Op 4 november 2021 vond alweer het achtste bronhoudersoverleg plaats. Het was een digitale bijeenkomst. Zowel de deelnemers als het REV-team sloten aan via Teams. Ontdek de onderwerpen die tijdens de bijeenkomst aan bod kwamen. En lees de meest relevante vragen en antwoorden van de bronhouders terug. Was jij er niet bij? Maar bekijk jij graag de opname? Stuur een mail naar rev@rws.nl

1. Inloop en opening (5 min)

De coördinator communicatie van het REV bij Rijkswaterstaat en de coördinator REV bij het Ministerie IenW zijn beide onderdeel van het REV-programmateam. Samen heten zij de deelnemers welkom.

2.    Inventarisatie vragen van de deelnemers (10 min)

Het REV-programmateam start met een inventarisatie van vragen die leven bij de (gedelegeerde) bronhouders. En beantwoorden de meeste vragen tijdens de bijeenkomst. Zijn er vragen niet beantwoord tijdens het overleg, bijvoorbeeld door een tekort aan tijd? De antwoorden beantwoordt het REV-team op een later moment.

De vragen die later nog een reactie ontvangen:

 1. REV gaat RRGS vervangen. In het RRGS staat informatie en data die op de risicokaart staat en straks niet onder het BKL vallen. Is het juist dat deze registratie overeind blijft op basis van de Regeling provinciale Risicokaart?
 2. Wordt er nagedacht over een mogelijke nieuwe invoermodule? Zo ja, wanneer horen we hier meer over?
 3. Ik ben uitgenodigd voor een dialoogsessie over de conversietabellen RRGS-REV. Waarom organiseren jullie de dialoogsessie in klein comité?
 4. Wat is de status van de conversie van activiteiten uit het RRGS? Kunnen jullie vertellen hoe het staat met toevoegen van datasets voor Kwetsbare gebouwen en locaties en windturbines?
 5. In de brief van 3 oktober staat iets over een telefonische toelichting? Tot op heden is er nog geen telefonisch contact geweest. Benaderen jullie alle gemeenten ook telefonisch?
 6. Op 3 oktober stuurden het ministerie een brief aan het bevoegd gezag. In de brief ging het over de opdrachtverstrekking door bevoegde gezagen aan (gedelegeerde) bronhouders. Zijn er al reacties op deze brief? En welk beeld ontstaat hieruit?
 7. Er is een overleg geweest met zaaksysteemleverenciers. Ik ontvang graag een terugkoppeling?
 8. Hoe krijg ik aandachtgebieden in het REV? Zijn er beperkingen betreft het aantal punten van een contour? Bij de levering aan het RRGS zijn er beperkingen met betrekking tot de upload. Met name een beperkt aantal punten in shapefiles leidt tot problemen. Geldt dat straks ook voor het REV?
 9. Hoe staat het met de herberekening van de aandachtgebieden? Er staan al contouren in de "preproductie" van het REV. Er staat een vinkje bij de 10-6 per jaar risicocontour terwijl alle contouren worden getoond. Kan op basis van het IMEV wel de juiste risicocontour worden gekozen, of is hiervoor nog een aanpassing aan het IMEV (en de REV-software) nodig?
 10. Ik hoor signalen over het landelijk inventariseren (of het niet prioriteren van inventariseren) van activiteiten, zoals gasregelstations en kleine propaan tanks door (gedelegeerde) bronhouders. Kunnen jullie hier meer over zeggen?
 11. Is er nog nieuws te melden over categorieën van activiteiten die nog niet in het BKL zijn opgenomen, en die in de toekomst mogelijk toch worden opgenomen? Het gaat hierbij om activiteiten die mogelijk wel risicorelevant zijn, zoals de activiteit ‘stallen en parkeren’ van meer dan drie vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen.

In de discussie die volgt tijdens de bijeenkomst zijn een aantal van de hierboven geïnventariseerde vragen al beantwoord. Lees de antwoorden terug in het verslag. De overige vragen worden in de komende tijd uitgewerkt. Die antwoorden stuurt het REV-programmateam naar de aanwezige bronhouders.

3.    Ontwikkelingen REV (20 min)

 

Brief opdrachtverstrekking aan (gedelegeerde) bronhouders

Op 3 oktober 2021 is er een brief verstuurd aan de regionale coördinator van het Opdrachtgeversoverleg met een cc aan het bevoegd gezag en de omgevingsdiensten. Deze brief, met als titel: “inzicht in uit te voeren taken omgevingsveiligheid en beschikbare middelen”, zorgde voor veel reacties. Op dit moment kijken wij naar alle reacties. En onderzoeken wij hoe we hier het beste een vervolg aan kunnen geven.

