De kenmerken, bedoeld in artikel 10.3 lid f van het Besluit kwaliteit leefomgeving, horen ook in het REV. Dit was tot voor kort niet goed verwerkt. Met deze aanpassing wordt het verschil tussen de data in het RRGS en het REV weer een stuk kleiner.

Onder de Omgevingswet wordt het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) vervangen door het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV). Het REV is, net als het RRGS, een database waarin informatie over externe veiligheidsrisico’s verzameld wordt. Het gaat dan om de risico's rondom de opslag, het transport en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Ook vanuit het REV wordt de informatie zichtbaar gemaakt via kaarten, in onder andere de Atlas leefomgeving. Op de website www.registerexterneveiligheid.nl vindt u informatie over het REV.

Data aanleveren

Voor het bevoegd gezag en bronhouders is het belangrijk te weten wat de verschillen zijn tussen de data die nu zijn opgenomen in het RRGS en de data die straks een onderdeel zijn van het REV.

Voor zowel het bevoegd gezag als de bronhouder spelen twee zaken.  Enerzijds moeten de bronhouders hun EV-data aan het REV beschikbaar stellen, het moet dus duidelijk zijn welke EV-data extra of juist niet meer moeten worden aangeleverd in vergelijking met de huidige situatie onder het RRGS. Anderzijds is het bevoegd gezag gebruiker van de REV-data en dan is het belangrijk te weten welke informatie straks in het REV voorhanden is.

Algemene en specifieke data in het REV

In hoofdstuk 10 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) is uitgewerkt welke data volgens de wet moeten worden opgenomen in het REV.

Artikel 10.2 Bkl geeft aan welke algemene gegevens voor activiteiten moeten worden verzameld:

 • de locatie waar een activiteit wordt verricht;
 • de bedrijfsnaam;
 • de naam en het adres van degene die de activiteit verricht;
 • de datum waarop de omgevingsvergunning is verleend of gewijzigd of de meldingsdatum;
 • de aard van het risico (zowel voor toxisch als voor brand/explosie);
 • de gegevens van de voor het risico maatgevende stof (chemische naam, CAS- en het UN-nummer) (zowel voor toxisch als voor brand/explosie);
 • de datum van de laatste wijziging van die gegevens;
 • de afstand tot de locatie waar het plaatsgebonden risico 1 op de 100.000 per jaar is als toepassing is gegeven aan artikel 5.10.

 Artikel 10.3 van het Bkl gaat in op gegevens die specifiek zijn voor Externe Veiligheid:

 • de afstand voor het plaatsgebonden risico;
 • de afstand voor het brand-, explosie- of gifwolkaandachtsgebied;
 • de ligging van een explosieaandachtsgebied vuurwerk;
 • de ligging van een civiel explosieaandachtsgebied.

Kenmerken ook in het REV

Verder wordt in artikel 10.3 lid f van het Bkl verwezen naar de kenmerken die betrekking hebben op het vaststellen van de veiligheidsafstanden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de jaarlijkse omzet van een LPG-tankstation; de oppervlakte van een PGS-15 voorziening en het toegepaste blussysteem; de hoeveelheid ammoniak in een koelinstallatie; het aantal personenauto’s per etmaal bij LNG tanken, enz. Die kenmerken staan in tabellen in het Bkl en het Bal (Besluit activiteiten leefomgeving). Vanwege de rechtstreekse verwijzing moeten ook de kenmerken in het REV worden opgenomen.

Aanpassen informatiemodellen

De kenmerken bedoeld in artikel 10.3 lid f van het Bkl waren niet opgenomen in de informatiemodellen. In onze pilot- en testbijeenkomsten zijn we door de deelnemers geattendeerd op deze omissie. De informatiemodellen worden momenteel hierop aangepast, zodat dit kan worden gecorrigeerd in het REV.