Basisnetgegevens in het Register Externe Veiligheid (REV)

Bij de inwerkingtreding van het basisnet bestond er geen eis om het basisnet te kunnen tonen op een kaart. Met de komst van de Omgevingswet is de geometrische begrenzing wel een vereiste. Uit artikel 10.8 lid 4b van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) blijkt dat de geografische ligging van het basisnet in het REV moet worden opgenomen. Uit artikel 10.5 Bkl volgt dat het voor basisnet gaat om de afstanden voor het plaatsgebonden risico (PR 10-6) en de aandachtsgebieden. Zo kan een ieder op de Atlas voor de Leefomgeving zien welke risico’s er zijn in een bepaald gebied. De opdracht aan Rijkswaterstaat (RWS) is om de geometrische begrenzing voor het basisnet weg en water aan te leveren aan het REV en deze data te beheren.

Ontwikkelen bronbestand basisnet

Rijkswaterstaat, als infrastructuurbeheerder, is de bronhouder voor de ligging van de wegen en vaarwegen voor het basisnet. Gegevens over de precieze ligging van de infrastructuur zijn versnipperd in verschillende systemen van RWS aanwezig. Soms komen de gegevens uit verschillende registraties niet precies overeen met wat het REV vraagt. De referentiepunten en de kantstrepen (zoals benoemd in de Regeling basisnet) zijn dus niet met één druk op de knop uit de systemen te halen.

RWS is nu hard aan het werk om te kijken welke stappen nodig zijn om de data geschikt te maken. De data moet land dekkend, actueel en accuraat zijn om de basisnetafstanden en aandachtsgebieden digitaal te kunnen uitmeten.

Gegevens op orde

Om PR-contouren en aandachtgebieden digitaal weer te geven is een bronbestand nodig van de referentiepunten en kantlijnen. Voor de weg moeten de knooppunten en wegvakken digitaal beschikbaar zijn. Voor water is een actuele legger of alternatieve bron noodzakelijk. Een compleet en actueel bronbestand is op dit moment niet beschikbaar. Bijvoorbeeld: een referentiepunt als “het midden van de middenberm” is niet digitaal vastgelegd. Een bestand met hierin opgenomen de precieze ligging van binnenste kantstrepen moet dus worden gemaakt. De benodigde data is grotendeels aanwezig maar soms niet digitaal, niet compleet of niet altijd actueel. Ook aspecten als: hoe accuraat de data moet zijn, welke rechtsgevolgen dit kan hebben, welke updatefrequentie te hanteren, moeten nog nader verhelderd worden.

Uitzonderingssituaties

De moeilijkheid zit verder in de details en met name in de uitzonderingssituaties. De beschrijving in de wet past niet altijd bij een complexe situatie in de praktijk. Zoals bijvoorbeeld: waar verbindingsbogen overgaan in parallelbanen, bij op- en afritten, verbindingen tussen vaargeulen of bij uitmeet- en flexibiliteitsbepalingen. Waar begint en eindigt nu precies een verbindingsboog, parallelbaan, of vaarweg? Ook de ligging van een kantlijn kan makkelijk iets verschuiven bij werkzaamheden aan de weg.

Aansluiten op het REV

Aansluiten op het REV verloopt via de volgende stappen binnen een kwaliteitsraamwerk:

  • Opstellen randvoorwaarden/uitgangspunten
  • Welke bronbestanden zijn kansrijk
  • Besluit welk bronbestand te hanteren
  • Realiseren bronbestand en aansluiten op het REV

RWS brengt nu in kaart welke bronbestanden het meest kansrijk zijn. Na goedkeuring van het bronbestand kan RWS met een automatische koppeling gegevens gaan leveren aan het REV.