In Q1 en Q2 van 2024 heeft het REV-team contact opgenomen met de 28 omgevingsdiensten (OD’s) met een aantal vragen rondom het Register Externe Veiligheidsrisco’s (REV). Dit jaar hebben we voor het eerst ook negen gemeenten bevraagd. De resultaten geven ons inzicht in de voortgang van omgevingsdiensten en gemeenten met het REV, hun tevredenheid over de ondersteuning, en eventuele verdere ondersteuningsbehoeften.

Van de 28 OD’s hebben wij van 24 gegevens ontvangen. Dit is een respons van 86%. Vorige jaar was dit  69%. Wij hebben zes van de negen bevraagde gemeenten een reactie mogen ontvangen. Dit is een respons van 67%.

In de opsomming hieronder staan een aantal constateringen vanuit het onderzoek:

 • Vorige jaar had 35% van de OD’s nog geen informatiemanager of IT-specialist binnen de organisatie. Dit jaar heeft 88% een informatiemanager en 83% een IT-specialist binnen de OD
 • 63% van de OD’s werkt samen aan de aansluiting op het REV. 21% benoemt dat zij samen overleggen hierover
 • 91% van OD’s geeft aan dat gemeenten zelf de taken rondom registratie van KGL’s gaan uitvoeren
 • 4 van de 6 gemeenten maken nog steeds liever gebruik van de signaleringskaart voor een volledig overzicht i.p.v. de Atlas Leefomgeving. De Atlas Leefomgeving vinden veel omgevingsdiensten minder prettig dan de signaleringskaart. OD’s zullen de Signaleringskaart missen
 • 75% van de OD’s gebruikt de Bevoegd Gezag Module om gegevens aan te vullen in het REV. 21% doet dit handmatig
 • 83% van de gemeenten heeft geen ervaring met de API key

Zaaksysteem

Bij OD’s komen er diverse zaaksystemen naar voren, waarvan Genetics en Openwave de meest gebruikte zaaksystemen zijn. OD’s benoemen dat zij ertegenaan lopen dat er geen koppeling is tussen het REV en Openwave. Bij de gemeenten is het voor het grootste gedeelte onbekend welk zaaksysteem zij hebben.

Kwetsbare gebouwen en locaties (KGL’s)

De OD’s benoemen dat zij de gemeente, waar het kan, zeker willen ondersteunen met KGL’s. Er zijn ook twee OD’s die dit overnemen van de gemeente. De voornaamste reden waarom OD’s deze taak liever bij de gemeente laten, is het gebrek aan extra capaciteit en tijd binnen de OD’s. In sommige gevallen speelt ook het gebrek aan lokale kennis een rol.

Bijna alle gemeenten benoemden dat zij zelf aan de slag gaan met de KGL’s. Vaak komt deze vraag tijdens bronhoudersoverleggen/vraagmomenten over KGL’s naar voren “bij welke afdeling binnen de gemeente behoort de opdracht KGL ”. Deze zes gemeente benoemden bij welke afdeling zij dit hebben belegd. Elke gemeente heeft hierin de vrije keus.

 • Beleidsadvies Milieu
 • DSO
 • Cluster Duurzaamheid
 • VTH, cluster brandveiligheid

Nieuwsbrief

Zowel OD’s en gemeenten reageerden positief  op de REV-nieuwsbrief. Deze ervaart men als informatief en overzichtelijk. Wel  bestaat de wens dat OD’s en gemeenten meer willen lezen over:

 • hoe gaat het met de aansluiting op het REV bij de rest van de OD’s of gemeenten
 • over de stand van zaken over bepaalde onderwerpen zoals KGL’s
 • de subsidiemogelijkheden.

Website

Net zoals de nieuwsbrief, waren er ook over de REV-website positieve reacties. Bijna iedereen is bekend met de REV-website, op één omgevingsdienst na. De inhoud hiervan wordt als prettig ervaren. Wel zou het fijn zijn als er voor de agenda een apart plekje komt voor sneller navigeren.

Bronhoudersoverleg

91% van de omgevingsdiensten sluit aan bij de bronhoudersoverleggen en benoemt dat deze informatief zijn. Ook bijna alle bevraagde gemeenten sluiten aan bij de bronhoudersoverleggen. 50% van de 6 gemeenten is aanwezig bij bronhoudersoverleggen.

Bronhouders willen in overleggen graag de volgende onderwerpen horen:

 • Meer informatie over de invoer van KGL’s
 • Koppelkansen in het REV
 • Stand van zaken van nieuwe reeds ingevoerde onderwerpen
 • Hoe gaat het bij andere OD’s m.b.t. bepaalde onderwerpen
 • Invoer mijnbouwlocaties

Een uitgebreidere terugkoppeling van de resultaten komt aan bod in het 24ste bronhoudersoverleg van 2 juli 2024 van 14:30 uur tot 16:30 uur.