Vandaag 31 mei 2023 gaat de dataset windturbines naar productie. Hier onder staan de belangrijkste aandachtspunten van deze dataset.

Wat wordt van de bronhouders verwacht?

Gevraagd wordt om middels de overzetmodule deze dataset in eigendom te nemen. 
Uiteraard is het daarna mogelijk om in de BGM module een controle uit te voeren en waar nodig wijzigingen aan te brengen.
Zoals in punt 8 bij de aandachtspunten hieronder staat vermeld hoeft u zich geen zorgen te maken over al ingevoerde windturbines in de BGM module. Deze data blijft gewoon intakt.
Onder de I in de BGM module is de tabel met windmolens te vinden en tevens de aandachtpunten en criteria die zijn gebruikt bij het tot stand komen van deze basis dataset. (Let op, het kan zijn dat de data onder de I pas later deze week beschikbaar is. 

Aandachtspunten basis dataset windturbines

  1. De voorinvulling is gemaakt en gecontroleerd door experts, waarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht. U kunt via de BGM ervoor kiezen om wijzigingen direct aan te brengen of na het zetten van het  ‘vinkje’.
  2. In verschillende onderdelen van elke REV json dataset zijn specifieke en generieke LET OP boodschappen opgenomen. Daarin is aangegeven op basis van welke brondata verschillende velden zijn ingevuld en welke specifieke velden bij voorkeur worden gecheckt of aangepast/ingevuld. Geadviseerd wordt om bij het checken van de gegevens gebruik te maken van deze LET OP boodschappen.
  3. Indien de bronhouder voor een locatie niet juist is, kan deze locatie via de BGM worden overgedragen aan een andere bronhouder.
  4. Check bij windparken, die binnenkort worden verwijderd of vervangen, of deze moeten worden overgezet naar het REV. Een locatie kan worden verwijderd indien een overzetting naar het REV niet nodig is. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor windparken in de Flevopolder die worden vervangen door Windparken Windplan Blauw en Groen.
  5. Het komt voor dat bij locaties met een solitaire windturbine de begrenzing (in veld 'Geometrie') niet overeen komt met het juiste adres van een bijbehorend BAG-verblijfsobject (in veld 'Locatieomschrijving'). Ook is de bedrijfsnaam dan vaak onbekend. Als voorinvulling is er dan voor gekozen om 'waardeOnbekend' in te vullen. Pas de 'Geometrie' en 'Locatieomschrijving' van deze locaties zonodig aan en vervang 'waardeOnbekend' door de juiste bedrijfsnaam. "
  6. In de meeste gevallen is de PR10-6 afstand gebaseerd op kenmerken (vermogen, ashoogte en rotordiameter) en de gehanteerde rekenregels voor de maximale werpafstand bij nominaal toerental (zie tabblad "Berekening afstanden). Deze PR10-6 afstand zal in een aantal gevallen aanzienlijk groter zijn dan de daadwerkelijke vergunde/berekende afstand. In tabblad "Berekening afstanden" is aangegeven wat de berekende PR10-6 afstand is bij enkele kleine windturbines. Herbereken de afstanden met SAVE-W of gebruik de al vergunde/berekende afstanden.
  7. Bij ongeveer 200 referenties (windturbines) is geen informatie over relevante kenmerken (ashoogte, rotordiameter  en vermogen) beschikbaar in de brondatasets om de (indicatieve) PR-contouren te kunnen bepalen. Via de BGM of conversiedataset kan worden nagegaan bij welke windturbines dit het geval is. Bij voorkeur worden deze kenmerken en PR-afstanden op korte termijn opgezocht en toegevoegd. Voeg de PR10-5 afstand (vergunde/berekende afstand of afstand op basis van halve rotordiameter) en de PR10-6 afstand (vergunde/berekende afstand of de grootste afstand van enerzijds de tiphoogte en anderzijds de werpafstand bij nominaal toerental) toe aan referenties (windturbines), waarbij deze EV-contouren niet konden worden bepaald.
  8. De windturbines op een door de bronhouder in het REV ingevoerde locatie met een windturbine zijn verwijderd uit de basisset. De lijst met verwijderde windturbines is opgenomen in tabblad "WT dataset overlap met REV".