In het OOR wordt gewerkt aan het aanvullen en verbeteren van de data die door bronhouders aan het REV wordt aangeboden. Bijvoorbeeld datakwaliteit (volledigheid, juistheid), dataregistratie (uniforme invoering, aanleveren van datasets), nieuwe of andere registratiebehoeften (wijzigingsvoorstellen IMEV) en ontwikkelingen software (REV, BGM, API).

De komende tijd wordt in een expertteam gewerkt aan  de volgende onderwerpen:

Restcategorie:

De opgave is om de relevante categorieën/ drempelwaarde van categorieën te identificeren die achter zijn gebleven in de restcategorie waarvan het vanuit milieu-oogpunt/nodig wenselijk is om deze te behouden. Dit zijn met name categorieën met voor ruimtelijke ordening relevante veiligheidscontouren.

Opstellen van een handleiding op basis van opgebouwde kennis en keuzes gedurende de conversie

Tijdens de conversie is door de experts steeds nagedacht over keuzes bij het voorinvullen van bepaalde informatie (bijvoorbeeld een achthoek i.p.v. punt bij een opslagtank). Om te zorgen dat iedere bronhouder niet steeds opnieuw zelf hierover een afweging maakt, maar uniform het IMEV vult, is het voorstel dat de experts een handreiking opstellen. Dit is ook belangrijk bij de ontwikkeling van de zaaksystemen, die nu volop gaande zijn.

Aanpassen tabel met REV-subcategorieën en de andere tabel, waarnaar wordt verwezen in de bijlage van IMEV versie 1.3

Deze tabel is beschikbaar als bijlage bij het IMEV, maar behoeft verdere aanpassingen. Is belangrijk vanwege de bouw van de zaaksystemen.

Input op nieuwe datasets (propaantanks, gas meet- en regelstations, windturbines, KGL)

Betrokkenheid van de experts is gewenst om keuzes te maken met betrekking tot voorinvulling op het moment dat er nieuwe data beschikbaar komt op genoemde onderwerpen. Ook kunnen de experts bijdragen aan het formuleren van IMEV-wijzigingen zo nodig.

Ontwikkeling van REV en  invoerportaal 
Release 1.8 mei 2023
Release invoerportaal versie 2.0.10 naar versie 2.1.0 mei 2023
Release 1.9 juli 2023
Release 2.0 augustus 2023
Release 2.1 december 2023