Donderdag 1 februari  vond de derde digitale bijeenkomst plaats voor gemeenten waarin we uitlegden waarom en hoe zij kwetsbare gebouwen en locaties (KGL’s) moeten registeren in het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV). In totaal verwelkomden we tijdens de bijeenkomsten meer dan 100 vertegenwoordigers van gemeenten en omgevingsdiensten. Dit artikel biedt een korte terugblik op de presentaties, geeft een overzicht van de gestelde vragen en antwoorden en linkt naar de video die we onlangs met burgemeester Mark Boumans van de gemeente Doetinchem opnamen. 

Korte terugblik op de bijeenkomst

Nienke Schuur, adviseur externe Veiligheid bij Rijkswaterstaat gaf een beknopte introductie over het REV. Bekijk onze informatiepagina mocht u meer willen weten over het REV. Tijdens de tweede presentatie gaf Frans Geurts, projectleider communicatie REV meer uitleg over wat kwetsbare gebouwen locaties (KGL’s) zijn. Voor meer informatie lees het KGL-nieuwsbericht. Maarten Krieckaert, werkzaam bij de softwareleverancier Geodan, nam de aanwezigen mee in de techniek, welke keuzes zijn gemaakt om tot de basisvulling te komen en de bevoegd gezag module (BGM). De informatiebijeenkomst eindigde met een overzicht van de acties die gemeenten nu al kunnen nemen. Tijdens de bijeenkomst was er veel ruimte voor vragen en de aanwezigen maakten hier volop gebruik van. Bekijk het overzicht van de gestelde vragen en antwoorden hieronder. 

Burgemeester van Doetinchem over het belang van kwetsbare gebouwen en locaties in het REV

Onlangs bezochten we burgemeester Mark Boumans van de Gemeente Doetinchem, waarbij hij het belang van het opnemen van kwetsbare gebouwen en locaties in het REV benadrukte. Bekijk de video die we tijdens dit bezoek opnamen. 

 

Acties voor gemeenten 

1.    Wijs een contactpersoon aan voor KGL’s binnen uw gemeente
2.    Geef de gegevens van deze persoon door via het formulier
3.    Zorgen dat binnen de gemeente E-herkenning (minimaal niveau 2) aanwezig is
4.    Maak een account aan voor het REV via de REV website

Als u een account heeft of als contactpersoon geregistreerd staat, wordt u op de hoogte gehouden via het vermelde e-mailadres. U kunt zich via het formulier ook opgeven om enkel op de hoogte gehouden te worden zonder beheerder te zijn. U kunt zich ook inschrijven voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen rondom het REV.

Meer informatie

Indien u meer informatie zoekt over KGL's en het bijbehorende proces nodigen wij u uit om uw vragen te stellen via het helpdeskformulier. Verder organiseren we in 2024 verschillende inloopspreekuren. Houd de agenda op de website in de gaten voor de data.   De presentaties vind u onder "Korte terugblik" in dit artikel bijgevoegd als link in de tekst. 

Meest gestelde vragen


 1.    De data (inclusief straks de KGL’s) uit het REV wordt getoond op de Atlas leefomgeving. Is het een idee om de kaart de naam risicokaart te geven. Dit is een bekende naam bij EV-adviseurs?
De naam risicokaart komt voort uit de Regeling provinciale risicokaart. Met de komst van de Omgevingswet komt deze regeling te vervallen. De beschikbaarheid van de risicokaart is in november 2022 al komen te vervallen.  De ontsluiting van de data vindt nu plaats via de Atlas Leefomgeving. In 2024 zal de Atlas Leefomgeving en met name de externe veiligheid data in de meer onder de aandacht worden gebracht van gebruikers. 

2.    Moeten gemeentes zelf data aanleveren of alleen de basis dataset controleren?
Door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt een basis dataset aangeleverd. De gemeente neemt deze dataset in beheer, en hoeft zelf geen data aan te leveren. Wel moet worden gecontroleerd of bij KGL’s de juiste kwetsbaarheid is toegekend. 

3.    Begrijp ik goed dat voor bestaande gebouwen wederom getoetst wordt of deze als kwetsbaar object zijn aan te merken en dat de bestaande aanduiding niet wordt overgenomen?
Ja, onder de Omgevingswet veranderen de definities voor het toekennen van een kwetsbaarheid aan gebouwen en locaties. Ook is er een kwetsbaarheidsklasse toegevoegd namelijk de zeer kwetsbare gebouwen. De bestaande indeling van gebouwen en locaties voldoet daarom niet meer.

4.    Hoe zit het met de BAG-status gevormd? Regelmatig zijn adressen al wel in gebruik maar nog niet gereed gemeld, en staan ze nog op gevormd. Dan telt het nog niet mee of wel? 
Op dit moment nemen we alleen verblijfsobjecten en panden mee die in gebruik zijn. 

