Op 15 februari 2022 hebben vijf omgevingsdiensten (OD’s) samengewerkt in een eerste verdiepingssessie over data-modellen en aansluiting van zaaksystemen op het REV. De Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, Omgevingsdienst IJsseland, Omgevingsdienst Groningen en de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing gingen samen aan de slag.

Deze OD’s wilden graag ondersteuning om beter voorbereid het gesprek met de leverancier van hun zaaksysteem aan te kunnen gaan. Daarnaast gebruiken zij de informatie uit deze sessie om tot een goed onderbouwd advies te komen gericht op hun teamleiders/projectleiders.

Zaaksystemen

De deelnemers aan deze sessie stelden vast dat de manier van opslaan eigenlijk voor alle zaaksystemen op dezelfde manier gebeurt. Zo is een locatie verbonden aan een milieubelastende activiteit (MBA). Deze MBA is wel of niet een EV-activiteit met bijbehorende “ReferentieEVcontouren”. Bijvoorbeeld een vulpunt of tankzuil bij een tankstation, heeft een of meerdere "eigen" EV Contouren. De locatie kan ook een verband hebben met een of meerdere zaken zoals een vergunning, uitgevoerde controles, etc. Ook andere contouren van bijvoorbeeld geluid, geur of lichthinder kunnen met een MBA verbonden zijn.

Besproken is hoe de verschillende blokken van het Informatiemodel Externe Veiligheid (IMEV) met elkaar in verbinding staan en hoe dit straks in de data in het zaaksysteem terug te zien is. Als voorbeeld is gekeken naar de IMEV modellen voor tanken van LPG en windturbines.

Casus

Een van de vragen die vooraf leefde was: kunnen alle MBA’s die EV relevant zijn samen aanwezig zijn op één locatie?

casus

Om deze vraag goed te beantwoorden zijn de OD’s gaan kijken naar een zelf bedachte casus. Deze casus betrof een werkend boerenbedrijf met op het terrein een kleine windturbine en een minicamping met een propaantank voor verwarmingsdoeleinden. Het doel was om te kijken wat er mogelijk is. In de uitwerking van de casus bleek dat bijna alle combinaties van MBA’s (wel of niet EV-relevant) mogelijk zijn.

REV gegevens van en naar eigen zaaksysteem

Verder spraken de OD’s over de mogelijkheid om gegevens uit het REV op te halen en te gebruiken in het eigen zaaksysteem. Dit is een interessante optie als een OD ervoor kiest om het REV eerst te laten vullen met de geregistreerde gegevens uit het RRGS. In zo’n geval biedt de REV API de mogelijkheid om de eigen gegevens uit het REV op te vragen en weer in het eigen systeem op te slaan. Op deze manier beheert de OD zelf deze gegevens in het eigen zaaksysteem.

Extra wensen

Een paar OD’s gaven aan dat zij graag een keuze willen met standaard waarden voor bijvoorbeeld de doorzet van LPG en de grootte van de tank. Een andere wens is het maken van een beslisboom die op basis van de ingevoerde gegevens over een locatie aangeeft wat de juiste contouren zijn. Een voorbeeld hiervan is dat de doorzet aan LPG en de grootte van het reservoir, automatisch de juiste PR contour en aandachtsgebied(en) bepalen in het systeem.

Terecht constateerden de OD’s dat de grootte van een propaanreservoir niet bij een melding hoeft. De wens is om dit aan te passen in het Bal omdat deze informatie nodig is voor de bepaling van de grootte van de contouren.

Positief resultaat

Door de deelnemende OD’s is de sessie als zeer positief ervaren. Zij hebben nu een goede basis voor een advies aan de teamleiders/projectleiders die werken aan de aansluiting op het REV. Ook kunnen zij nu het gesprek voeren met de software leveranciers die hun zaaksystemen gaan aanpassen.

Als u interesse heeft in een verdiepingssessie net als de Omgevingsdiensten hierboven, meld u dan aan