Na de publicatie van de Omgevingswet zijn de aandachtsgebieden berekend. De omvang van de berekende aandachtsgebieden in combinatie met de beoogde publieke weergave riep vragen op bij de betrokken partijen. In de afgelopen jaren is daarom de berekeningswijze van de aandachtsgebieden nogmaals tegen het licht gehouden. Dit heeft geresulteerd in een aangepaste berekeningswijze waarmee de staatssecretaris heeft ingestemd. Meer informatie over het besluit en de totstandkoming van de berekeningswijze vindt u in de kamerbrief en de bijbehorende stukken. Raadpleeg ook het Handboek Omgevingsveiligheid van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) voor meer praktische informatie over de nieuwe berekeningswijze.

De volgende stap is het aanpassen van de wet- en regelgeving op de nieuwe berekeningswijze. Daarnaast is een goede uitrol richting decentrale overheden belangrijk, aangezien zij de aandachtsgebieden moeten herberekenen en  aanleveren aan het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV).

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (Ow) treden ook de zogeheten aandachtsgebieden in werking. Aandachtsgebieden maken inzichtelijk in welk gebied mensen in gebouwen, zonder aanvullende maatregelen onvoldoende beschermd kunnen zijn bij een incident met gevaarlijke stoffen. Het doel van aandachtsgebieden is dat lokale overheden transparant aan de voorkant bij ruimtelijke ontwikkelingen hun eigen afwegingen kunnen maken over een veilige gebiedsinrichting.