Op 1 juli 2022 gaat de omgevingswet in werking en dan gelden andere processen voor het aanleveren van data over risicovolle activitieten. Omdat het proces van het verzamelen van informatie en het geschikt maken voor aanleveren aan het REV veel tijd in beslag neemt, is het handig om snel te beginnen. WE helpen u daar graag bij. 

Stap 1

Weten wat er nodig is & draagvlak creëren. 

Stap 2

Data, informatie - voorziening & processen op orde. 

Stap 3

Aanleveren & aansluiten

Stap 4

Beheer van data in het REV.

Stap 2 nieuw

Plan van aanpak

Maak een plan van aanpak voor het aanpassen van de interne data- en informatievoorziening, zodat deze in de toekomst aansluit op de werkwijze van de Omgevingswet. Maak een planning om de interne processen gestructureerd aan te pakken en check of dit past bij de strategie die binnen de organisatie is gekozen voor het omgaan met de ICT-infrastructuur. Eventueel kunnen de Common Ground principes van de VNG als inspiratie dienen. Gaan in het plan van aanpak in op wat de opgave REV betekent op het gebied van ….

 • Strategie 
 • Verschil RRGS data - REV data
 • Inventarisatie nieuwe REV data
 • Beheer van data en objectenregistratie
 • Technische aanleverproces
 • Interne proces van ontvangst, ontsluiten en beheer van EV data

Strategie

 • Hoe past het REV in de informatiearchitectuur?
  • Hoe willen we de informatie registreren, opslaan en beheren?
  • Wat is er al op het gebied van ICT?
  • Welke verwachtingen zijn er van leveranciers?
 • Denk na over de ambitie en termijn voor het aansluiten op de Common Ground principes van de VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)
  • Korte termijn: Wat is er nu nodig om aan te kunnen gaan sluiten op het REV?
  • Lange termijn: Wat is het ideaalbeeld? Waar wil de organisatie naartoe/uiteindelijk staan?

Verschil RRGS data - REV data

 • Welke gegevens zijn nodig om aan te leveren aan het REV?
  • Conversietabellen RRGS-REV zijn als hulpmiddel beschikbaar.
  • Inzicht in verandering aan te leveren informatie (nieuwe attributen van activiteiten, wijziging grenswaarden, nieuwe activiteiten, aandachtsgebieden, kwetsbare locaties en gebouwen)
 • Welke data heb ik al in het RRGS zitten en is bruikbaar voor het REV? En wat is de kwaliteit van de data?
  • RRGS heeft een rapportage tool die inzicht geeft wanneer de data voor het laatst is gewijzigd.
  • Voer in de organisatie het gesprek om met elkaar te bepalen hoe bruikbaar de RRGS data is en wat de kwaliteit is van de data.
 • Beschikken we over andere bronnen waarin bruikbare data opgeslagen is voor het REV

Inventarisatie nieuwe REV data

 • Sommige data is niet beschikbaar in het RRGS, maar moet volgens de Omgevingswet wel in het REV. Aan de hand van de conversietabellen RRGS-REV kunt u een inventarisatie uitvoeren om inzicht te krijgen in welke data nog ontbreekt.
 • Maak een plan van wanneer en hoe de ontbrekende data geïnventariseerd wordt. Focus eerst op zichtbaarheid van de mba’s in de viewer en daarna op volledigheid van alle attributen.

Beheer van data en objectenregistratie

 • Wat zijn de eisen voor een systeem waarin de data en objecten geregistreerd en beheerd kunnen worden?
  • Bestaat een (potentieel) geschikt systeem hiervoor al in de organisatie?
  • Welke aanpassingen in het systeem zijn dan eventueel nog nodig?
 • Welke systemen zijn beschikbaar die om kunnen gaan met geografische data?
 • Databases
  • Wat zijn de eisen aan die gesteld zijn aan de database? (er moeten geometrieën in opgeslagen kunnen worden met bijbehorende attributen).
  • Welke databases zijn er?
  • Welke databases zijn geschikt?

Technisch aanleverproces

Je kunt op drie manieren informatie aanleveren bij het REV: BGM, upload module en via een api-koppeling. Om te weten welke methode het beste bij uw organisatie past, helpt het om de volgende vragen te doorlopen:

 • Welke kennis is beschikbaar in mijn organisatie over het RRGS/REV/BGM/Upload Module /informatiemodellen/api/json?
 • Hoe gaat mijn organisatie de bestaande RRGS data aanleveren? Zelf direct aanleveren of eerst de BGM gebruiken om data te controleren, eventueel te wijzigen en te valideren voor het REV?
 • Welk bronsysteem (bv. VTH zaaksysteem) koppel ik aan het REV voor het beheren van de data en wat is hiervoor de planning van de leverancier?
 • Kan mijn zaaksysteemleverancier op tijd het bronsysteem koppelen? Zo nee, hoe gaat mijn organisatie vanaf juli 2022 (beoogde inwerkingtreding Omgevingswet) de nieuwe data aanleveren aan het REV? Keuze is: Upload Module voor nieuwe activiteiten, BGM voor bestaande RRGS data.

Interne proces van ontvangst, beheer en ontsluiten van EV data

 • Hoe richt mijn organisatie het proces in van het aanleveren van data aan het REV?
 • Start met het controleren of het aanvraagformulier voor een vergunning of melding in het omgevingsloket aansluit bij de benodigde informatie voor het REV.
 • Gebruik de controle van de vergunningaanvraag of melding om de data gevalideerd aan te leveren aan het REV.
 • Beoordeel of de aanlevering aan het REV voldoende geautomatiseerd is ingeregeld. Maak anders een plan om het beheer geautomatiseerd in te bedden.
 • Beschrijf het proces van kwaliteitsbewaking dat je als bronhouder nodig hebt, om te garanderen en te bewaken dat wat aangeleverd is, juist is aangekomen in het REV en getoond wordt op de kaart van de Atlas Leefomgeving. Geef aan hoe je omgaat met terugmeldingen vanuit het REV of van gebruikers van de REV-data over fouten in getoonde data.

In de rechterkolom vindt u hulpmiddelen die u kunnen helpen bij deze stap. Neem bij vragen contact op via onze helpdesk.

Vraag en antwoord

Hier komen vragen en antwoorden te staan

ga door naar stap 2