Het Register Externe Veiligheid (REV) gaat over gegevens over opslag, gebruik en transport van gevaarlijke stoffen. De data blijft bij de bronhouder en komt via een automatische koppeling in het REV. De bronhouders die een koppeling met het REV hebben, kunnen omgekeerd ook data uit het REV halen. Omdat de overheid transparant wil zijn over de risico’s, is besloten dat een ieder de data in het REV kan raadplegen en wel via de Atlas Leefomgeving (ALO). Recent heeft de Staatssecretaris zich in een videoboodschap uitgesproken over externe veiligheid in de Atlas.

De Atlas Leefomgeving ontsluit de data uit het REV door het zichtbaar te maken op kaarten voor zowel burgers als overheden. De Atlas Leefomgeving levert niet alleen kaarten, maar ook uitgebreide toelichtingen daarop. Ook de handelingen, die het beste kunnen worden uitgevoerd als het fout gaat of dreigt te gaan (de zogenaamde handelingsperpectieven) kunnen worden geraadpleegd.

Om goed te kunnen aansluiten op de behoefte van burgers en overheden is begin dit jaar de Themagroep Veiligheid opgericht. In deze themagroep zijn o.a. vertegenwoordigd het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Inspectie Leefomgeving en Transport, Rijkswaterstaat, provincies, Vereniging Nederlandse Gemeenten, veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten en gemeenten. De leden van de themagroep zijn goed op stoom en hebben zinvolle suggesties ingebracht voor de realisatie van de eerste conceptkaarten, de toelichtingen daarop en de bijbehorende handelingsperspectieven. Later dit jaar zullen deze kaarten, toelichtingen en handelingsperspectieven ook nog worden voorgelegd aan burgers. Wilt u ook uw inbreng leveren, meldt u dan aan bij de voorzitter van de Themagroep Veiligheid: Hans Neele.