Gemeenten zijn bronhouder en zorgen ervoor dat de data worden aangeleverd

Het register is een dataverzameling met informatie over 46 verschillende milieubelastende activiteiten en de kwetsbaarheid van gebouwen en locaties.  Naast de geografische ligging van de activiteiten bevat het register ook de afstanden voor het plaatsgebonden risico of aandachtsgebied.

Voor een groot deel van deze activiteiten zijn gemeenten het bevoegd gezag. Daarmee zijn zij ook de wettelijk aangewezen bronhouder. Daarom leveren gemeenten voor de activiteiten waarvoor zij aan de lat staan, gegevens aan het REV. De gemeente kan ervoor kiezen deze taak te delegeren naar de omgevingsdienst.

Download hier de brief over het opdrachtgeverschap van gemeenten en provincies voor de aandachtsgebieden en het REV.

Voor kwetsbare gebouwen en locaties geldt dat gemeenten de aangewezen partij zijn om deze data als bevoegd gezag te beheren.  Op dit moment wordt hard gewerkt aan een systeem waarbij deze data grotendeels automatisch wordt klaargezet in het REV en het bevoegd gezag met enkele knopdrukken de juistheid hiervan kan bevestigen. 

Zodra hier meer over bekend is vindt u hier informatie over op onze website. 

Gemeenten gebruiken informatie uit het Register Externe Veiligheidsrisico’s

De automatische koppeling die nodig is om uw data aan het REV te leveren, is ook geschikt om informatie uit het REV op te vragen.

Door het register te raadplegen, kunnen gemeenten snel informatie vinden over de externe veiligheidsrisico’s in hun omgeving. Oók over de externe veiligheidsrisico’s waarvoor de provincie of het Rijk bevoegd gezag is. En ook over activiteiten net buiten de gemeentegrens. De informatie komt rechtstreeks van de bronhouder. De informatie in het register is daardoor betrouwbaar en actueel.

Bij afwegingen op het ruimtelijk vlak is deze informatie waardevol. Ruimtelijk planvormers krijgen een integraal beeld over externe veiligheidsrisico’s en de locaties van groepen minder-zelfredzame mensen. Zo kunt u als vergunningverlener een aanvraag sneller beoordelen.