Het Verzamelbesluit Omgevingswet 2023 voert per 1 januari 2024 veranderingen door aan de bestaande teksten van de Omgevingswet en de onderliggende besluiten. Ook is de Omgevingsregeling in de tussentijd aangepast. Dit heeft ook gevolgen voor het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV).

Voor het REV zijn hierin enkele veranderingen het vermelden waard:

  • In de Omgevingsregeling is artikel 12.2 toegevoegd. Dat artikel bepaalt dat gegevens voor het REV worden aangeleverd met het Informatiemodel Externe Veiligheid. De versie van het IMEV staat in bijlage II van de Omgevingsregeling
  • De datum voor het aanleveren van gegevens voor bestaande activiteiten is opgeschoven naar 1 januari 2025. Dit staat in artikel 10.27a van het Omgevingsbesluit
  • Artikelen 10.27 en 10.27a van het Omgevingsbesluit vermelden de termijn waarbinnen gegevens van  nieuwe activiteiten aan het REV geleverd moeten worden. De termijn was twee weken, maar dit is vervangen door ‘onverwijld’. Door toepassing van het IMEV worden de gegevens direct in het register opgenomen en blijft het register actueel. Daarom is de termijn van twee weken komen te vervallen
  • Ook is de actualiseringsverplichting uit het tweede lid van artikel 10.27 overbodig geworden en vervallen. De data in het REV dient immers altijd actueel te zijn, gezien de directe koppeling tussen het REV en de brondata en het direct doorvoeren van wijzigingen