Op 1 januari 2024 gaat de omgevingswet in werking en dan gelden andere processen voor het aanleveren van data over risicovolle activiteiten. Omdat het proces van het verzamelen van informatie en het geschikt maken voor aanleveren aan het REV veel tijd in beslag neemt, is het handig om snel te beginnen. WE helpen u daar graag bij. 

Stap 1

Weten wat er nodig is & draagvlak creëren.

Stap 2

Data, informatie - voorziening & processen op orde. 

Stap 3

Aanleveren & aansluiten

Stap 4

Beheer van data in het REV.

Stap 4 nieuw

Aanvullen van basisvulling voor het REV

Met de ingang van het REV op 1 juli 2022 start ook de fase waarin de data in het REV beheerd en bijgehouden moet worden. Het is de bedoeling dat met de start van het REV het register initieel gevuld is met in ieder geval de data die al beschikbaar was in het RRGS. In de data uit het RRGS ontbreken nog een aantal attributen die op termijn wel in het REV opgenomen moeten worden. Het aanvullen van deze data met de gegevens die nieuw zijn in het REV mag ook in de periode na 1 juli 2022 gebeuren. Bronhouders hebben vervolgens tot 2025 de tijd om de REV data aan te vullen.

De data die niet beschikbaar is in het RRGS maar voor het REV wel aangeleverd moeten gaan worden zijn:

  • Nieuwe REV attributen
    Van een aantal activiteiten die in het RRGS ook zijn geregistreerd, moeten in het REV aanvullende gegevens geregistreerd worden. Deze nieuwe REV attributen zijn inzichtelijk in de conversietabellen RRGS-REV. De informatie van de nieuwe REV attributen kunnen door de bronhouder in de Bevoegd Gezag Module direct aan de geconverteerde RRGS data toegevoegd worden. Het is ook mogelijk om de informatie op een later moment alsnog aan het REV toe te voegen. 
  • Nieuwe activiteiten: propaantanks en windturbines
    In het REV moeten twee nieuwe activiteiten geregistreerd worden die niet in het RRGS zijn geregistreerd. Dit zijn de propaantanks en windturbines. De gegevens behorende bij inrichtingen waar deze activiteiten worden uitgevoerd moeten in de periode tot 2024 aan het REV toegevoegd worden. Deze kunnen via de Upload Module of via de REV API aangeleverd worden. 

Bronsysteem ingericht (Common Ground)

Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle data in het REV bij de bron wordt geregistreerd en beheerd. Dat betekent dat bronhouders alle gegevens die in het REV zijn geregistreerd in een eigen bronsysteem kunnen bijhouden en beheren. In de aansluitstrategie en het plan van aanpak (zie fase 2) kunnen bronhouders een visie opnemen over hoe zij hier naartoe willen gaan werken. Volgens de Common Ground principes hebben bronhouders tot 2029 de tijd om deze visie concreet uit te werken en te implementeren.

Automatische koppeling met het bronsysteem is ingeregeld

De volgende stap is dat bronhouders het aanleverproces automatiseren door een koppeling te maken met het bronsysteem. Op deze wijze worden gegevens die in het bronsysteem zijn gewijzigd, ook automatisch bijgewerkt in het REV. Het leggen van een automatische koppeling van het bronsysteem naar het REV is belangrijk om zodoende de kwaliteit en actualiteit van de data in het REV beter te borgen.

Neem bij vragen contact op via onze helpdesk.

Vraag en antwoord

Hier komen vragen en antwoorden te staan