Toelichting E5
Conversie RRGS naar het REV
Het Register Externe Veiligheid (REV) is een databasestructuur waarin de gegevens over externe veiligheidsrisico’s verzameld worden. Het REV vervangt het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS), waarin veel belangrijke informatie is opgeslagen over externe veiligheidsrisico’s. De gegevens uit het RRGS worden weergegeven op de Risicokaart (RK). Om te voorkomen dat deze informatie verloren gaat bij het overgaan naar het nieuwe register is er vanuit het REV project een conversie gedaan om de bruikbare data uit het RRGS zo goed en volledig mogelijk over te zetten naar het REV.

Voor de conversie wordt gebruik gemaakt van de Web Feature Service (WFS) van de professionele risicokaart en de database van de risicokaart. 

 
Conversietabel E5
De conversietabel geeft weer welke velden uit de Web Feature Service (WFS) van de professionele risicokaart (RK; bevat het RRGS) en RK database gebruikt worden voor het vullen van velden in het REV voor de activiteit OpslagVerpakt_TeBerekenenAfstandVergunningplicht.

Let op:
• Momenteel worden alleen Bevi-plichtige LocatieActiviteiten met uitsluitend (een) RRGS-installatie(s) van het type C (opslag die voldoet aan specifieke kenmerken conform E.5 van bijlage VII van het BKL) of N5/6 (gasflessendepot met giftige of zeer giftige gassen) zonder een andere  RRGS-type installatie meegenomen in de conversie. Nadat conversietabellen voor andere BKL activiteiten zijn vastgesteld, zullen de LocatieActiviteiten met verschillende BKL activiteiten (binnen de RRGS-terreingrens) worden meegenomen.
• Momenteel worden alleen LocatieActiviteiten met uitsluitend (een) Bevi-installatie(s) van het RRGS-type C of type N5/6 (gasflessendepot met giftige of zeer giftige gassen) zonder een andere REV/RRGS-type installatie meegenomen in de conversie. Bij het RRGS-type C gaat het om opslagplaatsen die  voldoen aan voorwaarden onder E.5 van bijlage VII van het BKL. Nadat conversietabellen voor andere BKL activiteiten zijn vastgesteld, zullen de LocatieActiviteiten met verschillende BKL activiteiten (binnen de RRGS-terreingrens) worden meegenomen.
• Enkel geautoriseerde RRGS data wordt meegenomen in de conversies.

 
Opbouw van de conversietabel
De conversietabel is opgebouwd volgens het InformatieModel Externe Veiligheid (IMEV):
• Iedere BKL activiteit is gebonden aan een locatie (LocatieActiviteit). Een locatie kan meer BKL activiteiten (evActiviteiten) bevatten, maar in de conversietabel wordt uitgegaan van uitsluitend het type BKL activiteit OpslagVerpakt_TeBerekenenAfstandVergunningplicht.
•  De BKL activiteit OpslagVerpakt_TeBerekenenAfstandVergunningplicht bevat één of meerdere referentieEVContour(en) binnen de begrenzing van de locatie. Indien het kenmerk "beschermingsniveau" van elke referentieEVContour anders is, wordt elke referentieEVContour echter gekoppeld aan een BKL activiteit OpslagVerpakt_TeBerekenenAfstandVergunningplicht met het specifieke kenmerk. Aan elke referentieEVContour onder deze activiteit kunnen één of meerdere EV-contouren zijn gekoppeld.

 
De activiteit OpslagVerpakt_TeBerekenenAfstandVergunningplicht bevat de volgende referentieEVContour: 
• Featuretype 'SamengesteldeReferentie' met optioneel een "omschrijving" (ingevuld met NAAM_INSTALLATIE) voor elke opslagplaats of een samenvoeging van opstelplaatsen met hetzelfde "beschermingsniveau". Dit is de referentie voor PR contouren en (her)berekende aandachtsgebieden.
Dit is uitgewerkt in de conversietabel met de bijbehorende velden uit het IMEV. 
De attribuutvelden komen overeen met het IMEV datamodel (eerste kolom). De uit de WFS (of database) van de RK gebruikte waarden voor het IMEV attribuut staan in de tweede kolom. In de derde kolom staat aanvullende informatie over de gebruikte brondata en de methode van koppelen. Onder de referentieEVContouren staan de bij de desbetreffende referentieEVContour toegestane EVContouren. Deze zijn een kolom ingesprongen.
 