5.    In hoeverre gaan jullie bij het samenstellen van de basisset uit van de gegevens die al in de provinciale risicokaart stonden (de isor-objecten/risico-objecten)? 
Bij het samenstellen van basisset wordt de data opnieuw opgebouwd. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van de gegevens uit de Risicokaart. Zie ook vraag 3.

6.    Komt er een handleiding van kwetsbaarheid?
Op de pagina over kwetsbare gebouwen en locaties op onze website komt het schema te staan met de keuzes op basis waarvan de kwetsbaarheid van gebouwen is bepaald. Met dit schema en de bijbehorende uitleg beschikken gemeenten over een handleiding waarmee zij de kwetsbaarheid van de gebouwen kunnen bepalen. De handleiding zal tegelijkertijd met de basisset beschikbaar komen. 

7.    Wanneer moeten de KGL’s geregistreerd staan?
In de Omgevingswet is een overgangstermijn van 1 jaar opgenomen. Dit betekent dat de KGL’s uiterlijk 1 januari 2025 in het REV moeten staan. De basisset en een werkende module om de basisset aan te passen zal zoals het er nu naar uitziet in februari / maart 2024 beschikbaar komen.

8.    Waar moet de taak van KGL’s binnen een gemeente terecht komen?
Voor het beheer van de KGL’s zijn meerdere disciplines nodig. De gebruiksfuncties van gebouwen komt veelal uit het BAG. De BAG krijgt de gegevens weer van vergunningverlening toezicht en handhaving en Bouw & Wonen. Voor het bepalen van de kwetsbaarheid van gebouwen en locaties is het van belang dat een adviseur externe veiligheid wordt geraadpleegd eventueel in bepaalde gevallen aangevuld met kennis van externen (veiligheidsregio, brandweer). Als gemeente bent u vrij deze keus zelf te maken. Er is geen diepgaande kennis nodig van externe veiligheid om een beheerder van de KGL’s te zijn.

9.    Is er een wettelijke grondslag om het beheren van KGL’s bij Omgevingsdiensten of de veiligheidsregio’s neer te leggen?
Nee, er is geen wettelijke grondslag. Het beheren van het REV is ook geen onderdeel van de basistaken die neergelegd zijn bij de Omgevingsdiensten. De gemeenten zijn aangewezen als bevoegd gezag. Daarmee zijn zij ook de wettelijk aangewezen bronhouder. Het staat gemeenten en Omgevingsdiensten/Veiligheidsregio’s uiteraard vrij om onderling afspraken te maken over het delegeren of mandateren van het beheer van de KGL’s. Wel is het verstandig om na te gaan bij welke organisatie de informatie over gebruiksfuncties van gebouwen en locaties ligt en hoe het proces van toekenning van kwetsbaarheid en beheer van de KGL’s zo goed en efficiënt mogelijk ingericht kan worden.

10.    Wanneer komt de basisset en beheermodule beschikbaar? 
De basisset en een werkende module om de basisset aan te passen zal zoals het er nu naar uitziet in februari/ maart 2024 beschikbaar komen.
 
11.    Eerder is gesproken over een subsidie voor KGL’s voor Omgevingsdiensten. Maar dit is niet terug te lezen in de brief aan de gemeenten. Komt er nog een subsidie voor deze werkzaamheden?
De financiële bijdrage voor het inventariseren en aanleveren (valideren) van data aan het REV is een algemene bijdrage vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan Omgevingsdiensten. Deze financiële bijdrage is er niet voor gemeenten. In bijna alle gevallen is het aanleveren (valideren) van data over milieubelastende activiteiten door gemeenten gemandateerd of gedelegeerd aan Omgevingsdiensten. Omgevingsdiensten kunnen de algemene bijdrage indien deze toereikend is ook inzetten voor de eerste validatie van de basisset van de KGL’s. Bij het delegeren of mandateren van het verdere beheer van de KGL’s dienen gemeenten en omgevingsdiensten/veiligheidsregio’s ook financiële afspraken met elkaar te maken.

12.    Hoe dien je om te gaan met nieuwe geprojecteerde bestemmingen die nog niet gerealiseerd zijn? Bijvoorbeeld een nieuw te bouwen woonwijk of ziekenhuis?  
Een wijziging of aanvulling van de data komt in het huidige proces pas in beeld als de bestemming gerealiseerd is en in gebruik is genomen (in BAG opgenomen met een gebruiksfunctie). In 2024 zal er gekeken worden of geprojecteerde bestemmingen uit het digitaal stelsel omgevingswet (DSO) gehaald kunnen worden. 

13.    Zit er een archieffunctie in het REV?
Ja, alle aangeleverde objecten blijven bewaard in het REV met een begin- en eind geldigheidsdatum. Er is ook een historiefunctie om terug te kunnen kijken hoe het was. 

14.    Waar moeten aanpassingen gemeld worden?
Aanpassingen van de kwetsbaarheid kunnen gemaakt worden via de KGL-module. De gebruiksfunctie moet worden aangepast via de BAG.

