De adviesgroep Data&Informatie van Antea Group heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het Informatiemodel voor het REV (IMREV) opgesteld. Dit in samenwerking met bronhouders, Rijkswaterstaat/Kenniscentrum InfoMil, Geodan en Geonovum. Het IMREV voldoet aan de uitgangspunten en is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat goedgekeurd.

IMREV

De informatie die aangeleverd wordt aan het REV is gebaseerd op het IMREV. In het IMREV staat een beschrijving van alle gegevens die van belang zijn om een bepaalde activiteit in het REV op te nemen. In het model staat welke gegevens vastgelegd moeten worden en hun onderlinge verhouding. De basis hiervan ligt in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Soms is dit aangevuld met inzichten uit de praktijk.

Antea Group

Het Informatiemodel voor het REV (IMREV) is voor alle activiteiten afgerond. Dit met dank aan het team van Antea Group:
•    Frank Zwiers: informatie-analist en modelleur
•    DirkJan Venema: informatie-analist
•    Pim Timmermans: informatie-analist
•    Mirian van Ansem: projectleider

Mirian van Ansem over de totstandkoming van het IMREV:
Nou dat was een hele klus. Er wordt vaak gedacht, zo’n model maak je toch even. De uitdaging in dit project zat hem in het maken van een uniforme basisopzet die voor elke activiteit passend is, het omzetten van de wet- en regelgeving naar een uniform te interpreteren informatiemodel en het meenemen van (inhoudelijke) ervaringen vanuit het verleden en de wensen voor de toekomst.

Bij de start van het traject zijn een zevental referentieactiviteiten benoemd waarbij de invulling van het model een basis bood voor later volgende activiteiten. Met een basisopzet, de blauwe blokjes in het model, heeft het team activiteit voor activiteit afgepeld en voorzien van de juiste relaties, gegevens en bijbehorende domeinen. Hierin bleek al snel dat informatiemodellering in dit werkveld nog niet voor iedereen vanzelfsprekend was. Het hielp dan ook dat onze collega’s van de adviesgroep SAVE (red: een onderdeel van Antea) een rol kregen in het project. Hiermee was de kennis van Externe Veilheid en Data&Informatie geborgd en konden we de gevoeligheden en nuances eerder een plek geven in het model. Ook voor de duiding van alle begrippen in het gegevenswoordenboek is domeinkennis van onschatbare waarde gebleken.

Met de cyclus die doorlopen is, is het model van boven, onder, binnen en buiten en weer terug beoordeeld en daarmee staat het fundament voor de doorontwikkeling en gebruik. Trots dat we vanuit Antea Group een bijdrage hebben mogen leveren aan het REV.

Met de overdracht aan Geonovum is onze inzet in het ontwerp van het informatiemodel afgerond. Neemt niet weg dat we het REV natuurlijk zullen blijven volgen en ons steentje bij gaan dragen aan de implementatie en gebruik ervan bij onze klanten. We wensen de collega’s van Geonovum veel plezier bij de doorontwikkeling. We weten dat het bij jullie in goede handen is.

Bronhouders aan zet

Het IMREV met alle 45 risicovolle activiteiten is afgrond. Nu is het aan de bronhouders om ermee aan de slag te gaan. Als bronhouder zorg je ervoor dat jouw informatie is aangesloten op het REV. Dit betekent dat jouw informatie geordend moet zijn volgens het IMREV en dat je jouw data via de API kunt aanleveren. Op de website is een starterskit te vinden. Hierin is informatie verzameld,  waarmee je gelijk aan de slag kan. Bijvoorbeeld over het aanvragen van een API-key.

Beheer Geonovum

Het IMREV is geen statisch model en zal in de loop der tijd aangepast worden. Aanleiding hiervoor kunnen veranderingen in regelgeving of ervaringen van bronhouders zijn. Het IMREV is daarom voor beheer overgedragen aan Geonovum. Ook het bijbehorende gegevenswoordenboek is in beheer genomen.

Team Geonovum:

•    Tyora van der Meulen: Projectmanager Informatiemodellen
•    Pieter Bresters: senior adviseur
•    Paul Janssen: informatiemodelleur
•    Monique Scherpenzeel: adviseur beheer
•    Arnoud de Boer: informatiemodelleur

Tyora van der Meulen over de in beheer name:
We zijn verheugd dit model met haar 45 (sub) modellen in beheer te nemen. Het is belangrijk dat bronhouders de belangrijke data over externe veiligheidsrisico’s eenduidig kunnen aanleveren aan het REV. Onze focus dit jaar is gericht op de vaststelling van de 1.0 versie van het model en het opzetten van een beheerorganisatie en beheerproces. Hiertoe maken we het MIM (Metamodel voor het beschrijven van informatiemodellen) conform en werken we aan een beschrijving van het model. Bovendien ondersteunen wij de helpdesk bij RWS (REV@RWS.nl) bij het beantwoorden van vragen over het IMEV. Het wijzigingsproces van een open standaard is een zorgvuldig proces waarin we de stakeholders en gebruikers graag meenemen. Dit beheerproces stemmen we af met het beheer van het register.
Geonovum heeft op haar website ook een nieuwsbericht opgenomen over de in beheer name.