Afgelopen 3 oktober is de langverwachte brief uitgegaan. Hierin staat aandacht voor het maken van afspraken tussen bevoegde gezagen en omgevingsdiensten centraal rondom de werkzaamheden voor het REV. Coördinatoren van de “opdrachtgevers en opdrachtnemers”-overleggen hebben deze brief ontvangen en deze is ook te vinden op onze website.  Daarnaast kan een ontwikkelde tool dienen als hulpmiddel voor het inschatten van de werkzaamheden, aangeduid als "workload".

De omgevingswet richt zich tot de bevoegde gezagen als het gaat om de verplichting tot aanleveren van de EV-informatie. Echter de bevoegde gezagen hebben meestal niet de kennis en infrastructuur om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen. Het lijkt dan ook voor de hand liggend dat bevoegde gezagen een beroep zullen doen op de omgevingsdiensten. Deze omgevingsdiensten vullen op dit moment nog het RRGS, waar het REV de opvolger van is. Zonder een mandaat en financiële middelen kunnen de omgevingsdiensten zich niet goed voorbereiden op het nieuwe register.

Belangrijke input voor de gesprekken is de te verwachten workload. Een inschatting maken van de workload kan door gebruik te maken van het bijgevoegde inventarisatieformulier. Een andere manier om de workload nog gedetailleerder te onderzoeken is via de inventarisatietabel van Oostkracht 10. Het ministerie van IenW heeft dit met andere partijen ontwikkeld omdat het best lastig is om een volledig beeld te krijgen van de workload.

Omdat het detailniveau van deze excel-inventarisatietool erg hoog is, is deze minder geschikt om breed te delen. De tool is wel heel geschikt als inspiratiedocument. Zo heeft bijvoorbeeld DCMR deze tool als uitgangspunt genomen en verder aangepast voor eigen gebruik.

De DCMR stelt de door hun doorontwikkelde excel-inventarisatietool graag beschikbaar aan alle overige bronhouders.