Reactie bepaalde (gedelegeerde) bronhouders: Veel (gedelegeerde) bronhouders zijn al begonnen met werkzaamheden voor implementatie van het REV. Hiervoor is nog niet altijd een opdracht. Als (gedelegeerde) bronhouders kunnen we niet op opdrachtverlening wachten, omdat implementatie binnen de tijd dan niet meer haalbaar is. Ook kwam de brief niet altijd op tijd bij de juiste personen aan. De verwachting is dan ook dat er nog meer gemeenten met reacties komen.

Plan van aanpak meerjarenaanpak cluster 5

De VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) is op dit moment bezig met een plan van aanpak voor een meerjarenaanpak R(EV) vanuit cluster 5. Het plan van aanpak gaat zowel in op procesinrichting van het REV als vakinhoudelijk gebruik van de data bij inwerkingtreding van Omgevingswet: welke prioriteiten zijn er voor inventarisatie? Wat is er echt nodig bij o.a. beoordeling van vergunningaanvragen vanaf inwerkingtreding Ow? De verwachting is dat het REV-programmateam dit plan eind november deelt. Het concept plan van aanpak mogen de bronhouders nu al ontvangen. Onder voorwaarde dat de bronhouders het niet verder delen. Niet omdat het geheim is, maar om regie te houden en verwarring te voorkomen. Wil je het plan van aanpak ontvangen? Stuur een mail naar  Rev@rws.nl.

Bronhouders: Ons zou het helpen als er een aantal scenario’s komen, waar met name ook gekeken wordt naar de prioritering van de inventarisatie van activiteiten. Met die scenario’s is er de mogelijkheid om het werk uit te smeren. Met als waarborg dat we wel voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Het REV-programmateam geeft aan dat niet alles op 1 juli 2022 klaar moet zijn. Voor bestaande activiteiten is uitstel is tot 2024.

Risicokaart (kaart voor professionals)

Het opnemen van de risicokaart voor professionals in de Atlas Leefomgeving is een optie en ook technisch haalbaar. De risicokaart biedt wel meer data en is niet gericht op burgers. Op dit moment kijkt Bij12 en de Atlas Leefomgeving of het presenteren van informatie in verschillende kaartlagen voor verschillende doelgroepen werkbaar is. Hierbij blijft alle data voor iedereen zichtbaar, maar kan de gebruiker door een filter te activeren de presentatie van de informatie afstemmen op zijn behoefte.

Het REV-programmateam is ook gestart met een brede discussie over openbaarheid van informatie. Voor nu is het idee dat alle data openbaar is. Maar het REV-team gaat hier breder naar kijken. Voor de Risicokaart voor professionals is nu ook een inlog nodig. 

Veel professionals willen een eigen kaarten ontwikkelen en data ophalen. Belangrijk is dat uitwisseling goed is tussen services.  

Er zijn “activiteiten” van de Regeling provinciale Risicokaart die niet overgaan naar de Omgevingswet. Hiervoor zullen gegevens nog steeds moeten worden aangeleverd. In overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt nagedacht over het stroomlijnen van definities en ontsluiting van de data. 

Overleg met zaaksysteemleveranciers

Op 28 oktober was er een oriënterend overleg met de zaaksysteemleveranciers. Dit overleg was georganiseerd door de beheerder van het IMEV, Geonovum. Tijdens het overleg in de Jaarbeurs te Utrecht lichtte het IMEV-beheerteam het REV toe, vanaf de juridische basis, de omgevingswet, via het IMEV, tot aan de softwareoplossing van het REV zelf. Ook de rollen van alle ketenpartners en gebruikers kwamen aan bod. In het overleg is ook toegelicht waar we nu staan. Namelijk het migreren van data uit het RRGS en het aansluiten van de eigen bronsystemen van de gebruikers op het REV. Sommige leveranciers hoorden al eerder van hun klanten over het REV. Bij anderen kwam er nog geen klantvraag binnen. Het was een goed startoverleg, maar we zijn er nog niet.

