Eerder berichtten we over uitstel van de omgevingswet. Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben inmiddels overeenstemming bereikt over een nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Met de datum van 1 januari 2022 willen zij extra tijd en ruimte bieden voor een goede invoering van de wet. Het gaat daarbij dus inderdaad om uitstel met één jaar.

Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV)

In het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) staat dat er een Register voor externe veiligheidsrisico’s (REV) komt. Het REV is een instrument waarmee de informatie over externe veiligheid wordt verbeterd. Dit instrument maakt het straks mogelijk om informatie over externe veiligheid te delen. Deze informatie wordt gebruikt om processen rond vergunningverlening en ruimtelijke ordening uit te kunnen voeren. Burgers kunnen informatie over de externe veiligheid inzien via de kaarten in de Atlas voor de Leefomgeving.

Werk gaat door

Er is nog veel werk te verzetten om te komen tot een volledig en goed werkend REV. We vragen bronhouders om zich voor te bereiden op aansluiting op het REV. Dit betekent dat de informatie geordend moet zijn volgens het informatiemodel en dat de data ontsloten wordt via de application programming interface (API).