Op 4 november 2021 organiseerde het REV-programmateam in samenwerking met VELIN en ILT een tweede bijeenkomst over REV-data-invoer Buisleidingen. Met een kleine veertig deelnemers was de bijeenkomst goed bezocht door vertegenwoordigers van de buisleidingexploitanten. Lees wat er verteld is over de aansluiting op het REV. En ontdek welke vragen onder leiding van dagvoorzitter Bob Felix van Rijkswaterstaat besproken zijn met de deelnemers.

Succesvolle levering DPO

DPO is een buisleidingenbeheerder die recentelijk een eerste succesvolle levering deed. Hans Pouw van DPO vertelt dat zij vanuit hun database JSON-bestanden opleverden die via de API zijn gekoppeld aan het REV. Deze werkwijze verkoos DPO boven het valideren van de RRGS-data, omdat DPO graag met een schone lei wil beginnen. Een aandachtspunt is de beperking op de hoeveelheid data in de JSON. Hierdoor was DPO veel tijd kwijt met het opknippen van die data.

Gasunie bouwt, net als DPO, aan een database voor het REV. Helma Molema laat weten dat Gasunie reeds succesvol een prototype hiervoor heeft gebouwd. Zij herkent de problemen bij DPO. Naast de toegestane grootte van de data, gaat het om het invoeren van de polygonen, de diepteligging van de buisleidingen en het los kunnen invoeren van buisleidingdelen. Rianne Dobbelsteen van het Ministerie IenW erkent dat dit zaken zijn die bij de doorontwikkeling van het REV nog de aandacht hebben.

Openbaarheid van gegevens

Een groter punt zorg is de vraag: in hoeverre is het wenselijk dat alle data die bronhouders volgens het Besluit kwaliteit leefomgeving leveren aan het REV, ook daadwerkelijk in de Atlas Leefomgeving zichtbaar is. De deelnemers adviseren zorgvuldig om te gaan met de data, omdat een gedeelte veiligheidsgevoelig is. Rianne Dobbelsteen benadrukt dat er tot nog toe alleen informatie zichtbaar is die eerder beschikbaar was via de Risicokaarten. En die informatie was overigens al zichtbaar in de Atlas Leefomgeving.

Verder geeft Rianne aan dat de Omgevingswet heel duidelijk is: de informatie in het REV moet straks voor “eenieder” toegankelijk zijn. Dit betekent echter niet dat alles zomaar op een kaart komt. Met de collega’s van de Atlas Leefomgeving werkt het REV-programmateam aan de begrijpelijke kaartbeelden voor verschillende doelgroepen. Behalve de burger zijn dat verschillende professionals: vergunningverleners, veiligheidsregio’s, RO-mensen en collega’s van risicocommunicatie. Omdat de zorgen omtrent de openbaarheid van gegevens in het kader van het REV breed gedragen zijn onder de aanwezigen, komt het REV-programmateam hierop terug. Dat geldt ook voor de kaartbeelden.

Data conversie RRGS

Sinds 2006 is het RRGS het landelijk register voor registratie van gegevens buisleidingen. Met de komst van de Omgevingswet wordt het RRGS vervangen door het REV. Dat betekent dat gegevens uit het RRGS geconverteerd worden naar REV. De bronhouders, in dit geval de buisleidingexploitanten, kunnen deze gegevens via een zogenaamde BG-module controleren, aanvullen of corrigeren waar nodig. En vervolgens doorzetten naar het REV. Zoals DPO aangeeft is het ook mogelijk om met een schone lei te beginnen. In dat geval is het mogelijk om de data direct via een JSON of API-koppeling aan het REV te leveren. Heb jij als bronhouder een vraag? Doe een beroep op het REV-programmateam. Stuur een mail naar REV@rws.nl. Voor de komende jaren is het advies aan iedere bronhouder om de overstap te maken naar een automatische koppeling van het REV met het eigen bronsysteem. Het RRGS wordt uit gefaseerd.

 

Transitie van aanleveren aan RRGS naar REV

De aanwezigen geven aan: op dit moment zijn er problemen met het aanleveren van, met name grote, databestanden aan het RRGS (risicokaart). David Drinkenburg (projectleider transitie RRGS – REV) is bekend met dit probleem. Het RRGS wordt alleen nog gebruikt voor kleinere leveranciers. Zij kunnen de data handmatig aanleveren aan het RRGS. Voor bulkleveringen van data wordt het proces richting het REV ingericht. De buisleidingdata loopt hiermee voorop in de transitie van RRGS naar REV. Vanaf het moment dat data aan het REV kan worden aangeboden, is het niet langer nodig ook nog data aan het RRGS aan te bieden. Dubbel aanleveren is dus niet nodig. De Risicokaart wordt in de nabije toekomst gevuld met gegevens vanuit het REV. En omdat de Risicokaart (ook) via de Atlas Leefomgeving wordt aangeboden tonen beide viewers dezelfde data.  Voor de kleinere leveranciers wordt door IenW ondersteuning geboden zodat ook zij op korte termijn hun data kunnen aanleveren aan het REV. Robby Veders is hiervoor de contactpersoon. Volg de informatie in deze nieuwsbrief over de uitfasering van het RRGS en de transitie naar het REV.

Volgende bijeenkomst

De nieuwe bijeenkomst REV-data-invoer buisleidingen is in januari.

Aan de slag

Het REV-programmateam daagt jou uit. Wil je net als de buisleidingleveranciers aan de slag met het aanleveren van data aan het REV?
Vraag dan nu toegang aan tot de oefenomgeving. De instructie hiervoor vind je hier onder:

  1. Je kunt zelf een account en wachtwoord aanmaken via deze registratielink.
  2. Mail naar rev@rws.nl met welk e-mailadres het account is aangemaakt en bij welke bronhouder je hoort. Het account wordt door ons aan de juiste bronhoudercode gekoppeld en de juiste toegangsrechten gegeven.
  3. Je ontvangt van ons de bronhoudercode en het bericht dat je account gereed is om te gaan testen.

De Upload module is op pre-productie beschikbaar via de volgende link: https://acc.apps.geodan.nl/revpreproductie/aanleverportaal/ Zodra de BGM ook beschikbaar is op pre-productie dan kun je via de eerdergenoemde link kiezen om naar de BGM of de Upload module te gaan. 

Mocht het niet lukken om de data aan te leveren? Of heb je suggesties, nieuwe tools of goede ideeën? Stuur een bericht naar de helpdesk. Er staan mensen klaar bij RWS en Geodan om mee te denken.

Aanspreekpunt buisleidingen

Voor specifieke buisleidingen vragen of reacties kunt u contact zoeken met onze nieuwe contactpersoon bij het ministerie IenW:  Robby Veders, robby.veders@minienw.nl.