Let op:
• IMEV-velden die verplicht zijn worden aangeduid met een  *
• Sommigen waarden in IMEV-velden worden automatisch aangemaakt tijdens het aanleveren en komen niet uit het RRGS. Deze zijn te herkennen aan een  #

 
Aandachtspunten bij conversie
1. Voor locaties van bronhouders die consequent een eigen 'lokaal-id' hebben ingevuld (zie BRONHOUDER_ID in WFS), wordt dit 'lokaal-id' gebruikt bij het samenstellen van het IMEV-veld 'identificatie'. Voor andere omgevingsdiensten wordt het RRGS_ID gebruikt bij het samenstellen van de 'identificatie'. Om locaties in het REV te kunnen koppelen aan inrichtingen/locaties in het eigen VTH-systeem, kan het gewenst zijn om een koppeltabel te maken van deze IMEV-identificaties en de  lokale id's van deze inrichtingen/locaties volgens het eigen VTH-systeem.
2. Opslagplaatsen, die behoren tot REV-categorieën E5, zijn geselecteerd op basis van de geregistreerde kenmerken BEVI_IND (J, voor zover niet opgenomen in P_BRZO) en TYPE_INSTALLATIE (C of N5 of N6). Vervolgens is het onderscheid tussen B3 en E5 gemaakt op basis van de geregistreerde kenmerken in de RK database: BESCHERMINGSNIVEAU (1, 2, 3), BRANDBESTRSYSTEEMID (niet alle registraties in risicokaartinvoer zijn in de RK database opgenomen), OPPERVLAKTE (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) en STIKSTOFGEHALTE (1, 2, 3).  De volgende query is gebruikt voor het selecteren van de E5-categorie (voor wat betreft RRGS-type C):
- OPPERVLAKTE <> 1 and
- INDGIFEMISSIE = J and
- OPPERVLAKTE = 9 or (BESCHERMINGSNIVEAU = 1 and BRANDBESTRSYSTEEMID = 3, 8, 10, 11 19, 20 or 21)) or (BESCHERMINGSNIVEAU = 1 and STIKSTOFGEHALTE = (2,3) and BRANDBESTRSYSTEEMID = (9 or 22)) or (BESCHERMINGSNIVEAU = (2 or 3) and STIKSTOFGEHALTE = (2 or 3))
Op basis van kenmerk BESCHERMINGSNIVEAU (1, 2, 3) is ook een passende waarde ingevuld voor kenmerk "beschermingsniveau" (1, 2a of 3). Het is gewenst dat elke bronhouder zelf checkt of de juiste waarde is gekozen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de informatie in de LET OP opmerking/boodschap onder documentInfo of de conversiedataset.
3. De geregistreerde punten en vlakken voor de opslagplaatsen zijn overgenomen. De punten zijn niet omgezet naar het vlak van de opslagplaats. De bronhouder zal dit zelf moeten doen. Dit is vooral relevant indien een berekende afstand vanaf de referentie is/wordt opgenomen.  Daar waar een punt is geregistreerd, is in een LET OP opmerking/boodschap opgenomen. 
4. Geregistreerde PR 10-6 afstanden en PR-contouren zijn niet aangepast. Ook is geen PR 10-6 afstand toegevoegd in het geval geen RISICOCONTOUR_AFSTAND is geregistreerd. Dan is de waarde "nietVanToepassing" ingevuld. Het is gewenst dat elke bronhouder zelf checkt of de PR contour(en) moet worden aangepast of een berekende contour alsnog moet worden toegevoegd. 
5. Indien een berekende PR contour geldt voor meerdere opslagplaatsen (van dezelfde activiteit), dan is de geometrie van deze PR contour gekoppeld aan elke opslagplaats.
6. Bij PRContouren is gekozen voor chemischenaam=divers en stofcategorienaam=divers en zijn de STOFNAMEN uit het RRGS niet overgenomen. Deze kunnen wel worden gevonden in de conversiedataset.
7. Het controleren, omzetten van een punt naar een vlak voor de opslagplaats ('SamengesteldeReferentie'), aanpassen en toevoegen van gegevens hoeft niet plaats te vinden in de eerste fase via de eerste versie van de BGM. Dit kan het beste plaatsvinden met de volgende versie van de BGM.
Als hulpmiddel bij het controleren van gegevens zijn de in het RRGS geregistreerde kenmerken opgenomen in LET OP boodschap/opmerkingen onder 'documentInfo' in de JSON-dataset (die wordt getoond in de BGM) en ook in de conversiedataset (die is te downloaden via het portaal).
8. De conversiedataset bevat ook informatie/data die niet meegaat naar het REV. Het gaat dan bijvoorbeeld om registraties van stofnamen, het beschermingsniveau, brandbestrijdingssystemen, de oppervlakte, het stikstofgehalte, soort en naam van de installatie. Deze dataset is beschikbaar via het REV portaal (klik op "i").