Voor een aantal bestaande milieu belastende activiteiten die momenteel in het Register risicosituaties gevaarlijke stoffen (RRGS) staan, dient de bronhouder de bestaande data aan te vullen met nieuwe data. Zo zal onder de omgevingswet de registratieondergrens van 3000 liter (3 m3) voor propaantanks vervallen. Daarbij moeten de bronhouders alle propaantanks vanaf een ondergrens van 150 liter, met inachtneming van een overgangsperiode, registreren in het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV).

In december 2021 bevatte de landelijke ‘Signaleringskaart Externe Veiligheidsrisico's’ (EV, 2022) in totaal 4467 propaantanks (data uit het RRGS). Door de heer Boudewijn de Hoop (omgevingsdienst Rivierenland) is hierop een schatting gemaakt dat dit ongeveer 25% van de aanwezige propaantanks is in Nederland. De overige 75% resulteert in een schatting van 13.401 van niet in het RRGS opgenomen propaantanks. Het inventariseren van de niet geregistreerde propaantanks tussen de 150 liter en 3000 liter is een intensieve en tijdrovende opgave voor bronhouders die data aan het REV moeten aanleveren.

Twee vierdejaars studenten ‘Applied Geo Information Science’ aan de Hogere Agrarische School (HAS) te ’s-Hertogenbosch onderzochten van februari tot juli 2022 methoden die efficiënt, betrouwbaar en realiseerbaar zijn om slim data in te winnen over propaantanks. Hierbij keken zij naar de voor- en nadelen van 4 methoden namelijk: Fysiek data inventariseren, data inventariseren middels ‘machine learning’, data inventariseren middels ‘crowd sourcing’ en data opvragen bij derden.

De resultaten van het onderzoek vindt u in onderstaand adviesrapport. Dit rapport is aangeboden aan het ministerie van IenW.