Fase van aansluiten

Het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV) wordt in stappen gebouwd. Een van die stappen is het testen met data vanuit de eerste bronhouders. Voor 10 bronhouders die vroeg in het traject willen testen met het REV in aansluitpilots is een tegemoetkoming in de kosten beschikbaar. De financiële steun is voor 2020. De vergoeding is maximaal 50% van de totale ingeschatte kosten, met een maximum van € 20.000.

Testfase

Het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV) wordt in stappen gebouwd totdat alle activiteiten uit het Besluit Kwaliteit Leefomgeving er in staan. Voor elke activiteit wordt het informatiemodel, het datamodel en de automatische koppeling (API) gemaakt. Daarna begint het testen met data vanuit de eerste bronhouders.

Geld beschikbaar

Via de IOV-gelden is een tegemoetkoming in de kosten beschikbaar voor ‘early adapters’. Immers, door in de praktijk ervaring op te doen kan het REV beter aansluiten bij de wensen en behoeften van de gebruikers. In de eerste tranche is via aansluitpilots getest met vijf bronhouders.

Inmiddels beginnen we aan de tweede tranche. In deze tweede tranche is voor 10 bronhouders geld beschikbaar. De financiële steun is voor 2020. De vergoeding is maximaal 50% van de totale ingeschatte kosten (voor inhuur of eigen inzet), met een maximum van € 20.000 (inclusief BTW Belasting op de toegevoegde waarde (Belasting op de toegevoegde waarde)) per bronhouder. Er is nog ruimte voor aanvragen!

Om voor een vergoeding in de kosten in aanmerking te komen, vragen we uiterlijk eind  september 2020 het formulier “Aanvraag tegemoetkoming kosten REV ontwikkeling” ingevuld te sturen naar mailadres REV@rws.nl. Hier kunt u ook terecht met al uw vragen over het REV.

Voorwaarden

Om mee te kunnen doen met het testtraject zijn er drie voorwaarden:

  1. EV-data is in beheer in opdracht van een bevoegd gezag (zijnde een gemeente of provincie);
  2. Er is toestemming van het bevoegd gezag voor gebruik van de data in het testtraject;
  3. Er is een inschatting van de verwachte tijdsbesteding en deze tijd is dit najaar beschikbaar.

Inschatting tijdsbesteding

Voor de inschatting van de kosten kunt u denken aan de volgende punten:

  1. Voorbereiden van de informatievraag: bijeenkomst binnen de eigen organisatie om naar de data te kijken en eigen onderzoek te starten: Wat leveren we nu aan het RRGS? Hoe leveren we aan het RRGS?
  2. Startsessie met Geodan en InfoMil om te kijken naar: Wat is nodig om aan te sluiten op het REV? Eigen data toetsen aan de gevraagde informatie vanuit het REV en de Omgevingswet/Bkl.
  3. Inschatten van de technische aanpassingen: aanleveren en goedkeuren van de API (automatische koppeling). Uitwisselen van documentatie en realisatie van de technische koppeling bij bronhouder.
  4. Testen: Aanleveren van testdatasets en het gezamenlijk uitvoeren van testprotocollen (al dan niet geautomatiseerd).
  5. Ontsluiten en gebruik: aanbieden en opvragen van data via de API en de viewer.