Met de komst van de omgevingswet veranderen er een aantal dingen rondom het beleid externe veiligheid. Zo zijn aandachtsgebieden een nieuwe manier van omgaan met het groepsrisico, maar worden er ook nieuwe categorieën toegevoegd aan het Register Externe Veiligheid (REV). Onder deze nieuw categorieën vallen ook Kwetsbare gebouwen en locaties (KGL’s).

Brief aan gemeentesecretarissen

Op vrijdag 19 oktober 2023 is aan alle gemeenten in Nederland een mail gestuurd waarbij ze geïnformeerd zijn over wat hun als bronhouder voor Kwetsbare gebouwen en locaties (KGL’s) te wachten staat.

Deze mail, met daarin de brief, is de eerste stap om KGL’s bij de gemeenten onder de aandacht te brengen. Deze brief is gericht aan de gemeentesecretaris van de gemeente met het verzoek deze door te geven aan de persoon die de KGL’s gaat beheren.

Naast de gemeentesecretarissen zijn ook de, in het Register Externe Veiligheidsrisico’s geregistreerde, gemeenten aangeschreven en de contactpersonen bij de Omgevingsdiensten geïnformeerd.

Wat zijn kwetsbare gebouwen en locaties?

KGL’s zijn gebouwen of locaties die overheden extra moeten beschermen tegen externe veiligheidsrisico’s. Of een gebouw of locatie een kwetsbaarheidstypering heeft en in welke mate hangt af van een aantal criteria:

  • het aantal personen dat gelijktijdig aanwezig is,
  • de aanwezigheidsduur van personen,
  • in hoeverre personen zichzelf in veiligheid kunnen brengen bij een incident.

Er zijn drie type KGL’s: beperkt kwetsbaar, kwetsbaar en zeer kwetsbaar. Meer informatie over de aanwijzingen van de categorieën, uitzonderingen en aanvullende informatie vindt u hier.

Waarom moeten KGL’s in het REV?

Vanuit de Omgevingswet, specifieker artikel 11.8 van het Besluit Kwaliteit Leefomgeving, wordt bepaalt dat gegevens over KGL’s moeten worden opgenomen in het REV. Het is van algemeen belang dat de gegevens goed in het REV en daardoor in de Atlas Leefomgeving komen te staan. Burgers hebben daardoor een goed inzicht op hun leefomgeving en de overheid gebruikt de informatie in de besluitvorming over omgevingsvergunningen, projectbesluiten en omgevingsplannen. Bijvoorbeeld, kan op de kavel langs een grote snelweg wel een ziekenhuis gebouwd worden? Of kan een bedrijf een milieuvergunning verkrijgen als er een evenementenlocatie binnen het aandachtsgebied ligt?

Wat moet bevoegd gezag met de KGLS doen?

Gemeenten zijn voor KGL’s het bevoegde gezag. Het bevoegd gezag is het bestuursorgaan dat een vergunningaanvraag behandelt, meldingen ontvangt en bevoegd is voor toezicht en handhaving. Er zijn daarom een aantal acties waar gemeenten alvast over moeten nadenken of moeten uitvoeren. Gemeenten moeten onder andere een REV-KGL-beheerder benoemen. Zij kunnen bijvoorbeeld kiezen zelf de gegevens te beheren of hiervoor de Omgevingsdienst of de Veiligheidsregio te vragen.
Klik hier om als gemeente de contactgegevens van de benoemde REV KGL Beheerder achter te laten. 

Bijeenkomsten

Voor verdere informatie wijzen we u op de onderstaande bijeenkomsten en webpagina:

  • Een presentatie over KGL’s op de Schakeldagen van Infomil/ Informatiepunt Leefomgeving
  • Twee digitale voorlichtingsbijeenkomsten
  • Inloopspreekuren volgend op de Schakeldagen en de voorlichtingsbijeenkomsten
  • Een webpagina over KGL’s waarop de actualiteiten rond dit thema te volgen zijn.

Download hier de brief
Download de begeleidende mail aan de gemeentesecretarissen