Geonovem is bezig met het opstellen van een wijzigingsvoorstel voor de volgende versie van het Informatiemodel Externe Veiligheid (IMEV). Na de zomer komt deze versie online. De wijzigingsvoorstellen bestaan uit drie clusters onderverdeeld in: datakwaliteit, inhoud van het REV en aansluiting op andere registers.

In mei beoordeelden experts de achttien ingediende wijzigingsvoorstellen. De volgende stap is dat  een adviesorgaan de beoordelingen bekijkt en een advies opstelt voor het ministerie van IenW. Zij bekijken of de beoordeling zorgvuldig tot stand is gekomen, of er sprake is van een goede motivatie en juiste prioritering, of de juiste experts zijn betrokken en of eventueel een aanvullende impactanalyse nodig is. Daarna zal het ministerie van IenW een besluit nemen welke wijzigingen in de volgende versie van het IMEV zullen terugkomen. Na opname in het IMEV zal het Register Externe Veiligheidsrisico’s en eventueel de bevoegd gezag module (BGM) technisch en inhoudelijk aangepast worden aan het nieuwe IMEV.

Alle wijzigingsvoorstellen voorzien van advies staan op de werkomgeving van Geonovem.

Github:  Issues · Geonovum/imev-werkomgeving · GitHub