Het REV is de afgelopen jaren in opdracht van DGMI ontwikkeld door GEODAN waarbij RWS heeft bijgedragen op het gebied van communicatie. Ondertussen is het ministerie van IenW samen met RWS bezig met het inregelen van de beheerfase.

Van Programma naar de beheerfase

Het ontwikkelen van een nieuwe voorziening zoals het REV vraagt speciale en projectmatige aandacht en veel specialistische inbreng. Daar heeft een aantal van jullie aan bijgedragen waarvoor veel dank. RWS heeft in het programma een bijdrage geleverd vanuit IPLO/InfoMil (communicatie, nieuwsbrieven, relatiebeheer).

Nu de grootste ontwikkelingen zijn gedaan gaan we over naar de beheerfase. Er zijn nog best veel wensen te realiseren om het REV nog bruikbaarder te maken in de processen van jullie als bronhouder en als EV specialist. Daarom is in de afgelopen tijd gewerkt aan het opzetten en bemensen van een organisatie die het programma REV na 2023 gaat opvolgen. Het doel van die organisatie is te zorgen voor de voortdurende beschikbaarheid en de doorontwikkeling van het REV.

Doorontwikkeling betekent in eerste instantie het REV uit te breiden met nieuwe milieubelastende activiteiten die de wet gaat voorschrijven. Daarnaast verwachten wij meer wensen vanuit bronhouders en vanuit het gebruik van REV-data binnen VTH en planvormingsprocessen. Ook helpt de beheerorganisatie jullie met aspecten van de kwaliteit van de (REV) data.

Om het werkveld te betrekken richten wij een structuur in waarmee we wensen inventariseren, prioriteren en meenemen naar de leveranciers van ICT componenten. Deze gremia heten Operationeel Overleg Gebruik (OOG) en Operationeel Overleg Registratie (OOR). Voor het beschikbaar stellen van REV-informatie voor burgerparticipatie of gebiedsinrichting werken we samen met het team rondom de Atlas Leefomgeving. Dit team organiseert namelijk een breder overleg over veiligheid en daar zitten ook REV-mensen bij.

Ontwikkelingen die wij nu zien

eHerkenning

De overheid eist gebruik van eHerkenning. Deze wijze van inloggen gebruiken we onderling ook voor andere voorzieningen zoals het DSO en het LAVS. De overgang van de huidige wijze van inloggen naar de e-herkenning vraagt enige aandacht van bevoegd gezag en registreerder. We komen hierop in 2023 nog terug zodra het REV volledig draait op het StandaardPlatform (SP).

Verbetering datakwaliteit

De data van bronhouders uit het RRGS is het afgelopen jaar geconverteerd naar het REV. We weten dat deze data op punten nog niet voldoet aan de wettelijke eisen. Ook op andere aspecten zijn er nog aanvullingen mogelijk zoals het gebruik van de REV data in processen. Wij gaan samen met de bronhouders een aanpak bedenken om het aanvullen van de gegevens met de beheerorganisatie te ondersteunen. We beginnen met de inrichtingen in de Restcategorie onder te brengen in de juiste REV-categorieën.

Functionele wensen en ontwikkelingen in de wetgeving

Uit het gebruik van de BGM zullen op termijn nieuwe wensen voortkomen. Tevens verwachten we dat aanpassingen nodig zijn vanwege het leveren van data aan externe systemen zoals het DSO en INSPIRE. Tenslotte zullen nieuwe milieubelastende activiteiten binnen de AmvB's van de omgevingswet hun impact hebben op de IMEV’s en het REV. 

Even voorstellen

De RWS-ers die een rol hebben in de beheerorganisatie zijn:

  • Bob Felix: coördinator
  • Frans Geurts: Projectleider communicatie, Kerngebruiker, voorzitter OOR
  • Mohammed Allouchi: Adviseur gebruik REV, voorzitter OOG
  • Muneesh Malgie, Abbas Vashoeey, Frans Joffer: Functioneel beheer
  • Michiel Feijt: Datasteward