Op 25 januari heeft de Atlas Leefomgeving een workshop georganiseerd. Het doel van de workshop was om wensen op te halen voor de kaartbeelden binnen het onderwerp "Externe Veiligheid". Om zo de kaartbeelden te kunnen verbeteren. Uitgangspunt hierbij waren een viertal ‘persona's’. 

Een ‘persona’ vertegenwoordigt een bepaalde gebruikersgroep en de behoeften en wensen van die gebruikersgroep. Voor het externe veiligheidsdomein hebben we vier persona’s ingezet.

Het gaat om de:

  • burger
  • expert Vergunningverlening Toezicht en Handhaving
  • expert Ruimtelijke Ordening
  • en de expert Crisisvoorbereiding.

Elk kaartbeeld heeft dezelfde data als basis. Door de data in de Atlas toe te spitsen op verschillende persona's ontstaan verschillende kaartbeelden. Hiermee bereiken we dat de kaarten makkelijker en nuttiger worden voor elke gebruikersgroep. Natuurlijk zijn alle data en alle kaartbeelden voor iedereen toegankelijk. Zo krijgt een burger bijvoorbeeld niet minder informatie dan een professional.

Ongeveer 90 deelnemers konden vooraf aangeven voor welke persona zij opmerkingen en wensen hadden. De workshop bestond uit een algemene inleiding over de kaartbeelden en persona's. Daarna zijn de deelnemers in vier groepen uit elkaar gegaan om over een van de persona’s verder te praten. Er waren veel zinvolle ideeën die zeker helpen bij het beter vormgeven van kaartbeelden en het verder afstemmen op de afzonderlijke persona's.

Op 21 april 2022 willen we graag op de Atlasconferentie de kaartbeelden presenteren. Voor iedere persona en dus voor elke gebruikersgroep laten wij de relevante informatie uit het REV zien.