KGL wrap

KGL

(Beeldtitel: Kwetsbare gebouwen en locaties in het Register Externe Veiligheidsrisico's.)

RUSTIGE MUZIEK

MARK BOUMANS: KGL's zijn kwetsbare gebouwen en locaties
die door de aanwezigheid van personen extra bescherming nodig hebben.
Die kwetsbare gebouwen en locaties moeten in het omgevingsplan worden opgenomen
vanwege juist de extra risico's die daarmee verbonden zijn.
Die kwetsbaarheid van gebouwen hangt af van het aantal mensen dat er is,
hoelang ze er verblijven, hoe makkelijk ze eruit kunnen komen,
maar ook hoeveel bescherming die mensen nodig hebben,
oftewel: hoe zelfredzaam ze zijn.
We hebben ook een mooi lokaal voorbeeld.
Dat is het project Iseldoks.
Dat is een nieuwbouwwijk tussen de oude binnenstad en de Oude IJssel,
een voormalig bedrijventerrein.
In het verleden zijn daar voorzieningen getroffen voor de bedrijvigheid
die op die locatie aanwezig was en in de belendende percelen.
Dan gaat het bijvoorbeeld om een grote aardgasleiding,
maar ook om een lpg-vulstation.
Het lpg-vulstation hebben we weggehaald,
juist om veiligheid te bieden
voor de nieuwe bewoners en de bewoners die al in de buurt wonen.
Dan blijft er één groot risico over, dat hebben we goed in beeld
en daar hebben we dus in de planvorming rekening mee kunnen houden.
Dus dankzij het goed registreren en weten wat er speelt in een gebied,
kun je tot betere en veiligere plannen komen.
Natuurlijk zijn er ook uitdagingen bij zo'n groot project.
Je moet bijvoorbeeld iemand intern aanwijzen
die verantwoordelijk is voor de werkzaamheden.
We moeten zorgen dat alle actuele ontwikkelingen
ook daadwerkelijk worden bijgehouden en vastgelegd.
Dus het gaat niet vanzelf, maar ik heb er alle vertrouwen in
dat wij hier in Doetinchem dat goed kunnen, en alle andere gemeenten in Nederland ook.
Wat belangrijk is, is dat we over actuele informatie beschikken,
want bij onze planvorming moeten we die gebruiken.
Doen we dat niet goed, dan lopen we ook echt wel risico's
dat we plannen maken die niet uitvoerbaar zijn
of dat we bijvoorbeeld aansprakelijk gesteld worden.
Dus het gaat hier echt om belangrijke handelingen die wij te doen hebben.
Als je het goed inregelt, met de hulp die we krijgen,
is het prima te doen, maar doe het wel.
We zijn trots op het werk dat we hier in Doetinchem al gedaan hebben,
maar dat geldt voor alle 342 gemeenten in Nederland.
We doen dat met onze medeoverheden,
dat is, denk ik, een hele belangrijke stap die we met elkaar gezet hebben.
We gaan door op de goede weg
en ik hoop dat al onze inwoners in Doetinchem,
maar eigenlijk in heel Nederland,
straks ook de voordelen gaan ervaren van deze opzet,
zodat we allemaal in een veilige woonomgeving kunnen leven en werken.

(Aldus Mark Boumans. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt donkerblauw met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op: registerexterneveiligheid.nl. Een productie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Copyright 2024.)

DE RUSTIGE MUZIEK EBT WEG

blok 2

wat een ding

blok 3

wat een ding