact opnemen
Helpdeskformulier of mail via rev@rws.nl

Input ophalen bij bronhouders: operationeel overleg registrerende gebruikers (OOR)

Wie?

 • Buisleiding exploitanten
 • Omgevingsdiensten
 • Gemeenten
 • Rijkswaterstaat
 • Functioneel Beheer, Rijkswaterstaat
 • Geonovum (beheerder Informatiemodel)

Wat doen ze?

Het operationeel overleg registrerende gebruikers (OOR) werkt aan het aanvullen en verbeteren van de data die door bronhouders aan het REV wordt aangeboden. Denk daarbij aan datakwaliteit (volledigheid, juistheid), dataregistratie (uniforme invoering, aanleveren van datasets), nieuwe of andere registratie behoeften (wijzigingsvoorstellen IMEV) en ontwikkelingen software (REV, BGM, API).

Verder signaleert en monitort het OOR op praktische zaken waar de leveranciers van data tegenaan lopen. Onderdeel van OOR zijn ook de standaarden waarmee informatie wordt uitgewisseld. In het OOR wordt input geleverd voor functionele wijzigingen van de applicaties. 

Het OOR is een operationeel overleg waar inhoudelijke onderwerpen worden afgestemd / besproken. Zij hebben een rol als klankbord voor het tactische en strategische niveau van RWS binnen het programma. Onderwerpen worden door een ad hoc werkgroep voorbereid. In aansluiting hierop wordt het onderwerp besproken in het OOR. Uiteindelijk wordt het besluit in het Bronhoudersloverleg gepresenteerd.

Doelen

Doelen waar het OOR aan werkt zijn onder andere:

 • Klankbord voor tactisch en strategisch niveau van RWS
 • Aanspreekpunt voor achterban
 • Uitwerken signalen uit Bronhoudersoverleg {gebruikersoverleg}
 • Aanlevering verbeterpunten software/ data / communicatie
 • Adviserend  voor besluitvorming datakwaliteit
 • Advies over wijzigingsverzoeken IMEV
 • Afstemmen over benodigde REV-tools en functionaliteiten die nodig zijn om vlot data te kunnen aanleveren aan het REV
 • Via betrokkenheid van bronhouders zorgen voor optimale ondersteuning bij aanleveren van data.

Bijeenkomsten en overleggen

 • OOR
 • Expertgroep
 • Bronhoudersoverleg

Relatie expertgroep

De expertgroep is een tijdelijk orgaan dat in de ontwikkelfase van het REV het OOR ondersteunt.  Het is opgericht om de conversie van het REV in goede banen te leiden. In 2022 is alle relevante data overgezet naar het REV. Dit gaat om data die betrekking heeft op het transport, de opslag en productie/gebruik van gevaarlijke stoffen. De expertgroep bereid specifieke onderwerpen voor het OOR.

In februari 2023 is besloten om een doorstart te geven aan de expertgroep. De expertgroep gaat zich in 2023 buigen over de volgende onderwerpen :

 • De restcategorie
 • De gebruikshandleiding voor het REV. Welke informatie komt er in het REV en in welke vorm vul je deze gegevens in. Doel hiervan is dat informatie op een eenduidige manier in het REV komt te staan
 • Aanpassing van de tabel met REV-subcategorieën
 • Input en advies over nieuwe datasets
 • Voorbereiding en inbreng onderwerpen OOR

Samenhang OOG

Het operationeel overleg gebruiker (OOG) is het overleg voor de gebruikerskant. Het gaat dan om het gebruik van kaartlagen, WMS en WFS services en de viewer in de BGM module. Rijkswaterstaat vormt de verbindende schakel tussen deze twee overleggen doordat bij het OOG de key-user van het OOR aanwezig is en bij het OOR de key-user van het OOG. In het OOG zullen meer partijen vertegenwoordigd zijn dan in het OOR nu de data breder inzetbaar is dan alleen voor de leveranciers van data. 

Contact opnemen
Helpdeskformulier of mail via rev@rws.nl

Informeren van stakeholders

Wie?
Team communicatie & advies
Rijkswaterstaat
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), BIJ12, Geonovum, Omgevingsdienst NL

 Wat doen ze?

Verantwoordelijk voor communicatie richting doelgroep(en). Ze ondersteunen bronhouders en/of bevoegd met de vulling van het REV, de data te actualiseren en de kwaliteit te waarborgen. Ze betrekken bronhouders en/of bevoegd gezag, luisteren en bieden ze invoeringsondersteuning door middel van de juiste hulpmiddelen.

Met verschillende communicatiemiddelen worden belanghebbenden op de hoogte gehouden van de voortgang van de technische ontwikkeling van het REV. De website bevat de antwoorden op veelgestelde vragen, instructies en ondersteuning, actuele informatie, informatie over de planning van activiteiten en een actueel overzicht van de bijeenkomsten. Ook komen hier de eerste resultaten beschikbaar in de vorm van automatische koppelingen, aansluitvoorwaarden en informatie uit het REV.

Team Rijkswaterstaat:

 • Frans Geurts
 • Verona Visser
 • Mohamed el Allouchi
 • Manuel Beterams
 • Nienke Schuur
 • Bianca Kooij
 • Jasmijn Otte
 • Sofie Silva
 • Jeroen van Nerven

Middelen

Bijeenkomsten en overleggen

 • OOR
 • OOG
 • Bronhoudersoverleg
 • Overleg met communicatieadviseurs koepels

Contact opnemen
Helpdeskformulier of mail via rev@rws.nl