De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt met een half jaar verplaatst naar 1 juli 2022. Dit geeft het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties meer ruimte om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden. De ontwikkeling van het REV gaat onverminderd door en blijft uitgaan van de huidige planning.

Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV)

In het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) staat dat er een Register voor externe veiligheidsrisico’s (REV) komt. Het REV is een instrument waarmee de informatie over externe veiligheid wordt verbeterd. Dit instrument maakt het straks mogelijk om informatie over externe veiligheid te delen. Deze informatie wordt gebruikt om processen rond vergunningverlening en ruimtelijke ordening uit te kunnen voeren. Burgers kunnen informatie over de externe veiligheid inzien via de kaarten in de Atlas Leefomgeving.

Werk gaat door

Er is nog veel werk te verzetten om te komen tot een volledig en goed werkend REV. We vragen bronhouders om zich voor te bereiden op aansluiting op het REV. Dit betekent dat de informatie geordend moet zijn volgens het informatiemodel en dat de data ontsloten wordt via de Application Programming Interface (API). Daarbij is het de bedoeling een koppeling tussen het zaaksysteem en het REV te realiseren. We adviseren bronhouders de planning onveranderd aan te houden en de koppeling tot stand te brengen voor 1 januari 2022. De nieuwe datum van inwerkingtreding geeft dan meer oefentijd.