Iedere nieuwsbrief is er een interview met een bronhouder over het aansluittraject op het Register Externe Veiligheid (REV). Deze keer is het woord aan Albert-Jan Kooijman bij de Omgevingsdienst (OD) IJsselland.

Wat is jouw functie binnen OD IJsselland en welke rol vervul je bij de aansluiting op het REV?

Ik werk nu ongeveer 1,5 jaar als informatiemanager bij de OD. Samen met twee adviseurs externe veiligheid, Sander Bulthuis en Peter Oldema, zijn wij bezig met de aansluiting van ons VTH systeem op het REV.

Waar in het aansluitingstraject staat jullie OD ?

Peter en Sander hebben samen een ‘REV register’ opgezet in Excel, al voor het informatiemodel (IMEV) gepubliceerd was. Hierin zijn alle velden opgenomen die straks voor het REV nodig zijn. Dit register zijn we nu aan het vullen met informatie.

Deze lijst was in 2020 gereed en houden we nu actueel. Daarnaast bekijken we welke velden we nog moeten toevoegen aan dit ‘register’ in Excel.

In oktober 2021 start bij ons een projectleider met het project aansluiting REV. Genetics bouwt een pakket waarin de registratie van gegevens conform de eisen uit het IMEV van het REV kan plaatsvinden.

Wat gaat er goed?

Bij ons zijn gelden beschikbaar vanuit de provincie voor externe veiligheid, de ‘MevO-gelden’. MevO staat hierbij voor “Meerjarenprogramma externe veiligheid Overijssel”. Vanuit dit programma vindt de financiering van de aansluiting op het REV plaats.

Onze OD wil pragmatisch aan de slag. Bij ons is de inventarisatie reeds gedaan. We willen samen optrekken met de OD’s van Twente, Drenthe en Groningen. Deze OD’s werken allemaal met het VTH-systeem powerbrowser. We gaan onder ander gezamenlijk kijken of alle datavelden nu in beeld zijn.

De vraag die gesteld moet worden is of alle datavelden in beeld zijn

Wij zijn begonnen met de inventarisatie aan de hand van een ‘boerenverstand methodiek’. We verzamelen de gegevens in Excel en we vullen deze gegevens aan met wat er gevraagd wordt voor het REV. Die data willen we te zijner tijd overzetten naar het REV.

Is het zaaksysteem al gereed voor de koppeling met het REV?

We hebben met Genetics, de leverancier van ons zaaksysteem, overlegd over wat er nodig is. Er is een standaard API koppeling, die  Genetics wil meenemen bij een van hun volgende updates. Die updates vinden twee keer per jaar plaats, in oktober en in maart.

Er is een toezegging om de API koppeling in de update van oktober van dit jaar mee te nemen. Nu komen er echter berichten dat deze wordt doorgeschoven naar maart volgend jaar.

Kun je iets meer vertellen over hoe jullie de ontbrekende informatie in kaart hebben gebracht bijvoorbeeld propaantankjes en over jullie plannen om de ontbrekende data te verzamelen?

Onze medewerkers EV zijn in de dossiers gedoken bij de gemeenten. Met deskresearch hebben zij veel informatie boven tafel gekregen. Voor de propaantankjes overwegen wij om een soortgelijke stap te zetten als de OD Nijmegen, die met behulp van luchtfoto’s kijkt naar ontbrekende installaties.

Waar loop je tegenaan?

We moeten nog wachten tot het VTH-systeem klaar is om alle gegevens te kunnen registreren. Ik voorzie wel problemen met de Bevoegd Gezag  Module (BGM). Hier kunnen alleen bestaande activiteiten worden aangevuld / gewijzigd. Op dit moment wordt door Geodan onderzocht hoe moet worden omgegaan met nieuwe activiteiten. Dit levert voor nu meerdere lijnen op waarlangs informatie compleet moet worden gemaakt.

Ik zou graag zien dat de niet verplichte data niet verloren gaat. Als alleen verplichte velden worden gemigreerd heb je maar ongeveer 70% van de gegevens gemigreerd. De vraag is dan of de andere 30% niet gemigreerd hoeft te worden, of dat deze alsnog handmatig moet worden toegevoegd. Ik zie het als een uitdaging voor het REV-team om alsnog te kijken of deze data kan worden overgenomen voor zover deze relevant is voor het REV.

Vanuit de Regeling provinciale risicokaart en de Wet  Veiligheidsregio’s moeten andere data worden geregistreerd. Deze data komen niet in het REV te staan. Dat is een gemiste kans. Waar sla je die gegevens dan op? Het gaat dan om bijvoorbeeld de overstromingsrisico’s, natuurbrand risico’s en de ammoniakkoelinstallaties met  minder dan 1500 kg. Vanuit de info van onze EV adviseurs , Sander Bulthuis en Peter Oldema begrijp ik dat deze data niet is meegenomen.

Zijn er nog andere dingen die je graag vermeld zou willen zien?

In het laatste bronhoudersoverleg is gezegd dat wij met kleinere groepen en werkplaatsen aan het werk willen gaan. Het is wenselijk dat dit snel wordt opgepakt. Op dit moment is er maar af en toe een bronhoudersoverleg. Het is wenselijk om hier niet op te hoeven wachten.

Ik zou graag met mensen uit hetzelfde taakveld sneller willen kunnen schakelen. Het zou mooi zijn als er een lijst komt van mensen die betrokken zijn als bronhouder met daarbij welke rol zij in het proces hebben. Vanuit de verschillende rollen kun je dan in kleine groepjes met thema’s aan het werk.

Heb je tips voor andere bronhouders?

Begin op basis van het Bal en Bkl aan je leverancier te vragen hoe snel zij de velden beschikbaar kunnen maken in het VTH-systeem. Dat verzacht de pijn als je straks vanuit het VTH aan het REV moet gaan leveren. Daarmee help je direct de medewerkers van de omgevingsdiensten zodat zij op een fatsoenlijke manier hun informatie kwijt kunnen.

Vanuit ODNL loopt een initiatief om gemeenten beter op de hoogte te brengen en te doordringen van de noodzaak om opdracht te geven aan de OD’s om het REV op orde te brengen. Mijn tip is om te zorgen dat je de deelnemende gemeenten aan jou OD vroeg betrekt en ook om aan te sluiten bij het initiatief van ODNL.