Rijkswaterstaat en Geodan startten in 2020 met het digitaliseren van het Basisnet Weg (zie eerdere artikel over Basisnet). Het Basisnet Weg is nu voor een groot deel af! Geodan verwacht dat het voor 1 juli 2022 gereed kan zijn. Ondertussen is gestart met het digitaliseren van het Basisnet Water. Rijkswaterstaat, als infrastructuurbeheerder, is de bronhouder voor de ligging van wegen en vaarwegen. RWS zal de data via een JSON-bestand automatisch gaan aanleveren aan het REV. Lees in dit artikel de laatste ontwikkelingen rondom de digitalisering.

Basisnet weg

Voor het Basisnet Weg is er ongeveer 3.000 km aan Basisnet Wegen in Nederland. Veel wegen zijn in beheer van Rijkswaterstaat, maar er zijn ook andere partijen die wegen in hun beheer hebben bijvoorbeeld de Provincies of het Havenbedrijf.

Voor alle wegvakken van dit Basisnet definieerden Rijkswaterstaat afstanden waarbinnen bepaalde risico’s gelden. De afstanden worden gemeten vanaf een vastgesteld referentiepunt in de Regeling Basisnet. De moeilijkheid is om op de kaart precies deze referentiepunten aan te geven. Gegevens moeten hiervoor uit verschillende databronnen worden gehaald. Het Digitaal Topografisch Bestand Wegen (DTB) en het Nationaal Wegenbestand (NWB) zijn de belangrijkste bronbestanden bij de vervaardiging van Basisnet Weg. Het Nationaal Wegenbestand (NWB) gebruikt Rijkswaterstaat in het proces om kenmerken van wegen, die de Regeling Basisnet noemt, te herleiden. Zoals de wegtypen en wegnummers.

Eerste versie Basisnet Weg is af

In onderstaand figuur is een eerste versie van het Basisnet Weg gerealiseerd. Hierin geeft Rijkswaterstaat aan welke delen gereed zijn en welke stukjes nog ontbreken. Het Basisnet Weg is nu voor 85% af. Tevens laat dit figuur de uitleg zien per wegkleur.

Basisnet Weg kaart

Groen (85%):

Een geautomatiseerd script genereert de referentielijn. Nog niet alle referentielijnen liggen helemaal correct. Rijkswaterstaat en Geodan voeren nog checks en verbeteringen door.

Geel (9%):

Wegen waarvoor tracébesluiten gelden zijn geel. De regeling Basisnet bepaalt dat vanaf de dag van vaststelling van een tracébesluit de ligging van de weg zoals in dit besluit bepalend is voor de ligging van de referentiepunten. Rijkswaterstaat en Geodan zijn bezig voor de tracébesluiten een proces te maken. Een beschrijving van dit in het proces ligt er maar er is nog geen referentiecontour gemaakt.

Oranje (1%) en Rood (5%):

Hier is nog geen (volledig) automatisch proces om te komen tot referentiepunten. Er kunnen bijvoorbeeld niet makkelijk gegevens uit de bronbestanden worden gehaald. Het betreft hier uitzonderingssituaties die nog in het script komen.

Kwaliteitscontrole

Op dit moment voert Rijkswaterstaat een kwaliteitscontrole uit op de juistheid en volledigheid van het Basisnet Weg. Ook is de beschrijving en documentatie van het vervaardigingsproces nog een aspect waaraan men nu werkt. Is dit klaar? Dan levert Rijkswaterstaat via een JSON-bestand de gegevens over het Basisnet aan het REV.

Basisnet zichtbaar in Atlas Leefomgeving

De bedoeling is dat de kaart van het Basisnet in de Atlas Leefomgeving te raadplegen is. Naast de kwaliteitscontrole werkt Rijkswaterstaat ook aan goede uitleg over de Basisnetgegevens voor de gebruiker en/of doelgroep. Het tonen van de Basisnetkaart komt nu nog te vroeg. Rijkswaterstaat streeft ernaar dat dit voor 1 juli 2022 mogelijk zal zijn.

Digitaliseren Basisnet Water

Geodan en Rijkswaterstaat zijn gestart met het digitaliseren van het Basisnet Water. Geschikte bronbestanden zullen gegevens moeten leveren om referentiepunten voor Basisnet Water vast te kunnen stellen. Het gaat hier bijvoorbeeld om gegevens zoals ligging van de oeverlijn, vaargeul en betonning. De verwachting is dat Rijkswaterstaat voor 1 juli 2022 een eerste versie gereed heeft. Later komt via deze nieuwsbrief en website hierover meer informatie.