Op 7 november heeft de 20ste bronhoudersoverleg plaatsgevonden. Daarin zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen.

  • Update aandachtgebieden
  • Wijzigingen informatiemodel Externe Veiligheid (IMEV) versie 2.0
  • Stand van zaken basisset kwetsbare gebouwen en locaties
  • Stand van zaken conceptmodel inventarisatie propaantanks
  • Meldtool propaantanks in de Atlas Leefomgeving

De presentaties zijn nu te downloaden. Vragen over de presentaties kunt U stellen via het contactformulier van de helpdesk. Contact | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)