Voor het Register Externe Veiligheidsrisico's is de Rijksoverheid bevoegd gezag voor Milieubelastende activiteiten van het Rijk.  Deze bevoegdheid ligt bij het ministerie van Infrastructuur en waterstaat, Ministerie van Defensie, Ministerie van Economische zaken en Klimaat. In de opsomming hier onder is te zien waar de verantwoording voor de data is neergelegd door deze ministeries. 

Ministerie van Infrastructuur en waterstaat 

  • Wegtransport
  • Watertransport
  • Transport over het spoor
 
De data met betrekking tot externe veiligheidsrisico's is gemandateerd aan Rijkswaterstaat. 
 
Ministerie van Defensie 
  • Informatie over defensieterreinen
 
De data met betrekking tot externe veiligheidsrisico's is gemandateerd aan de Insprectie Leefomgeving en Transport
 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Informatie mijnbouw inrichtingen
 
De data met betrekking tot externe veiligheidsrisico's is gemandateerd aan  het Staatstoezicht op de Mijnen.