Het REV is een register dat de informatie ontsluit over externe veiligheidsrisico’s. Bevoegde gezagen moeten deze informatie aan het REV aanbieden, of ervoor zorgen dat dat wordt gedaan door bijvoorbeeld een omgevingsdienst. Denk bij deze externe veiligheidsinformatie bijvoorbeeld aan plaatsgebonden risicocontouren en aandachtsgebieden voor een van de 45 risicovolle activiteiten die in de omgevingswet zijn genoemd. Deze externe veiligheidsinformatie informatie is gestructureerd volgens het informatiemodel voor het Register externe veiligheidsrisico’s (het IMREV). Het gegevenswoordenboek verduidelijkt de termen uit dit informatiemodel.

Bij het opstellen van een informatiemodel is het nodig om voor verdere ontwikkeling van het REV alle objecten en attributen uit het model eenduidig te beschrijven. Ook objecten en attributen die bij meerdere activiteiten vermeld zijn, worden gezamenlijk benoemd. Eenduidig taalgebruik is nodig voor het duidelijk verklaren van de gevraagde informatie. Deze verklaring is essentieel bij de ontwikkeling van software die aansluit op het REV. Met een gegevenswoordenboek ligt het taalgebruik vast en daarmee kunnen zowel bronhouders als gebruikers van het REV de betekenis van de getoonde informatie beter interpreteren.

In de basis bevat een gegevenswoordenboek een lijst van gegevenstypen (elementen) met vaak een gegevensdefinitie die omschrijft wat onder het gegeven moet worden verstaan en op welke manier het gegeven wordt genoteerd (bv karakterset, datumnotatie, waardenlijsten).

Gegevenswoordenboek in concept gereed

Het informatiemodel is gereed en het gegevenswoordenboek is in concept gereed gemaakt door de Anteagroup. De definities in de gegevenswoordenboeken zijn waar mogelijk gelijk met de wettelijke definities zoals deze ook in de Omgevingswet gebruikt worden. Waar dit niet mogelijk bleek, is gebruik gemaakt van de meest gebruikelijke definities. In de praktijk zal moeten blijken of deze definities werkbaar zijn.

Geonovum wordt beheerder van de gegevenswoordenboeken

Het gegevenswoordenboek is onlangs overgedragen aan Geonovum, die de gegevenswoordenboeken in beheer neemt. Vooraf is door het Ministerie nog een beoordeling van het gegevenswoordenboek gedaan. Geonovum heeft op haar beurt ook een beoordeling gedaan en heeft aangegeven dat zij het beheer van het informatiemodel, inclusief gegevenswoordenboek goed kunnen vormgeven.

Gebruik van het gegevenswoordenboek

Het gegevenswoordenboek maakt termen uit het informatiemodel duidelijk maar geeft niet aan hoe daar in een specifieke situatie mee omgegaan wordt. Het is dus ook geen handleiding om het REV te vullen of om zogeheten JSON bestanden te maken. Wanneer het gegevenswoordenboek gebruikt gaat worden zullen hier ongetwijfeld opmerkingen over komen uit de praktijk. Momenteel wordt bekeken hoe en door wie deze opmerkingen verwerkt gaan worden in een nieuwe versie.