Matrix van de quicksan over het Register Externe Veiligheid

Geodan voert namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat quickscans uit. Dit om bronhouders te helpen bij het aansluitproces op het Register Externe veiligheid (REV). Voor de RUD Drenthe, OD Groningen en OD Zuid Holland Zuid zijn al quickscans uitgevoerd. In dit artikel zijn de resultaten van deze quickscans samengevat en wordt nut en noodzaak van een quickscan beschreven.

Verschil met startbijeenkomst

Een startbijeenkomst is een kick-off event voor een bronhouder. Geodan legt in samenwerking met Rijkswaterstaat uit wat het Register externe veiligheid (REV)is en wat de bronhouder moet doen om hierop aan te sluiten.

In de quickscan inventariseert Geodan waar de bronhouder staat, wat er nog moet gebeuren en waar de uitdagingen liggen.

Een quickscan is een blik van buiten naar binnen in de organisatie van de bronhouder. Hierbij richten we ons niet alleen op het Data en IT-vraagstuk maar ook naar de organisatie als geheel. Onderdeel daarvan is de bestuurlijke inbedding.

Wat levert een REV quickscan op

De quickscan zorgt voor een duidelijk beeld waar de bronhouder staat in het proces van aansluiten. Hierbij geeft deze inzicht in wat nog moet gebeuren om informatie voor het REV rechtstreeks op te halen uit een bronsysteem, zoals het VTH-systeem.

De bronhouder kan deze resultaten gebruiken als hulpmiddel voor de opdrachtverlening bij de gemeente en het verduidelijken van de opdracht.

De resultaten van de quickscan geven het REV programmateam een beeld van hoever bronhouders zijn in het aansluitproces. Dit geeft inzicht in hoe bronhouders nog beter ondersteund kunnen worden bij de aansluiting.

Thema’s quickscan

Bij een quickscan kijken we vanuit 4 gezichtspunten naar hoever een bronhouder is met de aansluiting.

Dit zijn:

 • Kennis en bewustzijn
 • Data
 • Technologie
 • Governance

Per gezichtspunt bepalen we in welke fase de bronhouder zit. Fase 1 is hierbij het beginstadium en fase 5 volledige aansluiting.

Matrix van de quicksan over het Register Externe Veiligheid

Resultaten van de quickscans tot nu toe

Per thema zijn de uitkomsten van de quickscans samengevat. Aansluitend zijn algemene uitkomsten geformuleerd.

Kennis en bewustzijn

 • Voor alle drie de organisaties is de kennis vooral bij de EV-adviseurs aanwezig. De wens is de REV kennis binnen de organisatie breder te beleggen en borgen.
 • De impact op de bestaande processen is bij twee van de drie diensten nog niet duidelijk. Er bestaat behoefte om kennis te delen met andere Omgevingsdiensten .

Data

 • Voor alle drie de diensten geldt dat de data nog verdeeld is over het zaaksysteem, het RRGS en systemen bij de gemeente.
 • Bij twee van de diensten wordt de data in het RRGS actueel gehouden. Een dienst geeft aan dat de data in het RRGS niet helemaal actueel is.
 • Van het grootste deel van de complexe contouren zijn Shapefiles aanwezig.
 • Er is een start gemaakt met de inventarisatie van de data. Hierbij is een eerste mapping gemaakt. De nu nog niet verplichte installaties zijn nog niet overal in beeld. Het gaat bijvoorbeeld om propaantankjes, ammoniak koelinstallaties en mestvergisters. Voor een dienst geldt dat veel data nog in papieren dossiers bij de gemeente aanwezig is.
 • Er bestaat behoefte aan een was – wordt lijst voor de inventarisatie van data.

Technologie

 • Twee leveranciers van het zaaksysteem passen de systemen op tijd aan. Het gaat om een uitbreiding met de data voor het REV en automatische koppeling.
 • Twee diensten hebben kennis over API’s in huis. Een dienst heeft geen ervaring met het REV bestandsformat (JSON).

Governance

 • Voor twee van de drie diensten geldt dat zij nog geen volledig beeld van de scope hebben. Het is daardoor lastig om met de gemeente te praten over de opdrachtverlening.
 • Standaard processen voor beheer van de data in het RRGS en straks REV ontbreken nog.
 • Nog niet alle diensten hebben een informatiemanager in huis.
 • Het REV wordt nog als een apart project beschouwd. Diensten en gemeenten zijn druk met implementatie van de omgevingswet en het DSO. De wens bestaat dat het REV als onderdeel van het DSO wordt gezien.

Algemene uitkomsten

Er is nog een lange weg te gaan voor deze omgevingsdiensten op het REV zijn aangesloten. De leveranciers van VTH-systemen zijn nog niet zo ver dat alle velden van het REV al in het VTH-systeem staan. Ook is er vanuit de leveranciers nog geen zicht op snelle levering van een conversiemodel naar het REV.

Er bestaat behoefte om informatie en kennis te delen met andere bronhouders om van elkaar te leren en het wiel niet steeds opnieuw te hoeven uitvinden.

Bronhouders hebben vaak nog geen opdracht vanuit de gemeenten en vragen om meer aandacht bij de gemeente voor het REV.

Zelf deelnemen aan een quickscan

Voor de drie bronhouders geeft de quickscan een duidelijk beeld over hoever zij zijn met de aansluiting op het REV.

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan een quickscan of wil je hierover verder praten met neem dan contact op met het algemene e-mailadres van het REV. REV@rws.nl