Provincies zijn soms bronhouder en zorgen ervoor dat de data worden aangeleverd

Het register is een dataverzameling met informatie over 46 verschillende activiteiten. Naast de geografische ligging van de activiteiten bevat het register ook de afstanden voor het plaatsgebonden risico of aandachtsgebied.

Voor enkele van deze activiteiten zijn provincies het bevoegd gezag. Daarmee zijn zij ook de wettelijk aangewezen bronhouder. Daarom leveren provincies voor de activiteiten waar zij voor aan de lat staan, gegevens aan het REV. De provincie kan ervoor kiezen deze taak  te delegeren naar de omgevingsdienst.

Download hier de brief over het opdrachtgeverschap van gemeenten en provincies voor de aandachtsgebieden en het REV.

Provincies gebruiken informatie uit het Register Externe Veiligheidsrisico’s

De automatische koppeling die nodig is om uw data aan het REV te leveren, is ook geschikt om informatie uit het REV op te vragen.

Door het register te raadplegen, kunnen provincies snel informatie vinden over de externe veiligheidsrisico’s in hun regio. Oók over de externe veiligheidsrisico’s waarvoor de gemeente of het Rijk bevoegd gezag is. En ook over activiteiten net buiten de provinciegrens. De informatie komt rechtstreeks van de bronhouder. De informatie in het register is daardoor betrouwbaar en actueel.

Bij afwegingen op het ruimtelijk vlak is deze informatie waardevol. Ruimtelijk planvormers krijgen een integraal beeld over externe veiligheidsrisico’s en de locaties van groepen minder-zelfredzame mensen. Zo kunt u als vergunningverleners een aanvraag sneller beoordelen.