15.    Moeten alle kwetsbare gebouwen en locaties in een gemeente geregistreerd worden of enkel de KGL’s binnen een aandachtsgebied? 
Alle KGL’s in een gemeente moeten worden geregistreerd en niet enkel de KGL’s die binnen een aandachtsgebied vallen.

16.    Is de aanlevering van de basisdataset een eenmalige actie? Of krijgen we vanuit het gebruikte algoritme ook in de toekomst de wijzigingen en aanvullingen voorgesteld?
Er zal periodiek gecontroleerd worden of aanvullingen of wijzigingen in de brondata leiden tot wijzigingen in de kwetsbaarheid of het toevoegen of verwijderen van gebouwen en locaties. Als dat zo is worden die panden opnieuw aangeboden in de bevoegd gezag module (BGM). 

In de BGM kan de beheerder ervoor kiezen om de update automatisch te laten verwerken in het REV en achteraf op basis van een aangeleverde wijzigingslijst een controle uit voeren. Ook kan de beheerder ervoor kiezen om de update vooraf te controleren en deze te valideren om toe te voegen aan het REV. Een gedetailleerdere uitleg zal in een handleiding opgenomen worden.

17.    Is het BAG automatisch gekoppeld met het REV? Of moeten we daar nog iets voor doen?
Er is een automatische koppeling tussen het REV en de BAG. U hoeft hier zelf niets voor te doen.

18.    Kun je als gemeente eerst zelf een contactpersoon doorgeven en daarna alsnog de taak overdragen aan de Omgevingsdienst?
Dat kan zeker. Meld dit dan via het vragenformulier.

19.    Is er al contact geweest met een landelijk platform van de BAG en hoe kijken zij naar deze ontwikkeling?
Naar ons weten is er nog geen contact geweest met het platform, aangezien gemeenten hier zelf over gaan. Wij zullen het proces voor de KGL’s, en vragen hierover, bespreken met dit platform. 

20.    Hoeveel tijd zal het beheren van de KGL’s gaan kosten?
Een exacte tijdinschatting is op dit moment lastig te geven en hangt ook af van de grootte van een gemeente af (te beheren gebouwen en locaties). Wel richten we het proces van beheer zo in dat maandelijks een lijst met wijzigingen beschikbaar is in de beheermodule. Gemeente kunnen ervoor kiezen om de wijzigingen automatisch of handmatig door te voeren. Deze keuze kan bij het beschikbaar komen van de beheermodule gemaakt worden.

21.    Hoe wordt omgegaan met een gebouw met een maatschappelijke gebruiksfunctie in het bestemmingsplan? Er kunnen daar meerdere functies onder vallen, zoals een kantoor en een kinderdagopvang. Hoe wordt dan de kwetsbaarheid bepaald?
De hoogste kwetsbaarheid telt en bepaalt de kwetsbaarheid van het hele gebouw. 

22.    Gemeente kunnen zich al aanmelden voor een account. Is het mogelijk om een overzicht te krijgen van welke gemeente zich al hebben aangemeld?
Daar gaan we naar kijken, voor nu is daar nog geen lijst van gemaakt. Dien uw verzoek in via het contactformulier

23.    Wanneer wordt de 'Regeling provinciale risicokaart' ingetrokken?
Er lopen gesprekken met het ministerie Justitie en Veiligheid om deze regeling aan te passen. De planning hiervan is nog onduidelijk. Binnenkort volgt meer informatie.

24.    Welke niveau e-herkenning is nodig voor het beheer van de dataset?
Niveau 2 e-herkenning.

25.    Komt er subsidie voor gemeenten betreft de werkzaamheden om KGL in het REV te krijgen?
Er is een mogelijkheid gevonden om een subsidie voor gemeenten in te regelen als het gaat om het valideren van KGL-data voor het REV. Wij maken hier binnenkort meer over bekend.

26    Hoe belangrijk is het om de check te maken in de initiële dataset die wordt aangeleverd? Is het belangrijk om een goede basis te hebben of wordt die data straks geüpdate met real time data?
Het voornemen is om een update proces in te richten waarbij één keer in de maand de verschillende registers worden gecontroleerd. Als daar wijzigingen naar voren komen sturen wij het object opnieuw in en dan komt dat object klaar te staan met de status “update” in de KGL-module. De gemeente ontvangt hier een melding van en bekijkt dan of de gekozen kwetsbaarheid correct is. Als de gemeenten zelf wijzigingen maakt in de BAG met een nieuw/oud pand of nieuwe gebruiksfunctie, dan zie je dit binnen een maand terug in de KGL-module.

Op de KGL pagina komen binnenkort alle algoritmes staan. Sommige algoritmes hebben een hogere zekerheid, dan andere. Het is handig als die algoritmes op den duur door de gemeenten gecontroleerd worden of alle informatie kloppend is. Er zitten meer dan 6 miljoen panden in de datasets. Het is geen doen om al die panden handmatig te controleren. Op het moment dat er een ruimtelijke ontwikkeling of een  vergunningsaanvraag is adviseren wij gemeenten om een controle uit te voeren voor het gebied waar dit van toepassing is.