Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) zijn in het eerste kwartaal van 2021 een pilot gestart om alle relevante data die in het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) is opgenomen over te zetten naar het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV). Het doel van de pilot is om de informatie rechtstreeks aan te bieden aan het REV zodat de data in het RRGS niet verloren gaat en de bronhouders deze data verder kunnen actualiseren op basis van de wettelijke eisen in de Omgevingswet. (Bron: BIJ12)

Buisleidingen

Er is gestart met het overzetten van de buisleidinggegevens in het REV. Het gaat dan om buisleidingen voor stoffen met een verhoogd risico. Bij risicovolle buisleidingen kun je denken aan (hogedruk) transport van aardgas, olie, benzine, kerosine, chemische producten en industriële gassen. Deze stoffen kunnen giftig, licht ontvlambaar, of brandbaar zijn. Buisleidingen lopen meestal ondergronds, maar soms ook bovengronds. De data van Seveso-inrichtingen, de activiteit Tanken LPG en opslag vuurwerk worden in de maand juni overgezet.

Het Register Externe Veiligheidsrisico’s

De Gemeenschappelijke Beheer Organisatie provincies van het IPO is momenteel nog de beheerder van het RRGS. Het REV vervangt met de komst van de Omgevingswet het RRGS. De Omgevingswet stelt de Minister van Infrastructuur en Waterstaat verantwoordelijk voor beheer van het REV.

Het REV is, net als het RRGS, een register waarin informatie over externe veiligheidsrisico’s verzameld wordt. Het gaat dan om de risico's rondom de opslag, het transport en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Deze gevaarlijke stoffen worden over de weg, het spoor, het water en door buisleidingen vervoerd.

Het voornaamste verschil tussen beide registers is dat het REV in tegenstelling tot het RRGS op termijn uitgaat van data bij bron. Bronhouders houden de data bij in een eigen bronsysteem en wisselen de data uit het met het REV. De data uit het REV wordt vervolgens zichtbaar gemaakt op de Risicokaart en de Atlas leefomgeving.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen over de migratie van het RRGS naar het REV en de pilot buisleidingen kunt u terecht bij REV@rws.nl of lbo@risicokaart.nl.