 • Niet alle leveranciers waren bij de leveranciersbijeenkomst aanwezig. Bronhouders zijn benieuwd: welke leveranciers waren bij dit overleg wel aanwezig? Het REV-programmateam deelt het verslag van het overleg met zaaksysteemleveranciers, via de REV-website zodra dit beschikbaar is. Hierin vind je als bronhouder terug welke leveranciers aansloten bij de bijeenkomst.
 • Op dit moment ligt de prioriteit van zaaksysteemleveranciers bij het ontsluiten van omgevingsdocumenten in het DSO. Het klopt dus dat het nog een tijdje kan duren voordat de leveranciers aan de slag gaan met het aanpassen van het zaaksysteem. We blijven in gesprek met de leveranciers. Maar er zijn andere aanlevermogelijkheden dan alleen een koppeling tussen het bronsysteem en het REV middels een API.

4.    Conversie RRGS en migratie (15 min)

Jos (Geodan) licht het proces van aanleveren toe. En deelt de status van de conversie van de RRGS data naar het REV. Geodan converteerden een deel van de activiteiten. Deze data staat in de acceptatieviewer. De (gedelegeerde) bronhouders moeten de data valideren via de Bevoegd Gezag Module (BGM). Voor een deel van de activiteiten worden nog een aantal zaken uitgezocht. Bijvoorbeeld het converteren van categorieën bij bepaalde activiteiten (vuurwerk, ontplofbare stoffen). Voor een aantal activiteiten is geen data beschikbaar, omdat het RRGS de data niet registreert. Vervolgens laat Jos de acceptatieviewer zien. Hij maakt een visuele vergelijking tussen de huidige Risciokaart en de REV-kaart. De styling van de REV-kaart en de contouren zijn nog in ontwikkeling.

Het REV-programmateam onderzoekt momenteel welke dataset het meest geschikte is voor kwetsbare gebouwen en locaties. Zodra hierover is besloten zal het REV-programmateam dit delen.

 • Neemt het REV-team hier ook de locaties voor stofexplosies mee uit de regeling provinciale risicokaart? Antwoord: vanuit REV richten we ons op de BKL-activiteiten. Wij voeren wel gesprekken over wat we doen met de overige datasets in de provinciale risicokaart.
 • De data in de acceptatieviewer is geen gevalideerde data. Bepaalde data is dummydata om functionaliteiten te testen. Enkel in de productieomgeving bevat vind je data die gevalideerd is door bronhouders.  Wellicht is het opnemen van een disclaimer in de acceptatieviewer nuttig.
 • Als bronhouder kan je de gegevens uit het REV straks middels de API ook terug leveren aan het eigen zaaksysteem.
 • Is het, op basis van het IMEV, mogelijk in de kaart om de juiste filtering toe te passen bij de contouren? Deze vraag wordt separaat met Boudewijn de Hoop opgepakt.
 • De conversietabellen geven straks een inzicht in welke velden van het RRGS gekoppeld zijn met velden vanuit het REV.
 • Wat zijn de volgende stappen voor de conversie? De presentatie van de conversietabellen bespreekt het REV-team in een dialoogsessie. Het REV-team stuurde hiervoor uitnodigingen. Een aantal bronhouders meldde zich al aan. Het REV-team gaat dit in kleine groepen doen. Op die manier kan er ook een echte discussie ontstaan. Voor een deel van de conversietabellen geldt dat de informatie die in het RRGS zit onvoldoende is om een uitsplitsing te maken naar de juiste activiteiten in het REV. Dit heeft te maken met de wijzigingen van de omgevingswet. Mogelijk kan met behulp van bronhouders hier toch een verbeterslag worden gemaakt. Voor deze sessies zal een werkplaats worden opgezet. Uitnodigingen voor de werkplaatsen volgen zodra hier meer duidelijkheid over bestaat.

5.    Discussie aan de hand van gestelde vragen (30 min)

 

Invoermodule

 • Op dit moment heb je als bronhouder drie opties om gegevens aan te leveren. Via de API-invoermodule, een JSON of via de BGM.
 • DCMR heeft een eigen invoermodule (voor hun eigen bronsysteem). Is dit een extra invoermogelijkheid? Het REV-team denkt hierover na. Het REV-team vraagt of DCMR in een volgende bronhoudersoverleg de invoermodule te presenteren.
 • De overige vragen beantwoordt het REV-team eerst direct met de vraagsteller. Vervolgens deelt het REV-team de antwoorden op een later moment met alle aanwezigen.

6.    Afsluiting (5 min)

De volgende bronhouderbijeenkomst is op 16 december 2021 van 13:00 tot 14:30. Bijdragen voor deze meeting of onderwerpen kunnen worden aangedragen via REV@RWS.nl.

Het REV-programmateam bedankt alle aanwezigen voor de deelname en sluit de vergadering.